BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Bełdycka-Bórawska Aneta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw mlecznych
Differentiation of Economic Situation of Dairy Farms
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 375-383, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Kondycja finansowa, Mleczarstwo, Przemysł mleczarski, Wskaźniki płynności finansowej, Wskaźniki rentowności
Financial condition, Dairy, Dairy industry, Liquidity ratios, Profitability index
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było poznanie i ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw mlecznych w regionie FADN Mazowsze i Podlasie. W pracy wykorzystano dane pierwotne pochodzące z badań własnych przeprowadzonych w 2013 roku na grupie 100 gospodarstw wybranych w sposób celowy. Badaną zbiorowość podzielono ze względu na liczbę krów na następujące grupy: do 10 krów (9 gospodarstw), 11-20 krów (27 gospodarstw), 21-30 krów (31 gospodarstw), 31-40 krów (14 gospodarstw) oraz powyżej 40 krów (19 gospodarstw). W badaniach wykorzystano metodę ankiety z zastosowaniem kwestionariusza wywiadu. Z badań wynika, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw ulegała poprawie w miarę powiększania się liczby krów w gospodarstwie. Objęte badaniami gospodarstwa charakteryzowały się niskim poziomem zadłużenia, co miało wpływ na utrzymanie się wysokich wskaźników płynności.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to investigate and assess the economic situation of dairy farms in the FADN region of Mazowsze and Podlasie. The study used primary data from studies conducted its own in 2013 on a group of 100 households selected in a targeted manner. The study community was divided by the number of cows in the following groups of up to 10 cows (9 households), 11-20 cows (27 farms), 21-30 cows (31 farms), 31-40 cows (14 farms) and above 40 cows (19 farms). The study used a survey method using a questionnaire interview. The research shows that the economic situation of households has improved as the expansion of the number of cows on the farm. Surveyed farms were characterized by allow level of debt, which had an impact on the maintenance of high liquidity ratios.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bórawski P., Dunn J. W., Conditioning of milk market development in Poland with particular regard paid to price volatility, "Economic Science for Rural Development" 2014, nr 35, Proceedings of the 2014 International Conference ,,Economic Science for Rural Development", Latvia University of Agriculture, Jelgava.
 2. Bórawski P., Ocena składników bilansu majątkowego przedsiębiorstw na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Zeszyty Naukowe SGGW nr 64, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2008.
 3. Cieślik J., Żmija J., Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych w województwie małopolskim, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2010, seria G, t. 97, z. 3.
 4. Felczak T., Kosztochłonność i rentowność gospodarstw indywidualnych w zależności od typu rolniczego, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 89,Warszawa 2011.
 5. Niezgoda D., Uwarunkowania rentowności gospodarstw rolnych zróżnicowanych pod względem ich wielkości ekonomicznej, ,,Roczniki Nauk Rolniczych" 2009, seria G, t. 96, z. 4.
 6. Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR, red. W. Poczta, Powszechny Spis Rolny 2010.
 7. Roczniki Statystyczne Rolnictwa i Rozwoju Obszarów wiejskich, GUS, Warszawa 2012.
 8. Runowski H., Teoretyczne i praktyczne aspekty obrotu kwotami mlecznymi w gospodarstwach rolnych, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2006, seria G, t. 93, z. 1.
 9. Runowski H., Ekonomika rolnictwa-przemiany w gospodarstwach rolnych, w: Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej, red. N. Drejerska, Wyd. SGGW, Warszawa 2014.
 10. Rusielik R., Świtłyk M., Efektywność techniczna produkcji mleka w wybranych europejskich gospodarstwach w latach 2008-2010, ,,Roczniki Nauk Rolniczych" 2012, seria G, t. 99, z. 1.
 11. Rynek mleka, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa 2014.
 12. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 13. Wasilewski M., Gałecka A., Płynność finansowa gospodarstw rolnych położonych w województwie lubelskim, Zeszyty Naukowe SGGW nr 82, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2010.
 14. Wyniki standardowe 2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2014.
 15. Zawadzka D., Ardan R, Szafraniec-Siluta E., Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce - ujęcie modelowe, Zeszyty Naukowe SGGW nr 88, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2011.
 16. Ziętara W., Stan i kierunki zmian w produkcji mleka w Polsce, ,,Roczniki Nauk Rolniczych" 2006, seria G, t. 93, z. 1.
 17. Ziętara W., Ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka przy wysokiej wydajności mlecznej krów, ,,Roczniki Nauk Rolniczych" 2007, seria G, t. 93, z. 2.
 18. Ziętara W., Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, ,,Roczniki Nauk Rolniczych" 2009, seria G, t. 96, z. 4.
 19. Ziętara W., Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2012, seria G, t. 99, z. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu