BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tymiński Jerzy (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Rate of Return, Risk - Stimulators of Investment Decisions on a Capital Market
Stopa zwrotu, ryzyko - stymulatory decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 325-339, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu, Dochody, Ryzyko, Decyzje inwestycyjne, Analiza procesów losowych
Capital market, Rate of return, Income, Risk, Investment decisions, Analysis of random processes
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł przedstawia problematykę miar ilościowych mogących ułatwić inwestorowi, zwłaszcza z awersją do ryzyka, podejmowanie decyzji na rynku kapitałowym. Artykuł zawiera też przykład procesu podejmowania decyzji inwestorskich. Przeprowadzone są również rozważania matematyczne sprowadzające się do określenia zbioru portfeli efektywnych z konkretnym numerycznym przykładem. Inwestor może wybrać z tego zbioru portfel minimalnego ryzyka. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problems of quantitative measures which may assist the investor, especially a risk-averse one, in making decisions regarding a capital market. The article also contains an example of the process of making investment decisions. Mathematical considerations are also conducted which can be summarized as determining a set of effective portfolios, with a specific numerical example. A minimum risk portfolio may be selected by the investor from such a set. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bradley D. (1992), Wprowadzenie do analizy papierów wartościowych i zarządzania portfelem inwestycji kapitałowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności I ryzyka, Wolters Kluwer, Kraków.
 3. Duraj J. (1997), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
 4. Dworecki Z. (1989), Zarządzanie strategiczne. Rodzaje metod portfelowych, "Przegląd Organizacji" nr 6.
 5. Głowacki G. (2001), Długookresowa strategia inwestowania z wykorzystaniem analizy portfelowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 6. Hellwig Z. (1998), Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Jajuga K. (2000), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Jajuga K. (2009), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Jaworski P., Micał J. (2005), Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa.
 10. Krawczyk S. (2001), Metody ilościowe w planowaniu działalności przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Markowitz H.M. (1991), Portfolio Selection, Basic Blackwell Inc., Cambridge.
 12. Nowak E. (red.) (1998), Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 13. Pawłowski Z. (1982), Zasady predykcji ekonometrycznej, PWN, Warszawa.
 14. Reilly F.K., Brown K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzania portfelem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Sadowski W. (1981), Decyzje i prognozy, PWE, Warszawa.
 16. Tarczyński W. (1997), Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 17. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
 18. Tinter G., Sengupta J.K. (1972), Stochastic Economics: Stochastic Processes. Control and Programming, Academic Press, New York.
 19. Tymiński J. (2013), Ekonomiczne aspekty optymalizacji inwestycji długookresowych, Wieś Jutra, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu