BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Czerniachowicz Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna sektora MSP w województwie zachodniopomorskim
Sales Coverage and Innovative Activity of SMEs in Western Pomerania
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 332-341, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Analiza sprzedaży, Innowacyjność przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Sales analysis, Enterprise innovation, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników przeprowadzonych przez autorów badań, które skupiają się na poszukiwaniu wpływu zasięgu sprzedaży małych i mikro przedsiębiorstw, jako reprezentantów sektora MSP, na aktywność innowacyjną w ramach zachodniopomorskiego regionalnego systemu innowacyjnego. Pośrednim celem realizowanych badań było wskazanie jakie są warunki brzegowe w modelowej strukturze regionalnej sieci innowacji. W badaniu uczestniczyły 544 małe i mikro podmioty z województwa zachodniopomorskiego, które odpowiedziały na przesłany kwestionariusz ankietowy. Wykorzystano modelowanie typu probit (teoria prawdopodobieństwa), gdyż jest to skuteczne narzędzie badawcze dla wielu statycznych danych przy zmiennej zależnej o charakterze jakościowym. Uzyskane wyniki świadczą o zależności pomiędzy zasięgiem sprzedaży w małych i mikro podmiotach a ich działalnością innowacyjną w polskich regionach, takich jak Pomorze Zachodnie.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the results of the research conducted by the authors that focus on the search for the impact of sales coverage of small and micro-enterprises, as representatives of the SME sector, upon the innovative activity within the West Pomeranian regional innovation system. The indirect object of this research is to indicate the boundary conditions in the model structure of the regional network of innovation. The research focused on 544 small and micro entities from the Western Pomerania that responded to a questionnaire. This research has used logit modelling (probability theory), for it is an effective research tool for many statistic data with the dependent variable of a qualitative nature. The results confirmed the relationship between sales coverage in small and micro-entities, and their innovation activities in Polish regions such as the Western Pomerania.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czemiel-Grzybowska W., Walicka M., Działalność B+R, innowacyjność a eksport przedsiębiorstw, "Ekonomia i Prawo" 2013, vol. 12, nr 4.
  2. Dzikowski P., Developing the innovation potential of a medium sized family business functioning in a global supply chain, "Management" 2012, vol. 16, nr 1.
  3. Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Mińska-Struzik E., Znaczenie eksportu w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw wysokiej techniki, IX Kongres Ekonomistów Polskich.
  5. OECD, Tax incentives for research and development, Trends and issues, Paris 2003.
  6. OECD, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. III, Paryż 2005.
  7. Stanisz A., Przystępny kurs statystki. Tom 2, Statsoft, Kraków 2007.
  8. Świadek A., Wpływ wielkości przedsiębiorstw na innowacyjność systemu przemysłowego w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2014, nr 1.
  9. Tomaszewski M., Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski Zachodniej w latach 2009-2011, "Ekonomia i Prawo" 2013, vol. 12, nr 3.
  10. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu