BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malarska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Stan regionalnych rynków pracy w Polsce w latach 2003-2012 - koncepcja, kierunki badań i ocena
The Condition of Regional Labour Markets in Poland in 2003-2012 - The Conception, Directions of Explorations and Assessment
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 1, t. 298, s. 147-163, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie statystyki w analizach procesów integracji i globalizacji gospodarek
Słowa kluczowe
Regionalny rynek pracy, Syntetyczny miernik, Metoda unitaryzacji zerowej, Klasyfikacja, Analiza taksonomiczna
Regional labour market, Synthetic meter, Zero unitarization method, Classification, Taxonomic analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena sytuacji województw oraz ich postępów w zakresie kondycji rynku pracy. Badaniem objęto dziesięcioletni okres tuż przed i po akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej (2003-2012). Ocenę zachodzących tendencji umożliwiło wykorzystanie miernika syntetycznego, a analizę taksonomiczną prowadzono dla kwartalnych danych z lat 2003-2012 w dwóch ujęciach: ogółem i zdezagregowanym według płci. W konstrukcji miernika zastosowano podejście uwzględniające autorsko zmodyfikowaną metodę unitaryzacji zerowanej oraz wspólny w czasie wzorzec rozwoju dla jednorodnego typu zmiennych. Generalnie pozytywne, choć o zróżnicowanym tempie, tendencje zmian kondycji regionalnych rynków pracy zaobserwowano na znaczącym obszarze Polski. Jednak nie wszystkie województwa przesunęły się w kierunku wzorca. Mimo dokonanego postępu sytuacja w kraju nadal wymaga poprawy. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to assess the situation of Polish regions (NUTS 2) and their progress of development regarding the level of labour market. The study covers the ten years' period before and after Poland's accession to the European Union (2003-2012). The implementation of synthetic measure facilitated the evaluation of occurring tendencies. Taxonomic analysis was performed for the quarterly data of 2003, 2006, 2009 and 2012 years in two points of view: total and alternatively by sex. Own modifications of zero unitarization method and common in time development pattern for homogeneous type of features were applied in the process of constructing the synthetic measure. In general, the observed tendencies of changes of the regional labour markets on significant area of Poland may be assessed as positive. However, not all regions made progress towards the pattern even though the rate of occurring transformations was diversified. The regress of the labour market in several regions was observed. Despite the recorded progress the situation on regional labour markets in the country still requires to be improved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski z lat 2003-2013 (2013), GUS, Warszawa.
  2. Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) (1995-2013), GUS, http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2013/bael.htm, 13.02.2014.
  3. Cieślak M. (1976), Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, PWN, Warszawa.
  4. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4, s. 307-324.
  5. Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Malarska A. (2010), Przyczynek do metodycznego drogowskazu analityka, [w:] S. Łacniewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 84-111.
  7. Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH w Warszawie, Warszawa.
  8. Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce (2013), http://info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/tempo+wzrostu+gospodarczego+w+polsce, 20.06.2013.
  9. Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń (2008), GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu