BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowski Mariusz
Tytuł
Pojęcie i pomiar wydajności pracy w przemyśle
The Concept and Measurement of the Level of Labour Efficiency in Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1984, nr 122, s. 163-183
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu ekonomiki produkcji
Słowa kluczowe
Wydajność pracy, Mierzenie wydajności pracy, Przemysł, Produktywność, Praca
Labour efficiency, Measuring work productivity, Industry, Productivity, Labour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto głównie próbę systematyzacji poglądów na temat pojęcia wydajności pracy rozpatrywanego na gruncie działalności przemysłowej oraz zajęto się niektórymi wybranymi kwestiami pomiaru poziomu wydajności pracy w przemyśle. W kontekście dokonanego uporządkowania podstawowych pojęć i terminów występujących w literaturze przedmiotu postulowano upowszechnienie terminów "produktywność pracy" i "produktywność pracy ogółem", uznając te określenia za bardziej adekwatna, lepiej wyrażające treść relacji produkcji do nakładów pracy żywej (albo łącznych nakładów pracy - żywej i uprzedmiotowionej). Do licznika wskaźnika wydajności pracy przyjęto wartość produkcji dodanej (bez amortyzacji), wyprowadzoną z dochodów ze sprzedaży produktów w cenach realizacji. W odniesieniu do mianownika relacji będącej przedmiotem rozważań proponowano natomiast wykorzystanie szerszego wachlarza mierników nakładów pracy żywej, zwłaszcza zaś tych spośród nich, które wynikają z wielkości przepracowanego czasu. Takie ujęcie obu części składowych relacji produktywności pracy winno - zdaniem autora - wystarczająco poprawnie powiązać efekty produkcyjne z poniesionym na ich osiągnięcie nakładami pracy żywej, a tym samym nadać odpowiednio skonstruowanemu wskaźnikowi produktywności pracy za wszech miar pożądany praktyczny walor. (abstrakt oryginalny)

The study is an attempt at systematization of opinions on the subject of the concept of labour efficiency considered against the background of industrial activity and it also tackles some chosen questions of measurement of the level of labour efficiency in industry. In the context of the carried out systematizations of the basic concepts which appear in the literature of the subject, it was postulated to propagate the terms "productivity of labour" and "productivity of labour in general" regarding these definitions as more adequate, better expressing the contents of the relations of production and outlays of direct labour (or joint outlays of labour - materialized and direct). The value of the added production (without amortization) derived from incomes from the sale of commodities at realization proces was assumed as the numerator of the index of labour efficiency. For the denominator of the relation which la under consideration it was suggested to use a broader range of meters of outlays of direct labour, particularly those among them which result from the amount of time worked. Such understanding of both oarts of relation of productivity of labour should according to the author - sufficiently correctly join the production effects with outlays of direct labour sustained, and at the same time five the properly constructed labour efficiency index most desired practical feature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Słownik języka polskiego, t. III, Warszawa 1981.
 2. B. Minc, hasło: "Wydajność pracy", Mała Encyklopedia Ekonomiczna, Warszawa 1974.
 3. M. Syrek, O wyższą wydajność pracy w przemyśle, Śląsk, Katowice 1968.
 4. O. Lange, Ekonomia polityczna. Zagadnienia ogólne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.
 5. J. Kordaszewski, Praca i zatrudnienie w przemyśle, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1969.
 6. O. Lange, Teoria statystyki. Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa 1952.
 7. S. Strumilin, Problemy wydajności pracy, Książka i Wiedza, Warszawa 1959.
 8. T. Kulawczuk, Wydajność pracy w przemyśle socjalistycznym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.
 9. M. Syrek, Wydajność pracy w polskim hutnictwie żelaza i stali, Śląsk, Katowice 1964.
 10. Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1978.
 11. Słownik języka polskiego, t. II, Warszawa 1979.
 12. A. Łukaszuk, Wydajność i efektywność pracy. Życie Gospodarcze, 1980, nr 3.
 13. A. Berżowski, Co i czym mierzyć, Życie Gospodarcze, 1980, nr 8.
 14. J. Zieleniewski, Produktywność pracy. Materiały i studia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa 1959.
 15. B. Minc, Badanie pracy. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1961.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu