BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bek-Gaik Bogusława (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Rymkiewicz Bartosz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wpływ CSR na finansowe miary dokonań jednostek
The Influence of CSR On Corporate Financial Performance
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 151-165, tab., bibliogr. 50 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wynik finansowy, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Corporate Social Responsibility (CSR), Financial performance, Warsaw Stock Exchange Index
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na zasadniczych problemach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw dyskutowanych w literaturze przedmiotu i praktyce gospodarczej. Ponadto zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczących związku CSR z finansowymi miarami dokonań jednostki. Badanie przeprowadzono na próbie spółek wchodzących w skład indeksów WIG30 i mWIG40 z wyłączeniem instytucji finansowych (banki i towarzystwa ubezpieczeniowe). Okres badawczy obejmował lata 2001-2013. W sumie dokonano 401 obserwacji. Niniejsze badanie jest kontynuacją poprzedniego badania autorów. Uzyskane wyniki wykazały słabą korelację pomiędzy zmiennymi finansowymi a społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw. Wykazano umiarkowaną dodatnią korelację pomiędzy raportowaniem społecznym a następującymi zmiennymi opisującymi wyniki finansowe przedsiębiorstwa: przychody netto, zysk operacyjny, zysk brutto i zysk netto. Wysoka dodatnia korelacja wystąpiła pomiędzy raportowaniem społecznym (zmienna CSR) a wielkością aktywów jednostki. Metody badawcze wykorzystywane w artykule to studia literatury przedmiotu oraz analiza korelacji i regresji. W opracowaniu wykorzystano również wyniki wcześniejszych badań autorów, a także obserwacje praktyki gospodarczej w obszarze CSR. (abstrakt oryginalny)

This article focuses on the substantive issues of corporate social responsibility are discussed in the literature and business practice. In addition, results of the study were presented on the relationship with the financial measures of CSR achievements of the individual. The study was conducted on a sample of companies included in the index WIG30 and mWIG40 excluding financial institutions (banks and insurance companies). The research covered the period from 2001 to 2013 years. A total number of 401 observations. This study is a continuation of a previous study of authors. The results obtained showed a weak correlation between financial variables and corporate social responsibility. Has been shown to moderate positive correlation between social reporting and the following variables describing the company's financial results - net income, operating profit, gross profit and net profit. A high positive correlations were observed between social reporting (CSR variable) and the size of the entity's assets. Research methods used in the article is a study of the literature and analysis of correlation and regression. In this study the results of earlier studies and the authors' observations economic practice in the area of CSR. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2014), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 67, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 137-151.
 2. Brine M., Brown R., Hackett G. (2006), Corporate Social Responsibility and Financial Performance in the Australian Context, Australian Treasury, http://epsa.treasury.gov.au/documents/1268/PDF/04_CSR.pdf.
 3. Burzym E. (1990), Rachunkowość jako podstawa rozrachunku z tytułu społeczno-ekonomicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 329, Kraków, s. 12.
 4. Burzym E. (1993a), Społeczna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 45 (101).
 5. Burzym E. (1993b), Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 401, Kraków, s. 5-20.
 6. Burzym E. (2008), Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 45 (101), s. 23-69.
 7. Cellier A., Chollet P. (2010), The Impact of Corporate Social Responsibility on Stock Prices: An Event Study of Vigeo Rating Announcement, Working Paper, Université Paris-Est, 30 April, www.kadinst.hku.hk/sdconf10/ Papers_PDF/p232.pdf (1.02.2015).
 8. Cheng B., Ioannou I., Serafeim G. (2014), Corporate Social Responsibility and Access to Finance, "Strategic Management Journal" vol. 35, iss. 1, s. 1-23.
 9. Cochran P.L., Wood R.A. (1984), Corporate Social Responsibility and Financial Performance, "The Academy of Management Journal" vol. 27, no. 1, s. 42-56.
 10. Dyląg R., Puchalska E. (2014), Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 75 (131).
 11. Ferguson J., Unerman J. (2013), Social and Environmental Accounting Research: Homogeneity, Faddishness and Herding at the Expense Social Significance?, "Social and Environmental Accountability Journal" vol. 33, no. 3, s. 131-133.
 12. Fijałkowska J. (2012), Społeczna odpowiedzialność wyzwaniem dla rachunkowości, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" t. XIII, z. 1, s. 141-154.
 13. Fijałkowska J., Sobczyk M. (2012), Sprawozdawczość działań w ramach społecznej odpowiedzialności wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw, "Zarządzanie i Finanse" nr 1/3, s. 141-151.
 14. Fiori G., Donato F., Izzo M.F. (2007), Corporate Social Responsibility and Firms Performance: An Analysis on Italian Listed Companies, SSRN Working Paper Series, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=1032851 (20.03.2014).
 15. Frost G., Jones S., Lee P. (2012), The Measurement and Reporting of Sustainability Information within the Organization: A Case Analysis, w: Contemporary Issues in Sustainability Accounting, Assurance and Reporting, red. S. Jones, J. Ratnatunga, Emerald Publishing, Bingley, s. 197-225.
 16. Gabrusewicz T. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa.
 17. GRI, www.globalreporting.org/Pages/default.aspx (14.10.2014).
 18. Hohnen P. (2012), The Future of Sustainability Reporting, The Energy, Environment and Resources Department Programme Paper, Chatham House, London, www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/ Energy,%20Environment%20and%20Development/0112pp_hohnen.pdf (25.01.2015).
 19. Izzo M.F., di Donato F. (2012), The Relation Between Corporate Social Responsibility and Stock Prices: An Analysis of the Italian Listed Companies, http://ssrn.com/abstract=1986324, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1986324 (17.02.2015).
 20. Jaworska E. (2011), Zmiana podejścia do sprawozdawczości w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 41, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 573-583.
 21. Jones S. (2012), Sustainability Reporting and Assurance: State of Practice w: Contemporary Issues in Sustainability Accounting, Assurance and Reporting, red. S. Jones, J. Ratnatunga, Emerald Publishing, Bingley, s. 1-9.
 22. Kamela-Sowińska A. (2014), Dyrektywa UE o ujawnianiu informacji niefinansowych - nowe wyzwanie dla rachunkowości, "Studia Oeconomica Posnaniensa" vol. 2, t. 4 (265), s. 61-72.
 23. Krasodomska J. (2010), Rachunkowość a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 24. Larrinaga-Gonzalez C., Carrasco-Fenech F., Correa-Ruiz C., Caro Gonzalez F.J., Paez-Sandubete J.M. (2001), The Role of Environmental Accounting in Organizational Change. An Exploration of Spanish Companies, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" vol. 14, no. 2, s.213-239.
 25. Makuch Ł. (2013), Raportowanie społeczne w Polsce, w: Wspólna odpowiedzialność rola raportowania społecznego, red. N. Cwik, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Wspolna%20 odpowiedzialnosc_Raportowanie%20spoleczne-PODGLAD.pdf (15.01.2015).
 26. Mazurczak A. (2012), Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu jako nowy element raportowania biznesowego, w: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa, s. 88-98.
 27. Mikulska T., Michalczuk G. (2014), Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 69, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 209-219.
 28. Mittal R.K., Sinha N., Singh A. (2008), An Analysis of Linkage Between Economic Value Added and Corporate Social Responsibility, "Management Decision" vol. 46, no. 9, s. 1437-1443.
 29. Ngwakwe C.C. (2009), Environmental Responsibility and Firm Performance: Evidence from Nigeria, "International Journal of Humanities and Social Sciences" vol. 3, s. 97-104, http://waset.org/publications/12811.
 30. Orlitzky M., Schmidt F.L., Rynes S.L. (2003), Corporate Social and Financial Performance: A Meta-analysis, "Organization Studies" vol. 24, no. 3, s. 403-441.
 31. Roszkowska P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 32. Rymkiewicz B., Kalandyk N. (2014), Badanie związków pomiędzy społeczną odpowiedzialnością biznesu a sytuacją finansową przedsiębiorstwa, w: Gospodarka Regionalna i Turystyka: studia i materiały, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Myślenice, s. 45-56.
 33. Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 34. Serveas H., Tamayo A. (2013), The Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Value: The Role of Customer Awareness, "Management Science" vol. 59, iss. 5, s. 1045-1061.
 35. Sherman R. (2009), The Global Reporting Initiative: What Value is Added?, "International Business & Economic Research Journal" vol. 8, no. 5, s. 9-22.
 36. Stępień M., Wydymus Z. (2007), Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 750, Kraków, s. 79-99.
 37. Sun L., Rakhman F. (2013), CFO Financial Expertise and Corporate Social Responsibility Evidence from S&P 500 Companies, "International Journal of Law and Management" vol. 55, no. 3, s. 161-172.
 38. Szadziewska A. (2013), Rola rachunkowości w pomiarze efektywności działań CSR, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4, s. 255-277.
 39. Szadziewska A. (2014), Rachunkowość jako źródło informacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 75 (131), s. 95-123.
 40. Śnieżek E. (2014), Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo przyszłości w kontekście ponadczasowych przemyśleń Profesor Elżbiety Burzym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 76 (132), s. 75-88.
 41. Tang Z., Eiríkur Hull C., Rothenber S. (2012), How Corporate Social Responsibility Engagement Strategy Moderates the CSR - Financial Performance Relationship, "Journal of Management Studies" vol. 49, no. 7, s. 1274-1303.
 42. Tschopp D., Nastanski M. (2014), The Harmonization and Convergence of Corporate Social Responsibility Reporting Standards, "Journal of Business Ethics" vol. 125, iss. 1, s. 147-162.
 43. Unerman J., Bebbington J., O'Dwyer B. (2014), Sustainability Accounting and Accountability, Routledge, Abbingdon.
 44. Vance S.C. (1975), Are Socially Responsible Corporations Good Investment Risk?, "Management Review" vol. 64, iss. 8, s. 18-24.
 45. Wong R. (2013), Social and Environmental Reporting and Its Decision Usefulness, European Accounting Association Congress, Doctoral Colloquium, Paris.
 46. www.globalreporting.org.
 47. www.indicanet.it/mission.
 48. www.ipieca.org/about-us.
 49. www.unep.org.
 50. Zasuwa G. (2010), Społeczna odpowiedzialność jako perspektywiczny obszar w sprawozdawczości przedsiębiorstw, w: Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego. Wybrane aspekty, red. D.A. Mikulska, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu