BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płaziak Monika (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Szymańska Anna Irena (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty
Conditioning of Entrepreneurs' and Farmers' Activities at Outdoor Markets, on the Example of Nowa Huta
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 203-217, ryc., tab., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship - Education
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Działalność gospodarcza, Przedsiębiorca, Przedsiębiorczość, Przedsiębiorstwo, Targowiska, Handel targowiskowy, Badania empiryczne
Micro-enterprise, Business activity, Entrepreneur, Entrepreneurship, Enterprises, Farmers' markets, Marketplace trade, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Nowa Huta
Abstrakt
Początki Nowej Huty sięgają 1949 r. Powstała ona jako odrębne miasto, a od 1951 r. jest jedną z dzielnic Krakowa. Place targowe, funkcjonujące w jej obrębie, pełniły istotną funkcję w życiu tutejszej społeczności: były nie tylko miejscem zakupów, lecz także kontaktów sąsiedzkich. Szczególnie ważną rolę odgrywały w czasach gospodarki centralnie sterowanej, ponieważ umożliwiały zakup towarów niedostępnych w miejscowych sklepach. Znaczenie ich nie zmniejszyło się również po 1989 r., kiedy w okresie transformacji ustrojowej i społeczno-gospodarczej - która przyczyniła się do przekształceń funkcji handlowo-usługowych - place targowe zmieniły się wraz z pojawiającymi się nowymi przedsiębiorcami i oferowanym przez nich nowym rodzajem asortymentu, dostosowanym do oczekiwań konsumentów nowej, postkomunistycznej rzeczywistości. Stan placów targowych jest różny, w zależności od miejsca lokalizacji. Wydaje się jednak, iż nawet sąsiedztwo pobliskich sklepów wielkopowierzchniowych im nie zaszkodziło, a nawet można zauważyć swoisty rodzaj koegzystencji tych dwóch form handlu. Badaniami objęto trzy place targowe: Mogilski Plac Targowy, Bieńczycki Plac Targowy i Centrum Handlowe "Tomex", znajdujące się w obrębie 25 najstarszych osiedli Nowej Huty - na terenie zamieszkałym przez nieco ponad 50 tys. osób - lub w ich najbliższym sąsiedztwie. Celem badań była diagnoza oferowanego asortymentu, struktury handlujących i ich stosunku do miejsca działalności gospodarczej oraz ogólnych warunków funkcjonowania drobnej przedsiębiorczości na targowiskach. Zastosowano metodę kwestionariusza wywiadu, której użyto w bezpośrednich wywiadach z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność handlową na wyżej wymienionych placach. Zakres czasowy badań objął maj i czerwiec 2014 r. W wyniku badań zauważono specjalizację asortymentową powyższych placów, związaną z następującymi czynnikami:
1. położeniem w przestrzeni miejskiej (czynnik centralności/peryferyjności i dostępności komunikacyjnej),
2. rozmiarami przestrzennymi (czynnik rozwoju i różnicowania asortymentu),
3. okresem działalności (czynnik/kontekst społeczno-ekonomiczny momentu rozpoczęcia funkcjonowania placu oraz ugruntowania dominującej struktury asortymentu i jej trwałości w świadomości mieszkańców).
Place targowe, które poddano analizie, wyróżniają się dominującym udziałem przedsiębiorców prowadzących działalność o charakterze rodzinnym w stosunku do działalności indywidualnej lub z partnerami niespokrewnionymi. W opinii respondentów oraz w ogólnym odczuciu zauważalne jest ciągłe pogarszanie się koniunktury, głównie ze względu na konkurencję sklepów wielkopowierzchniowych oraz większe wymagania klientów, wynikające z ich rosnącej świadomości konsumenckiej. Wiąże się to z nieustającym procesem zabiegania o nowych klientów i docenianiu faktu posiadania stałej klienteli. (abstrakt oryginalny)

The beginnings of the Nowa Huta District date back to 1949. Initially founded as an independent city, Nowa Huta was incorporated into Krakow in 1951 as one of its districts. Outdoor markets in Nowa Huta played an important role in the life of the local community, creating opportunities for shopping as well as for developing neighbourly relations. Nowa Huta residents appreciated their outdoor markets during the time of the centrally controlled economy because of the availability of some products and goods not available in local shops. The importance of the markets did not decrease after 1989 either, as they changed during the system and socio-economic transformation (which contributed to the transformation of commercial and service functions). They began attracting a new type of entrepreneur who offered a new assortment of goods. The condition of markets depends on their location. However, it seems that they have not suffered from the competition of neighbouring large-sized super and hypermarkets or, to some extent, these two types of trade have learnt to coexist. The study covered three outdoor marketplaces. These are: Mogilski Plac Targowy, Bienczycki Plac Targowy and "Tomex", all located within the 25 oldest residential settlements of Nowa Huta District (with a population slightly exceeding 50,000 people) or in their direct neighbourhood. The purpose of the research was to identify the assortment of goods offered by the markets, the structure of traders, and their attitude to their business location together with the general conditions of small enterprises operating in outdoor markets. A research survey method was used and applied in direct interviews with entrepreneurs operating in the outdoor markets. The research was carried out in May and June of 2014. It was identified that the markets included in the analysis developed a specialisation in assortment as a result of the following factors: location of the markets in the urban space (central/peripheral location factor and accessibility), 2) the size of the market (development factor and assortment variety factor) and 3) history of operation (the socio-economic factor/context of the initiation of the market operation, consolidation of the dominant structure of the assortment and its permanence in the awareness of the local community). The markets are characterised by a dominant share of entrepreneurs running family businesses as compared to private business run by one person or in collaboration with unrelated persons. According to respondents, a common and continuous deterioration of market conditions is observed both on their markets and in general, chiefly as a result of the competition of hypermarkets and higher demands from the clients resulting from growing customer awareness. The above requires continued customer acquisition and appreciation of one's existing, stable customer base. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Effects and Impact of Entrepreneurship Programmes in Higher Education. (2012). Brussels: European Commission, DG Enterprise and Industry.
 2. Gądecki, J. (2012). I Love Nowa Huta. Gentryfikacja Nowej Huty?. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 3. Lichtarski, J. (red.). (2007). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 4. Piasecki, B. (red.). (2001). Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Warszawa-Łódź.
 5. Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość, podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 6. Płaziak, M. (2014). Przemiany funkcji handlowo-usługowych w mieście postsocjalistycznym na przykładzie Nowej Huty. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 85-100.
 7. Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2014a). Rola placów targowych w strukturze przestrzenno-społecznej i ekonomicznej Nowej Huty. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. 2, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM (w druku).
 8. Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2014b). Otwartość na innowacje jako przejaw przedsiębiorczości ludzi młodych na przykładzie studentów uczelni krakowskich. Horyzonty Wychowania, 13(26), 267-286.
 9. Sudoł, S. (2006). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.
 10. Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, 13(26), 209-230.
 11. Wach, K. (2014). Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości. W: K. Zieliński (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Difin, 13-30.
 12. Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój przez umiędzynarodowienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Wiatrak, A.P. (2003). Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje. W: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia. Tarnobrzeg. Wydawnictwo PWSZ.
 14. http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-944.htm (2014, 30 października).
 15. Sektor MŚP w Polsce i UE. Pozyskano z: http://msp-24.pl/Sektor-MSP-w-Polsce-i-UE,8,78.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu