BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mościbrodzka Monika (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Efekt wartości księgowej do wartości rynkowej na NewConnect
The Effect of the Book Value to the Market Value Based on NewConnect
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 303-311, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Wartość rynkowa, Rynek równoległy, Rynek NewConnect, Rynek kapitałowy
Market value, Parallel market, NewConnect market, Capital market
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Wyniki badań przeprowadzonych na rozwiniętych rynkach kapitałowych potwierdziły przypuszczenie, że spółki o mniejszej kapitalizacji i wyższym stosunku wartości księgowej do rynkowej charakteryzują się przeciętnie wyższą stopą zwrotu. Od pewnego czasu, obok regulowanych rynków giełdowych, powstają alternatywne platformy obrotu papierami wartościowymi. W Polsce taką platformą jest NewConnect, która skierowana jest do małych spółek o wysokim potencjale, niespełniających wymagań stawianych przez rynek regulowany GPW w Warszawie. Mimo rosnącej popularności tego rynku, wciąż jednak brakuje na nim rekomendacji i analiz. Celem pracy była próba sprawdzenia, czy mimo różnic pomiędzy rynkiem regulowanym a NewConnect, spowodowanych uwarunkowaniami wprowadzania spółek na giełdę, efekt wartości księgowej do rynkowej może występować również na alternatywnym rynku obrotu akcjami. Otrzymane wyniki zdają się potwierdzać możliwość występowania efektu wartości księgowej do wartości rynkowej również w odniesieniu do rynku NewConnect. (abstrakt oryginalny)

The research results, carried out on the developed world of the capital markets, confirmed the assumption that the companies with lower and higher capitalization ratio of the book value to the market value are characterised with an average higher rate of return. For some time, next to the regulated stock markets, a number the alternative securities trading platforms have been established. In Poland, NewConnect is such a platform, addressed to small companies with high potential, not satisfying the requirements of the regulated market of the Stock Exchange in Warsaw. Despite the growing popularity of the alternative market, it still lacks recommendations and analyses. The aim of the thesis is an attempt to verify, whether despite differences between the regulated market and NewConnect, the effect of the book value to the market value can also occur on the alternative market of stares trading. The results seem to confirm possibility of occurrence of the effect of the book value to the market value also in relation to the NewConnect market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chan L., Hamao Y., Lakonishok J. (1991), Fundamentals and Stock Returns in Japan, "Journal of Finance" vol. 46, issue 5, s. 1739-1764.
 2. Czapkiewicz A. Skalna I. (2010), The CAPM and Fama-French Models in Warsaw Stock Exchange, "Przegląd Statystyczny" vol. 57, no. 4, s. 128-141.
 3. Fama E.F., French K.R. (1992), The Cross Section of Expected Stock Returns, "Journal of Finance" no. 2, s. 427-465.
 4. Fama E.F., French K.R. (1998), Value Versus Growth: The International Evidence, "Journal of Finance" vol. 53, issue 6.
 5. Fijałkowska D., Muszyński M., Pauka M. (2013), Zjawisko underpricingu na rynku NewConnect, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766 " Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia" nr 62, s. 267-276.
 6. Haugen R.A. (1999), Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku, WIG-Press, Warszawa.
 7. Jajuga K. (2000), Badanie rozkładów stóp zwrotu i cen akcji, w: Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, red. K. Jajuga, Wyd. AE, Wrocław.
 8. Kowerski M., Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse", s. 1-13.
 9. Kowerski M. (2008), Trójczynnikowy model Famy i Frencha dla Giełdy Papierów Wartościowych Warszawie, "Przegląd Statystyczny" nr 55 (4), s. 131-145.
 10. Mikołajczyk B., Kurczewska A. (2010), Rynek NewConnect w Polsce na tle innych rynków alternatywnych w Europie, Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" vol. 6, nr 3, s. 64-75.
 11. Regulamin alternatywnego systemu obrotu, Uchwała nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm.
 12. Szyszka A. (2003), Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wyd. AE, Poznań, s. 90-92.
 13. Tse K.L., Rijken H. (1995), Does the Book-to-Market Equity Ratio Measure Risk? Some Evidence from the Dutch Stock Market, Working Paper, Nijenrode University.
 14. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2005, nr 183, poz. 1538 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu