BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobolewski Henryk
Tytuł
Tempo, charakter i postać przemian w strukturze gałęziowej środków trwałych w przemyśle Polski w latach 1970-1980
The Rate and Nature of Changes in the Branch Structure of Fixed Assets in Polish Industry in 1970-1980
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1984, nr 122, s. 184-200, tab., wykr.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu ekonomiki produkcji
Słowa kluczowe
Środki trwałe, Struktura środków trwałych, Przemysł, Struktura przemysłu, Rozwój przemysłu
Fixed assets, Structure of fixed assets, Industry, Industrial structure, Industry development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest wielkość i udział poszczególnych gałęzi przemysłu w środkach trwałych przemysłu ogółem. Jego celem jest natomiast pomiar i ocena tempa, charakteru i postaci wzrostu środków trwałych oraz przemian w ich strukturze według gałęzi przemysłu. Przy badaniu przebiegu, charakteru i postaci wzrostu środków trwałych posłużono się wskaźnikami stabilności, amplitudy i fazowości, natomiast przy badaniu zmian strukturalnych środków trwałych według grup gałęzi przemysłu wykorzystano wskaźniki struktury. Przeprowadzone badania wykazały, że zasoby środków trwałych w przemyśle polskim zwiększyły się w latach 1970-1980 przeszło dwu i półkrotnie. Średnie roczne tempo wzrostu środków trwałych było szybsze we wszystkich grupach gałęzi przemysłu w środkowych latach badanego okresu (wyjątek stanowiła grupa gałęzi przemysłu paliwowo-energetycznego). Analiza charakteru i postaci wzrostu środków trwałych dała podstawę do stwierdzenia, że środki trwałe w przemyśle ogółem wzrastały w sposób średnio stabilny, skokowy i semi-fazowy. Udział dwóch grup gałęzi przemysłu w środkach trwałych przemysłu ogółem wykazywał tendencję rosnącą, w jednej grupie tendencję spadkową a w pozostałych nie wykazywał większych zmian. (abstrakt oryginalny)

The subject of the study is the volume end share of particular branches of industry in the total fixed assets of industry. Its aim is the measurement end evaluation of the rate, character and form of growth of fixed assets end their changes in their structure according to the branches of industry. For the study of the course, character and from of growth of the fixed assets, the indices of stability, amplitude end phases were used, end for the study of structural changes of fixed assets according to groups of branches of industry, the structure index was used. The studies showed that the resources of fixed assets in Polish industry increased in the years 1970-1980 over two end e half times. The average annual rate of growth of fixed assets was fester in all the groups of branches of industry in the mid years of the studied period (with the exception of the group of branches of fuel-energy industry). The analysis of the character end form of the growth of fixed assets enabled a statement that fixed assets in industry in general increased in mean stabile, discontin ous and semi-phase ways. The share of the two groups of branches of industry in fixed assets of industry in general showed e growing tendency, in one group a decline tendency and in the remaining ones did not present bigger changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Kalecki, Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.
  2. K. Secomski, Elementy polityki ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1970.
  3. H. Sobolewski, Tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych i środków trwałych w przemyśle Polski w latach 1970-1979, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 104, 1981.
  4. J. Rutkowski, Formalne charakterystyki przebiegu procesu wzrostu gospodarczego, Wiadomości Statystyczne, nr 9, 1980.
  5. J. Timofiejuk, Stopa wzrostu gospodarczego, Metody liczenia, Warszawa 1973.
  6. Rocznik Statystyczny 1981, Warszawa 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu