BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figura Piotr (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP
Recommended Values of Leverage Ratios for Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 384-395, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Wskaźniki finansowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
Financial indicators, Small business, Financial analysis of enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu wspomagania finansowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zawarte w nim wyniki badań dowodzą, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego. W artykule zawarto ponadto propozycje przedziałów wartości rekomendowanych dla MSP, prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej. Oszacowane przedziały wartości rekomendowanych dla wskaźników z obszaru wspomagania finansowego poddano następnie porównaniu z literaturowymi wartościami wzorcowymi. Zawarte w artykule wyniki badań powinny przyczynić się do wypełnienia istotnej luki w literaturze przedmiotu oraz ułatwić przeprowadzanie analizy obszaru wspomagania finansowego dla podmiotów gospodarczych z sektora MSP.(abstrakt oryginalny)

This article is dedicated to the subject of leverage ratios for small and medium enterprises. The results of the research study it contains prove that SMEs from different economy sectors are characterized by different values of leverage ratios. The article puts forward as well proposals for recommended value ranges for SMEs operating in 27 different sectors of the country's economy. Ranges of recommended values evaluated here by the author were then compared with literature model values. The research study results included in the article should contribute to filling the significant gap in the literature of the subject and facilitate conducting financial analysis for small and medium enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999.
 2. Bławat F., Analiza ekonomiczna, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.
 3. Bolton J.E., Report of the Committee of Inquiry on Small Firms, Cmnd. 4811, HMSO, London 1971.
 4. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, t. 1, PWE, Warszawa 2005.
 5. Dębski W., Zarządzanie finansami, t. I, CIM, Warszawa 1996.
 6. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 7. Friedlob G.T., Schleifer L.F., Essentials of Financial Analysis, John Willey & Sons, New Jersey 2003.
 8. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2007.
 9. Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
 10. Łapiński C., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, red. A. Tarnawa, P. Zaducha- Lichota, PARP, Warszawa 2012.
 11. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 12. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 13. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 14. Welsh J., White J., A Small Business is Not a Little Big Business, "Harward Business Review" July-August 1981.
 15. Baza danych TEGIEL, wersja 1.7.2 SV, edycja 56/2013.
 16. Współczesna analiza finansowa, red. B. Micherda, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2004.
 17. Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, Dz.U. L 124 z 20.05.2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu