BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowarski Piotr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Perspektywy sektora informatycznego w Polsce - szanse i zagrożenia
The Perspective of the IT in Poland - Opportunities and Threats
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 1, t. 298, s. 83-98, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie statystyki w analizach procesów integracji i globalizacji gospodarek
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Technologia informacyjna, Dane panelowe, Prognozowanie, Przedsiębiorstwo informatyczne, Rynek informatyczny
Development potential, Information Technology (IT), Panel data, Forecasting, IT enterprises, Information technology (IT) market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem analizy sektora informatycznego w Polsce, przedstawionej w dalszej części artykułu, jest symulacja i prognoza potencjalnych kierunków jego rozwoju w ciągu najbliższych lat. W początkowej części artykułu opisana jest specyfika polskiego sektora informatycznego i jej podział na dwie grupy firm - tworzących nowe rozwiązania informatyczne i te, które przede wszystkim dystrybuują sprzęt i oprogramowanie. Analizie i prognozie poddano lata 2007-2015, w celu przedstawienia zmian w kondycji finansowej firm w okresie kryzysu i w latach późniejszych. Analiza opiera się na zaobserwowanych w przeszłości danych finansowych i wskaźnikach ekonomicznych wybranych firm branży informatycznej notowanych na GPW w Warszawie, z wykorzystaniem danych publikowanych przez GUS. Prognoza przygotowana jest na podstawie analizy elementarnej zarówno danych panelowych, jak i korelacji pomiędzy danymi finansowymi a inwestycjami rozwojowymi. (abstrakt oryginalny)

The aim of the analysis of the IT sector in Poland, presented in this article, is to simulate and forecast of its development potential over the next few years. At the beginning there is description of the peculiarity of Polish IT sector and its division into two groups of companies: creating new IT solutions and those that primarily distribute hardware and software. Analyzes and predictions is subject to a period of 2008-2015, in order to present the changes in the financial condition of companies in times of crisis and later. The analysis is based on observed in the past financial data and economic indicators of selected information technology company listed on the GPW in Warsaw, also using data published by the GUS. Forecast is based on elemental analysis of panel data and the correlation between the financial data and development investments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chabik J. (2009), Dwie dekady jak epoka, http://ww.idg.pl, 22.12.2009.
  2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010 (2012), GUS US w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
  3. Gamdzyk R, Kisieliński S. (2009), Początki branży IT: jak to było 20 lat temu, http:// www.idg.pl, 5.11.2009.
  4. Lista projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w lutym 2012 r. (2012), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.mac.gov.pl, 31.03.2012.
  5. Nowak E. (2007), Zarys metod ekonometrii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Osiadacz J. (2012), Innowacje w sektorze usług - przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk, PARP, Warszawa.
  7. Piech K.,Mieszkowski K. (2011), Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce - wybrane zagadnienia, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
  8. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010 (2010), GUS, US w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
  9. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011 (2012), GUS, US w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu