BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tłuchowski Włodzimierz
Tytuł
System wskaźników techniczno-ekonomicznych jako narzędzie kierowania działalnością produkcyjną przedsiębiorstwa przemysłowego
The System of Technical-Economic Indices as a Means of Running Productive Activity of an Industrial Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1984, nr 122, s. 201-219, rys.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu ekonomiki produkcji
Słowa kluczowe
System informacyjny, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wskaźniki ekonomiczne, Informacja w przedsiębiorstwie
Information system, Industrial enterprises, Enterprise management, Economic indicators, Information in enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są problemy doskonalenia organizacji systemu informacji dostosowanego do potrzeb kierowania działalnością produkcyjną przedsiębiorstwa przemysłowego. Jego celem jest zaprezentowanie koncepcji systemu wskaźników techniczno-ekonomicznych obejmujących podstawowe obszary działalności przedsiębiorstwa przemysłowego. W pierwszej części opracowania określono szczegółowo cel prezentowanej koncepcji systemu wskaźników techniczno-ekonomicznych oraz przedstawiono istotę kierowania działalnością produkcyjną przedsiębiorstwa przemysłowego. W dalszej części omówiono zakres i jakość informacji charakteryzujących działalność produkcyjną oraz sprecyzowano kryteria, jakim powinny odpowiadać informacje dostarczane przez system poszczególnym szczeblom kierowania w przedsiębiorstwie. Następnie, wychodząc z założenia, że zbadanie potrzeb informacyjnych odbiorców informacji wymaga przede wszystkim określenia ich zakresu i szczegółowości, dokonano szczegółowego określenia danych wyjściowych niezbędnych do realizacji poszczególnych funkcji i zadań przez kierownictwo na poszczególnych szczeblach kierowania w przedsiębiorstwie. W końcowej części opracowania przedstawiono strukturę systemu wskaźników techniczno-ekonomicznych. W proponowanym rozwiązaniu, nazwanym modelem podstawowym, system wskaźników techniczno-ekonomicznych zbudowany jest z pięciu zasadniczych bloków informacyjnych obejmujących główne obszary decyzyjne w przedsiębiorstwie. Przedstawiono strukturę każdego z bloków informacyjnych systemu oraz scharakteryzowano wartości poznawcze niektórych informacji z punktu widzenia kierowania działalnością produkcyjną przedsiębiorstwa przemysłowego. (abstrakt oryginalny)

The subject of the paper are the questions of organization of the information system adopted for the needs of current management of the process of production in industrial enterprises. Its aim is to present a concept of a system of technical-economic indices embracing the basic spheres of enterprise activity. In the first part of the paper the aim of the presented concept of the system of technical-economic indices was presented in detail. The essence of running the industrial activity in an industrial enterprise was presented as well. In the subsequent part the range and quality of information characterizing production activity were described, and the criteria to which information delivered by the system to particular levels of management in an enterprise should correspond were precisely set. Then, assuming that the study of information needs of the receivers of information requires the determination of their range and degree of details, a precise definition of input data necessary for the realization of particular functions and tasks by the managerial staff at particular levels of management in an enterprise was made. In the last part of the paper the structure of the system of technical-economic indices was presented. In the proposed solution, called a basic model, the system of technical-economic indices is made up of five essential information blocks embracing the main decision areas in an enterprise. The structure of each of the information blocks of the system was presented and the cognitive value of certain information from the point of view of management of the process of production was characterized.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Chajtman, Wybrane problemy organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1967.
  2. J. Gościński, Elementy cybernetyki w zarządzaniu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
  3. S. Grzybowski, Przedsiębiorstwo przemysłowe w ujęciu systemowym, w pracy zbiorowej: "Współczesne problemy zarządzania", Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  4. J. Gościński, Projektowanie systemów zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
  5. A.J. Gutsztejn, Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym a cybernetyka, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1972.
  6. Z. Senger, W. Tłuchowski, Wybrane problemy informatyki. Wydawnictwo TNOiK, Poznań 1976.
  7. T. Hanusz, Planowanie wykonawcze w przedsiębiorstwie przemysłowym, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1972.
  8. W. Tłuchowski, Komputer na usługach przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Pracy, nr 3, 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu