BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszko-Wójtowicz Elżbieta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej - ocena za pomocą metodologii Banku Światowego i metody k-średnich
The Conditions for Conducting a Business in Poland and in The European Union - Evaluation Based on the World Bank Methodology and k-Mean Method
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 1, t. 298, s. 51-67, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie statystyki w analizach procesów integracji i globalizacji gospodarek
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Metoda k-średnich, Działalność gospodarcza, Procedury administracyjno-biurowe
Entrepreneurship, K-means methods, Business activity, Administration and office procedures
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polska zaliczana jest do grupy państw europejskich rozwijających się najdynamiczniej w okresie ostatnich kilku lat, widać to zarówno w napływie inwestycji zagranicznych do kraju, rosnącym zatrudnieniu w usługach, jak i potencjale kadr mierzonym chociażby liczbą osób aktywnych zawodowo z wykształceniem wyższym. Z drugiej strony wskaźnik nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych jest najniższy w UE. Doniesienia płynące z raportów Doing Business... przygotowane przez ekspertów z Waszyngtonu są natomiast jednoznaczne. Polska jako jedyna w Europie "poprawiła się" aż w czterech z analizowanych przez Bank Światowy obszarach, odniosła spektakularny sukces awansując z 74. na 55. pozycję w ostatniej edycji rankingu. Metodologia Banku Światowego bazuje na weryfikacji procedur formalnych i administracyjnych związanych z prowadzeniem biznesu w danym kraju. Traktuje się w niej zatem wszelkie przejawy przedsiębiorczości z punktu widzenia uwarunkowań prawno-politycznych. Na tym tle zdecydowano się dokonać klasyfikacji gospodarek UE-27 za pomocą metody fc-średnich. W związku z tym za pomocą sześciu zmiennych przeprowadzono klasyfikację krajów unijnych z punktu widzenia warunków ekonomicznych i społecznych wywierających wpływ na postawy przedsiębiorcze obywateli. Analiza porównawcza pokazała, że zmiany proceduralne ułatwiające prowadzenie biznesu wspierają przedsiębiorczość. Gospodarki wysoko uplasowane w rankingu Banku Światowego znalazły się jednocześnie w tej grupie, w której czynniki społeczne i ekonomiczne są najbardziej sprzyjające z punktu widzenia kreowania ducha przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

Poland belongs to the group of countries with the most dynamic development over the last few years which is reflected by foreign investment inflow, rising employment rate in the service sector, and the human potential measured, for instance, with the number of employed people with a university degree. On the other hand, the rate of newly registered business entities remains the lowest in the whole EU. Nevertheless, Doing Business report by Washington experts clearly states that Poland is the only country in Europe that has improved in four areas analyzed by World Bank, and it got promoted from 74th to 55th position in the last rating. Methodology of World Bank is based on verification of formal and administrative procedures related to running a business in a particular country and, therefore, it treats all entrepreneurship activities from political and legal point of view. Consequently, it determined the choice if &-means as the method for the classification of EU-27 economies. Classification of EU member states was made by considering economic and social conditions influencing pro-entrepreneurship attitude of citizens. Comparative analysis proved that development of entrepreneurship is supported by changes at procedures aimed at simplification of running the business. Economies ranked high by World Bank rating were simultaneously classified in the group where social and economic factors are most beneficiary for developing entrepreneurship attitude. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Światowy (2013), www.data.worldbank.org, 27.01.2014.
  2. Bank Światowy i Międzynarodowa Korporacja Finansów (2013), http://www.doingbusiness.org/ methodology/starting-a-business, 17.01.2013.
  3. Doing Business. Measuring Business Regulations (2002), http://www.doingbusiness.org, 03.01.2013.
  4. Doing Business 2012. Doing Business in a More Transparent World (2012), The World Bank, International Finance, Washington, D.C., http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB 12-FullReport.pdf, 4.04.2013.
  5. Doing Business 2013. Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises (2013), The World Bank, International Finance, Washington, D.C., http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf, 4.04.2013.
  6. Forsal (2013), http://forsal.pl/artykuly/656497,polska_awansuje_w_rankingu_doing_business_2013_dzieki_lobbingowi.html, 27.01.2014.
  7. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (2013), http://www.gpw.pl/wydarzenia/49188/7ph_tresc_glowna_start=show; http://forsal.pl/artykuly/657644,skad_wzial_sie_sukces_polski_w_ rankingu_doing_business_2013.html, 27.01.2014.
  8. Malarska A., Nowak-Sapota W. (1999), Warunki mieszkaniowe ludności miast w Polsce w latach 1978-1995 (empiryczna weryfikacja metody k-średnich), "Wiadomości Statystyczne", nr 11, s. 22-30.
  9. Ministerstwo Sprawiedliwości RP (2013), http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-15/wydarzenia-15/doing-business-2013-sukces-polskich-sadow.html, 27.01.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu