BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobolewski Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Bober Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem w działalności touroperatora
Insurance at Risk Management in the Activities of Tour Operator
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 253-264, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Turystyka, Usługi turystyczne, Ryzyko, Ubezpieczenia
Tourism, Tourism services, Risk, Insurances
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem opracowania jest omówienie istoty oraz znaczenia ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Główny cel oraz zakres badań przesądzają o zastosowaniu metod badawczych szeroko i powszechnie stosowanych w analizie ekonomicznej, w szczególności metody dedukcji, porównań, przyczynowej, wskaźnikowej, zmian strukturalnych, dynamiki zmian struktur. Ponadto charakter problemu badawczego dotyczącego kształtowania rynku touroperatora przesądza o zastosowaniu również badań jakościowych. Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że ubezpieczenie stanowi podstawowe narzędzie zarządzania ryzykiem w działalności touroperatora. Wprowadzane zmiany w zakresie regulacji prawnych w zakresie ubezpieczeń stanowią odpowiedź na potrzeby touroperatorów i pośredników turystycznych. Oceniając te zmiany należy pamiętać, że z jednej strony spowodowały wzrost kosztów działalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, z drugiej natomiast wymuszają wyższą jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo turysty. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to discuss the essence and importance of insurance in risk management of tour operators and travel agents. Main purpose and scope of research prejudice the applicability of research methods widely and commonly used in the economic analysis, in particular the methods of deduction, comparison, causal, indicator, structural changes, the dynamics of change structures. Moreover, the nature of the research problem, concerning the shaping the tour operator market determines the use of qualitative research. The studies lead to the conclusion that the insurance is an essential tool for risk management in activities tour operator. The changes in the regulation of insurance legislation, are a response to the needs of tour operators and travel agents. While assessing these changes, must be remembered that, on the one hand, led to an increase operating costs of tour operators and travel agents, on the other, forcing higher quality of service and security of tourists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bereziński M. (1968), Uwagi na temat ryzyka gospodarczego, Pal. nr 3.
 2. CEOTiPT, Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (2015), www.turystyka.gov.pl/ceotipt (8.01.2015).
 3. Kaczmarek T. (2001), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODiDK, Gdańsk.
 4. Makowiecki A. (2013), Rynek ubezpieczeń: Upadł touroperator z gwarancją Signal Iduna, "Gazeta Ubezpieczeniowa", www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=47652:rynek-ubezpiecze-upadtouroperator- z-gwarancj-signal-iduna&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106 (5.06.2013).
 5. Nahotko S. (2001), Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 6. Nesterowicz M. (2012), Prawo Turystyczne, wyd. 4, Wolters Kluwers Polska, Kraków.
 7. Niedziółka P. (2002), Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Difin, Warszawa.
 8. Podstawy ubezpieczeń (2002), red. I. Monkiewicz, Poltext, Warszawa.
 9. Popławski H. (1970), Dopuszczalne ryzyko gospodarcze w przedsiębiorstwie, Warszawa.
 10. Pritchard C. (2002), Zarządzanie ryzykiem w projektach, WIG-Press, Warszawa.
 11. Biura podróży grają państwu na nosie (2011), "Puls Biznesu", wp.pl, Puls Biznesu, http://finanse.wp.pl/kat, 7102,title,Biura%E2%80%90podrozy%E2%80%90graja%E2%80%90panstwuna%E2%80%90nosie,wid, 13813173,wiadomosc.html (22.09.2011).
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, DzU 2013, nr 0, poz. 511.
 13. Sobczyk M. (2013), Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu