BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kot Janusz (Politechnika Świętokrzyska), Kraska Ewa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Tytuł
Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach województwa świętokrzyskiego
Selected Aspects of Innovative Companies within the Clusters of the Swietokrzyskie Voivodeship
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 261-273, ryc., tab., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship - Education
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Klastry, Współpraca, Wyniki badań
Innovative character, Enterprise innovation, Business cluster, Cooperation, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Głównym celem artykułu było wskazanie różnych aspektów podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach, z uwzględnieniem powiązań sieciowych z różnymi partnerami, rodzajów wdrożonych innowacji oraz ich źródeł, przy podkreśleniu współpracy z otoczeniem naukowym. Na początku tekstu omówiono zagadnienia teoretyczne dotyczące pojęcia klastrów w kontekście podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw. W części empirycznej przeprowadzono analizę i ocenę poziomu innowacyjności województwa świętokrzyskiego. Zaprezentowane zostały również wyniki badań przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach województwa świętokrzyskiego. Podstawową metodą badawczą był wywiad bezpośredni, realizowany przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych ankieterów. Badania zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w klastrach województwa świętokrzyskiego. Ich wyniki wykazały, iż współpraca przedsiębiorstw z podmiotami zarówno ze sfery gospodarczej, jak i naukowej nabiera coraz większego znaczenia i znajduje coraz lepsze odzwierciedlenie w działaniach przedsiębiorstw zlokalizowanych w badanych klastrach. Jednym z głównych źródeł współpracy w analizowanych przedsiębiorstwach była współpraca przedsiębiorstw z innymi podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami naukowymi. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this article is to present various aspects involved in boosting innovation within companies located in clusters. Some factors taken into account are network links with various partners, the types of innovations implemented, and their sources, with an emphasis on cooperation within the scientific community. At the beginning of the article theoretical issues are discussed, relating to the concept of clusters in the context of improving the innovativeness of enterprises. The empirical portion of this article presents the level of innovation of the Swietokrzyskie region and results of companies located in clusters within the Swietokrzyskie Voivodeship. The basic research method employed was direct interviewing conducted by specialised interviewers. The study was carried out on enterprises located in clusters within the Swietokrzyskie Voivodeship. Study results demonstrated that the cooperation of enterprises with entities, both economic and scientific, becomes increasingly important and is reflected increasingly in the activities of companies located in the clusters examined here. One of the main sources of innovation in the researched enterprises is cooperation with other entities and the wider scientific community. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berliński, L. (2003). Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych: inżynieria strategii przedsiębiorstwa. Bydgoszcz: AJG Zakład Pracy Chronionej.
 2. Drucker, P.F. (1998). On the Profession of Management. Boston: Harvard Business Scholl Press.
 3. Etzkowitz, H. (2008). The Triple Helix: Industry. University, and Government in Innovation. Routledge.
 4. Fagerberg, J., Mowery D.C., Nelson, R. (red.). (2005). The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press.
 5. Fiedor, B. (1979). Teoria innowacji. Warszawa: PWN.
 6. Florida, R. (1996). Toward the learning region. Futures, 27(5).
 7. Francuz, P., Mackiewicz, R. (2006). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Lublin: KUL.
 8. Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw Wielkopolski. Gospodarka Narodowa, 5-6, 91-109.
 9. Hargadon, A., Sutton, R.I. (2000). Building Innovation Factory. Harvard Business Review, 78 (3).
 10. Hildreth, P., Kimble, C. (2004). Knowledge Networks: Innovation Through Communities of Practice. London: Idea Group Publishing.
 11. Maillat, D. (2002). Globalizacja, terytorialne systemy produkcyjne i środowiska innowacyjne. Rector's Lectures. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 12. Matusiak, K.B., Stawasz, E., Jewtuchowicz A. (red.). (2001). Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 13. Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 14. Szulik, S. (red.). (2004). Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 15. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 16. European Trend Chart on Innovation. Thematic Report Cluster Policies, Covering Period up to March 2003, European Comission Enterpreise Directorate General.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu