BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciołek Łukasz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym
Liability for Infringements of Copyright Law in Polish Legal System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (30), 2014, nr 103, s. 253-270, tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Prawo autorskie, System prawny, Naruszenie przepisów prawa
Copyright law, Legal system, Violation of the law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej publikacji jest ukazanie wybranych kwestii odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego na gruncie polskiego systemu normatywnego. Ochrona praw twórcy stanowiąca fundament regulacji prawnoautorskich obejmuje szereg aspektów prawnych, wśród których kwestie odpowiedzialności za naruszenia praw wyłącznych odgrywają istotną rolę. Problematyka odpowiedzialności i jej rozszerzenia jest też obecnie w przedmiotem ożywionych dyskusji oraz inicjatyw podejmowanych na poziomie międzynarodowym oraz unijnym bezpośrednio oddziaływującym jednak na regulacje krajowe. W niniejszej publikacji podjęto próbę przedstawienia obecnych regulacji ustanawiających zasady odpowiedzialności osób naruszających prawa autorskie, których to znajomość niezbędna jest dla zrozumienia kierunków postulowanych zmian. Problem samych inicjatyw w tej kwestii, jakkolwiek interesujący, ze względu na szeroki zakres przedmiotowy tego rodzaju zagadnień nie mógł być podjęty na łamach niniejszej publikacji.(abstrakt oryginalny)

Revealing chosen matter of responsibility for enforcement of copyright and related rights on the basis of the Polish legal system is the aim of this publication. The author's rights protection which lays the foundation of copyright regulation encompasses a lot of legal aspects, among which the problem of enforcement of these exclusive rights plays a vital part. The matters of responsibility and its expansion are currently the object of spirited discussion and initiatives which are being taken at international and European Union level, which however, has an influence on domestic regulations. This publication is an attempt to introduce current regulations that constitute rules of responsibility for people who enforce copyright, knowledge of which is essential to understand the directions of postulating changes. The problem of initiatives concerning the responsibility for breaking the copyright law, however, interesting, according to its wide subject-matter could not be undertaken in this publication.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Ustawa prawo autorskie i prawa pokrewne: komentarz, Zakamycze, Kraków 2005.
 2. Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Ustawa prawo autorskie i prawa pokrewne: komentarz, "ABC", Warszawa 2003.
 3. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 4. Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 1998.
 5. Budyn-Kulik M., Strona podmiotowa wybranych przestępstw przeciwko mieniu - paserstwo, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2011 [dostępne pod adresem: http://www.iws.org.pl/pliki/pliki/raporty11/AR_Budyn-Kulik_ M Strona podmiotowa wybranych przest % 99pstw - paserstwo 2011.pdf] dostęp dnia 28.XI.2012 r.
 6. Czajka D., Ochrona praw twórców i producentów, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2010.
 7. Czarny-Drożdżejko E., Projektowane zmiany w przepisach karnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ZNJU, Prace naukowe z zakresu wynalazczości i ochrony własności intelektualnej 1999, z. 71.
 8. Golat K., Golat R., Prawo autorskie w praktyce: nowe pola eksploatacji, opłaty, twórcze bazy danych, obrót cywilnoprawny, opodatkowanie, ochrona prawa autorskiego, Infor, Warszawa 2003.
 9. Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 10. Matlak A., Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 11. Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Zakamycze, Kraków 2004.
 12. Mozgawa M., Radoniewicz J., Przepisy karne w prawie autorskim. Zagadnienia teorii i praktyki, "Prokuratura i Prawo" 1997, nr 7-8.
 13. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), Prawo własności intelektualnej, Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis" Warszawa 2009.
 14. Wojnicka E., System prawa prywatnego. T. 13. Prawo autorskie, red. Barta J., Markiewicz R., Warszawa 2007.
 15. Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.
 16. Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 17. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) z dnia 15 kwietnia 1994.
 18. Ustawa z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631)
 19. Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz.U. 1952 nr 34 poz. 234).
 20. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ((Dz.U. nr 65, poz. 595, z późn. zm.)
 21. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296).
 22. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 23. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
 24. Millar v. Taylor, 98 Eng. Rep. 201, 4 Burr. 2303 (Court of King's Bench, 1769).
 25. Orzeczenie Sądu Najwyższego z 9 października 1974 r. I CR 495/74 (niepubl.).
 26. Orzeczenie Sądu Najwyższego z 19 stycznia 1982 r. OSN 1982, nr 8-9, poz. 123).
 27. Orzeczenie Sądu Najwyższego z 30 grudnia 1970 r. OSN, poz. 175.
 28. Orzeczenie Sądu Najwyższego z 8 lutego 1958 r. CR 568/57, NP 158 s.124.
 29. Orzeczenie Sądu Najwyższego z 9 lipca 1971 r. OSN 1972 nr.1, poz.19.
 30. Copyright Enforcement Under The TRIPS Agreement: A Paper Prepared by the International Intellectual Property Alliance [dostępne pod adresem: http://www.iipa.com/rbi/2004_Oct19_TRIPS.pdf]
 31. http://prawo.vagla.pl/node/9742
 32. http://www.wuw.pl/ksiegarnia/tresci/studiaiuridica/47/47_11.pdf
 33. http://zaiks.org.pl/236,0,70_roszczenia_cywilne_z_tytulu_naruszen_majatkowych_praw_autorskich_lub_pokrewnych.st_1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu