BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygier Marta (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Jak zostać przedsiębiorcą zagranicznym w Polsce? : prawne i praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych w Polsce
How to Become a Foreign Entrepreneur in Poland? : Legal and Practical Aspects of Business Activity of Foreign Entrepreneurs in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 284-289, bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship - Education
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Słowa kluczowe
Przedsiębiorca, Przedsiębiorczość, Działalność gospodarcza, Zakładanie przedsiębiorstwa, Handel, Regulacje prawne
Entrepreneur, Entrepreneurship, Business activity, Establishment of a company, Trade, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie prawnych aspektów związanych z prowadzeniem działalności w Polsce przez przedsiębiorców zagranicznych. Autorka opisała dopuszczalne formy działalności gospodarczej, umożliwiające rozwój strategii biznesowej zagranicznych przedsiębiorców na terenie naszego kraju. Przedmiotem analizy są również praktyczne aspekty związane z rejestracją w Polsce nowych firm. Celem artykułu jest wskazanie wielości dopuszczalnych form prowadzenia działalności wraz z praktycznym aspektem dla utworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Autorka ukazała, iż dzięki proceduralnym ułatwieniom przedsiębiorcą można zostać w jeden dzień, nawet na odległość: składając wymagane dokumenty za pośrednictwem internetowych formularzy wymaganych w celu wpisania do rejestru zarówno jednoosobowej firmy, jak i spółki. Jednocześnie opisała niedoskonałości systemów elektronicznych służących do rejestrowania działalności, podkreślając tym samym, iż ułatwienia w utworzeniu i prowadzeniu własnej działalności przede wszystkim występują w teorii, zaś w praktyce przedsiębiorcy nadal muszą dopełnić szeregu formalności. (abstrakt oryginalny)

This study aims to identify the legal aspects of business activity in Poland of foreign entrepreneurs. In the following study we can find the legal aspects and business practices for foreign entrepreneurs. The author describes the acceptable forms of economic activity, enabling the development of the business strategy of foreign entrepreneurs in Poland. The analysis also presents the practical aspects of the registration of new companies in Poland. The purpose of the article is to indicate the multiplicity of permissible forms of business activity with the practical aspect of establishing and conducting business activity. The author has simultaneously indicated that, owing to procedural facilitation, we can now become entrepreneurs in one day, even long-distance, by submitting the required documents through online forms required for entry into the register of both sole proprietorships as well as larger companies. Simultaneously, the author has pointed out that electronic systems used for the online registration of companies are not completely valid, which is why the facilitation of creating and managing further business activity works, above all, in theory, but in practice entrepreneurs still have to fulfill a series of formalities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski, A., Szydło, M. i in. (2009). Zagraniczne podmioty działalności gospodarczej. W: Administracyjne prawo gospodarcze. Wrocław.
 2. Lichniak, I. (2009). Nauka o przedsiębiorstwie. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 3. Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość: podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 4. Różański, J. (2010). Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój - finansowanie - ocena. Warszawa.
 5. Snażyk, Z., Szafrański, A. (2011). Publiczne prawo gospodarcze. Warszawa.
 6. Szafrański, D. (2010). Przedsiębiorca zagraniczny jako kategoria normatywna w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przegląd Prawa Handlowego, 1.
 7. Szanciło, T. (2006). Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne. Warszawa.
 8. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2011 r. nr 264, poz. 1573 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. 2006 r. nr 144, poz. 1043 z późn. zm.).
 12. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, opublikowany w załączniku nr 2 do Dz.U. 2004 nr 90, poz. 864 z późn. zm.
 13. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 25 czerwca 2008 r. "Small Business Act" [COM(2008) 394 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu