BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hochman Magdalena (Urząd Statystyczny w Łodzi)
Tytuł
Rola statystyki publicznej w systemie monitorowania rozwoju regionalnego
The Role of Public Statistics in the Monitoring System of Regional Developement
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 1, t. 298, s. 115-123, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie statystyki w analizach procesów integracji i globalizacji gospodarek
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Statystyka publiczna, Polityka regionalna, Monitorowanie procesów
Regional development, Public statistics, Regional policy, Process monitoring
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie (2010) (KSRR) monitorowanie i ewaluacja polityki regionalnej nastąpi poprzez stworzenie zintegrowanego systemu umożliwiającego analizę wszystkich procesów w układzie terytorialnym. System ten zostanie stworzony we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym oraz Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, a główne elementy instytucjonalne stanowić będą: sieć obserwatoriów rozwoju, a także jednostki ewaluacyjne na poziomie krajowym i regionalnym. Wydaje się naturalne, że statystyka publiczna, której podstawowym zadaniem jest "rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego" (Ustawa z dnia 29 czerwca..., 1995, art. 3), stanie się w przyszłości istotnym elementem tego systemu, postrzeganym nie tylko jako główny dostawca danych, ale również jako partner aktywnie zaangażowany w proces monitorowania rozwoju regionów. Działające w strukturach urzędów statystycznych, Wojewódzkie Ośrodki Badań Regionalnych, będące centrami wiedzy o regionie, mają do spełnienia istotną rolę w tym procesie poprzez usprawnianie oraz intensyfikowanie współpracy z odbiorcami, również z administracją samorządową oraz rządową szczebla terenowego. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działań realizowanych przez ośrodki stanowiące podwaliny pod przyszły system monitoringu. (abstrakt oryginalny)

According to the National Strategy of Regional Development 2010-2020: Regions, Cities, Rural Areas (2010) (NSRD) monitoring and evaluation of regional policy will take place by creating an integrated system enabling the analysis of all processes in territorial arrangement. The system will be developed in close cooperation with the President of Central Statistical Office and the Main Geodesy and Cartography Office. The main institutional elements of system will be created by a network of development observatories, as well as evaluation units at the national and regional levels. It seems obvious that the public statistics, which primary task is providing "reliable, objective and systematic information for the society, the state and public administration bodies and economic entities on the economic, demographic and social situation and the environment" (Article 3 of the Law issued on 29 June 1995 on Official Statistics) will become in the future an important element of this system, and will be perceived not only as a major provider of data, but also as a partner actively involved in the process of monitoring the regions development. The Regional Centers for Regional Surveys working within the structures of the Regional Statistical Offices, which are centers of knowledge of the region, have a key role in this process by facilitating and intensifying cooperation with customers, including local and field-level government administration. The purpose of this report is to present the activities of the centers, which are the foundation for future monitoring. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2013), http://www.mrr.gov.pl, 5.04.2013.
  3. Portret regionów województwa łódzkiego (2010), Urząd Statystyczny w Łodzi, Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Łódź.
  4. Regulamin Organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi (2013), Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź, http:// bip.bppwl.lodzkie.pl/ckeditor_assets/attachments/4/regulamin_organiz_biura_2013 .pdf? 1365/ 501481, 10.05.2013.
  5. Sposób funkcjonowania Krajowego Obserwatorium Terytorialnego (KOT) oraz współpracy z Regionalnymi Obserwatoriami Terytorialnymi (ROT) (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  6. Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie powołania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych i ich współpracy (2012), Konwent Marszałków Województw RP, Sieniawa, http://www.zwrp.pl/pl/stanowiska/9294-stanowisko-konwentu-marszakw-wojewdztw-rp-sieniawa674.html, 6.05.2013.
  7. Statystyczne vademecum samorządowca (2011-2013), Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
  8. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (1995), DzU, nr 88, poz. 439, z późn. zm.
  9. Żuber P. (2013), System monitorowania polityk publicznych w ujęciu terytorialnym w oparciu o system krajowych i regionalnych obserwatoriów terytorialnych (KOT) i (ROT), Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http:// www.mrr.gov.pl, 5.04.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu