BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernat-Jarka Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Tuka Paulina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Food Self-Supply and Income of Rural Households
Samozaopatrzenie żywnościowe a dochody wiejskich gospodarstw domowych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 3, s. 5-14, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja żywności, Obszary wiejskie, Dochody gospodarstw domowych, Gospodarstwa domowe
Food consumption, Rural areas, Household income, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Samozaopatrzenie żywnościowe to jedna z form zaspokajania potrzeb żywnościowych, która uzyskiwana jest z pominięciem rynku w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2011 i 2012 w 1000 gospodarstwach domowych w województwie mazowieckim wykazano, że skala samozaopatrzenia jest bardzo duża. Znaczna część gospodarstw domowych deklaruje spożycie świeżych owoców i warzyw oraz przetworów domowych wytworzonych we własnym gospodarstwie domowym. Podstawowym celem artykułu jest ocena zjawiska samozaopatrzenia żywnościowego gospodarstw domowych położonych na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwanych przez nie dochodów. Na podstawie studiów literaturowych oraz przeprowadzonych badań sformułowano hipotezę, iż wraz ze wzrostem dochodu w gospodarstwie domowym maleje znaczenie samozaopatrzenia żywnościowego w wiejskich gospodarstwach domowych. (abstrakt oryginalny)

Food self-supply is one of the ways of satisfying food needs, which is achieved through bypassing the market, in households located in rural areas. The studies conducted in 2011 and 2012 in 1000 households in Mazowieckie Province demonstrated a large scale of self-supply. A signifi cant portion of households declares consumption of fresh fruit and vegetables, as well as homemade preserves produced in their own household. The main objective of this article is to assess the phenomenon of food self-supply of households located in rural areas of Mazowieckie Province, with particular emphasis on their income. Based on the literature and conducted studies, the authors have formulated a hypothesis that the signifi cance of food self-supply in rural households diminishes with the increase in household income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec, Cz. (2007). Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania [Consumption in the Theory and Practice of Household Management]. PWN, Warszawa.
 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. (2014). [Characteristics of Agricultural Farms in 2013]. GUS, Warszawa.
 3. Chmielewska, B. (2000). Spożycie żywności w rodzinach rolników indywidualnych. Studia i Monografie [Food Consumption in the Families of Individual Farmers. Studies and Monographies]. IERiGŻ, Warszawa.
 4. Gulbicka, B., Kwasek, M. (2007). Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce [Influence of Globalisation on Food Consumption of Polish Population]. IERiGŻ-PIB,Warszawa.
 5. Gutkowska, K. (2003). Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na przełomie wieków [Diagnosis of the Functioning of Rural Households at the Turn of the Century]. Wyd. SGGW, Warszawa.
 6. Michalska, S. (2013). Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich [Traditional and New Roles of Women in Rural Areas]. Wieś i Rolnictwo 2 (159).
 7. Ozimek, I., Jeżewska-Zychowicz, M. (2001). Uwarunkowania stopnia zaspokojenia potrzeb żywnościowych polskich gospodarstw domowych [Conditions Infl uencing the Degree of Satisfaction of Food Needs of Polish Households]. Roczniki Naukowe SERiA, 3 (3), 3, 24-28.
 8. Qualitative Research Report No 10. Mayors. Persons Resigning from Agriculture - Quantitative and Qualitative Surveys, Legnica 2007.
 9. Rembisz, W., Floriańczyk, Z. (2014). Modele wzrostu gospodarczego w rolnictwie [Models of Economic Growth in Agriculture]. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 10. Stanisławska, J., Kozera, A., Głowicka-Wołoszyn, R. (2014). Samozaopatrzenie a sytuacja fi nansowa gospodarstw domowych rolników w Polsce w 2010 roku [Self-supply and Financial Situation of Households of Polish Farmers in 2010]. Roczniki Naukowe SERiA, 16 (16), 1, 195-200.
 11. Strzelecka, A. (2012). Samozaopatrzenie rolniczych gospodarstw domowych. Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania [Self-supply in Agricultural Households. Finances in an Unstable Environment - Dilemmas and Challenges]. Finances of Enterprises, 107.
 12. Tracy, M. (1997). Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej [Agri-Food Policy in a Market Economy]. Wyd. UW, Warszawa.
 13. Zalega, T. (2011). Spożycie żywności w gospodarstwach domowych z osobami bezrobotnymi w województwie mazowieckim [Food Consumption in Households with Unemployed Persons in Mazowieckie Province]. Zeszyty Naukowe SGGW, EiOGŻ, 93.
 14. Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele [Consumption. Determinants, Theories, Models]. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu