BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sala Krzysztof (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Baza noclegowa jako czynnik rozwoju regionów w Polsce
The Accommodation Sector as a Factor in the Development of Regions in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 301-313, ryc., tab., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship - Education
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Słowa kluczowe
Zaplecze noclegowe turystyki, Hotelarstwo, Konsument, Agroturystyka, Turystyka biznesowa, Rozwój regionalny, Rynek turystyczny
Tourism accommodation facilities, Hotel industry, Consumer, Agrotourism, Business tourism, Regional development, Tourism market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest przedstawienie złożoności zjawisk związanych z wpływem bazy noclegowej na politykę regionalną. Artykuł prezentuje znaczenie bazy noclegowej, a w szczególności hotelarskiej, dla rozwoju województw w Polsce. Ukazuje historyczny rozwój bazy noclegowej w kontekście znaczenia na rynku regionalnym. Tłumaczy jej rolę jako istotnego i ważnego elementu wpływającego na współczesną sytuację regionów w naszym kraju, a także jako kluczowej szansy na zmianę bieżącego często niekorzystnego stanu gospodarczego. W publikacji przedstawiono wpływ bazy hotelarskiej na sytuację w miastach i na wsiach. Turystyka oraz powiązane z nią hotelarstwo coraz częściej stają się instrumentem polityki regionalnej, aktywizacji społeczeństw lokalnych oraz budowy podstaw rozwoju gospodarczego. Należy tutaj również dodać wpływ na świadomość społeczną, identyfikację i postawy społeczne, rozwój zrównoważony oraz działania na rzecz podwyższania konkurencyjności i atrakcyjności regionów. W publikacji, oprócz prezentacji analizy danych statystycznych i dostępnych materiałów dotyczących rozwoju bazy noclegowej, oceniono również zachodzące w niej zmiany, a także podjęto próbę prognozy rozwoju bazy noclegowej w Polsce, w obliczu nowej sytuacji gospodarczej. Prognozy, której charakter w dużym stopniu będzie uzależniony od napływu inwestycji zagranicznych, powstawania nowych firm czy opłacalności zaciągania kredytów. Nie bez znaczenia będzie również rozwój sytuacji gospodarczej na świecie i w Polsce, integracja kolejnych krajów z Unią Europejską czy też napływ środków unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Na podstawie wyników analiz i studiów prezentowanych w tekście można wysnuć wniosek, że baza noclegowa w kluczowy sposób zmienia rzeczywistość gospodarczą regionów i przyczynia się do poprawy ich sytuacji ekonomicznej. Dotyczy to zarówno obszarów miejskich, jak i obszarów wiejskich, które w większym stopniu różnią od średniego poziomu rozwoju kraju. (abstrakt oryginalny)

The article aims to present the meaning of the accommodation sector, and particularly of hotel management, in the development of provinces in Poland. It presents the historical development of the accommodation sector in the context of its meaning on the regional market. The paper shows the meaning of the accommodation sector as an essential and important element influencing the contemporary situation of regions in our country, and also as a key opportunity to change the current, often disadvantageous economic situation. The paper illustrates the influence of the accommodation sector on the situation in cities and in the countryside. Tourism and its related hotel business are, increasingly more often, becoming an instrument of regional policy, activation of local societies, and the construction of the foundations of economic development. One should also add here the influence on social awareness, identification and social attitudes, sustainable development and activities in the interest of increasing the competitiveness and attractiveness of regions. The publication, presenting the data analysis of statistical and accessible materials concerning the development of the accommodation sector, evaluates the changes that have taken place, and also attempts to foresee the future in the face of the new economic situation. Prognoses, the character of which will, to a large degree, be dependent on the influx of foreign investments, the formation of new companies or the profitability of contracting credits. Also of significance will be the development of the economic situation both globally and in Poland, the integration of subsequent countries with the European Union, or the inflow of EU resources within the framework of regional operating programs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błądek, Z., Tulibacki, T. (2003). Dzieje krajowego hotelarstwa: od zajazdu do współczesności: fakty, obiekty, ludzie. Warszawa: Wydawnictwo Albus.
 2. Czerwińska-Jaskiewicz, M. (2013). Marketing w agroturystyce. Warszawa: Difin.
 3. Drzewiecki, M. (1997). Agroturystyka. Bydgoszcz: Instytut wydawniczy "Świadectwo".
 4. Drzewiecki, M. (2002). Podstawy agroturystyki. Bydgoszcz: Wydawnictwo OPO.
 5. Gaworecki, W. (2010). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 6. Knecht, D. (2009). Agroturystyka w agrobiznesie. Warszawa: C.H. Beck.
 7. Sala, J. (2008). Formy współczesnego hotelarstwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny Kraków.
 8. Sidorkiewicz, M. (2011). Turystyka biznesowa. Warszawa: Difin.
 9. Sikorska, G., Kojszczak, W. (2000). Kwatera agroturystyczna. Warszawa: Wydawnictwo Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 10. Sznajder, M., Przezbórska, L. (2006). Agroturystyka. Warszawa: PWE.
 11. Turkowski, M. (2010). Marketing usług hotelarskich. Warszawa: PWE.
 12. Marcinkiewicz, C. (2013). Rozwój i stan polskiej agroturystyki. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas".
 13. Zawada, A., Rozwój hotelarstwa na ziemiach polskich.
 14. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych. Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 578.
 15. Raport końcowy dla badania ewaluacyjnego pn. "Wpływ usług turystycznych na rozwój gospodarczy regionu".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu