BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruszyński Kamil (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zróżnicowanie warunków życia w powiatach województwa łódzkiego (na tle innych województw)
Diversity of Living Conditions in Districts of Łódź's Voivodship (in Reference with other Voivodships)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 1, t. 298, s. 125-145, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie statystyki w analizach procesów integracji i globalizacji gospodarek
Słowa kluczowe
Warunki życia ludności, Mierniki taksonomiczne, Rozwój lokalny
People's living conditions, Taxonomic indicators, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza zróżnicowania warunków życia w Polsce w perspektywie lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowań między powiatowych w województwie łódzkim. Na podstawie dwóch syntetycznych mierników warunków życia: TMR (taksonomiczny miernik rozwoju) oraz LHDI (Local Human Development Index) dowodzimy, że Łódź może spełniać funkcję "lokomotywy" rozwoju województwa w znacznie mniejszym stopniu niż inne duże miasta w Polsce. Warunki życia w powiatach województwa łódzkiego analizujemy na podstawie miernika LHDI, opracowanego przez UNDP Polska oraz na podstawie skonstruowanego przez nas syntetycznego miernika rozwoju (TMR) w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych. Wyniki uzyskane na podstawie LHDI dowodzą, że powiaty łódzkie lokują się na dalekich pozycjach w Polsce pod względem poziomu rozwoju. Nasze obliczenia oparte na analizie dynamicznej wskazują, że w latach 2005-2010 miało miejsce wyrównywanie poziomu warunków życia w powiatach województwa łódzkiego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to analyze the diversity of living conditions in Poland with particular emphasis on differences between districts in the Łódź region. Based on the two synthetic measures of living conditions TMR (aggregate index of development) and LHDI (Local Human Development Index) We provide evidence that the city of Łódź may act as a "locomotive" for the development of the region to a much lesser extent than other large cities in Poland. Living conditions in the districts of the province of Łódź looked at the LHDI developed by UNDP, Poland, and at the TMR, developed by us on the data from the Local Data Bank. Results obtained from LHDI prove that districts creating region of Łódź are located at distant positions in ranking of Polish districts. Our calculations based on dynamic analysis shows that in the period 2005-2010 living standard in the districts of the Łódź region was leveled. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych [2012], http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane__podgrup.dims?p_id=258 683&p_token=0.00619151396679396, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name= indeks, 21.03.2013.
 2. Becker A. (2011), Analiza rozwoju województw Polski pod względem wykorzystania technologii ICT, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetiniensis", Oeconomica, vol. 285, nr 62, s. 27-36.
 3. Cheba K. (2011), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania wybranych wskaźników poziomu życia w ujęciu dynamicznym, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetiniensis. Oeconomica", vol. 285, nr 62, s. 37-44.
 4. Hydzik P. (2012), Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej", Ekonomia i Nauki Humanistyczne, z. 2 (19), s. 17-32.
 5. Jenks G. F. (1967), The Data Model Concept in Statistical Mapping, "International Yearbook of Cartography", Vol. 7, s. 186-190.
 6. Karmowska G. (2011), Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, "Roczniki Nauk Rolniczych", ser. G, t. 92, z. 2, s. 85-93.
 7. Karpio K., Łukasiewicz P, Orłowski A. (2006), Zmiany w spożyciu w krajach europejskich. Analiza taksonomiczna, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego", nr 60, s. 131-138. Krajewski P, Mackiewicz M., Łaszkiewicz E.,
 8. Stefaniak A., Stopolska J. (2010), Mapa potencjału społeczno-ekonomicznego gmin województwa pomorskiego. Raport metodologiczny i analityczny, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 9. Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska (2012, 2013), UNDP, Warszawa-Lublin.
 10. Kruszyński K. (2012), Differentiation of living standard in gminas of Lodz Voivodship in the years 2001 and 2009, [w:]A. Jeaschke, W. Starzyńska (eds.), Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization, Statistical Office in Lodz, Lodz, s. 211-231.
 11. Łogwiniuk K. (2011), Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do do infrastruktury ICT przez młodzież szkolną w Polsce, "Economy and Management", No. l,s. 1-23.
 12. Podogrodzka M. (2012), Metoda aglomeracyjna w analizie przestrzennego zróżnicowania bezrobocia w Polsce w latach 1990-2010, "Studia Ekonomiczne", vol. 73, nr 2, s. 189-209.
 13. Pomianek I. (2010), Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, "Acta Scientiarum Polonorum", Oeconomia, vol. 9, nr 3, s. 141-150.
 14. Slocum T. A. (1999), Thematic cartography and visualization, Prentice-Hall, Upper Saddle River (NJ).
 15. Standar A., Średzińska J. (2008), Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa wielkopolskiego, "Journal of Agrobusiness and Rural Development", Vol. 10, No. 4, s. 135-145.
 16. Szukalski R (2012), Sytuacja demograficzna Łodzi. Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 17. Ubóstwo w Polsce w 2010 r. (2011), GUS, Warszawa.
 18. Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.
 19. Warzywoda-Kruszyńska W. (2012), Wielkomiejska bieda w Polsce, [w:] Polska bieda w świetle europejskiego roku walki z ubóstwem, H. E. Kubiak (red.), Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, s. 139-163.
 20. Warzywoda-Kruszyńska W., Kruszyński K. (2011), Dziedziczenie biedy i wykluczenia społecznego - w perspektywie lokalnej polityki społecznej, [w:] Polski raport Socjal Watch 2010. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, R. Szarfenberg (red.), Polska Koalicja Social Watch, Polski Komitet European Anti-Poverty Network, Warszawa, s. 49-56.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu