BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warcholik Witold (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Perły Małopolski - impreza biegowa jako okoliczność do rozwoju przedsiębiorczości w obrębie i sąsiedztwie obszarów chronionych
Pearls of Malopolska - a Running Event as a Factor for the Development of Entrepreneurship within and Adjacent to Protected Areas
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 327-338, ryc., tab., bibliogr. 48 poz.
Entrepreneurship - Education
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Słowa kluczowe
Parki narodowe, Impreza sportowa, Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorczości, Produkt turystyczny
National parks, Sport events, Entrepreneurship, Entrepreneurship development, Tourist product
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
W pracy zweryfikowano hipotezę, iż obecność imprez biegowych jest okolicznością sprzyjającą rozwojowi przedsiębiorczości na terenie i w sąsiedztwie parków narodowych, w obrębie których wytyczono trasy zawodów sportowych. W tekście wykorzystano dokumentacje 10 edycji Pereł Małopolski i wnioski z czynnego udziału autora w tej cyklicznej imprezie biegowej, organizowanej od 2013 r. w Pienińskim Parku Narodowym, Ojcowskim Parku Narodowym, Babiogórskim Parku Narodowym, Tatrzańskim Parku Narodowym i Gorczańskim Parku Narodowym. Perły Małopolski to nie tylko wydarzenie sportowe, lecz także nowatorski produkt na rynku usług turystycznych. W imprezie biorą udział zarówno wewnętrzni odbiorcy, czyli gospodarze i mieszkańcy jednostek, przez które przebiega trasa biegu, jak i zewnętrzni uczestnicy: biegacze, ich rodziny, turyści, przedsiębiorcy. Cykl ten stał się więc ważnym czynnikiem kształtowania pozytywnego wizerunku danego miejsca. W opracowaniu wykazano duże rezerwy w możliwościach włączania się w opisaną inicjatywę podmiotów lokalnych, znajdujące potwierdzenie w szerszej grupie opracowań nad klimatem dla rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w Małopolsce. Cykl Perły Małopolski jest przykładem relacji organizator - lokalny gospodarz, w której władze lokalne, przedsiębiorcy i zarządzający obszarem chronionym stopniowo otwierają się na innowacyjne formy użytkowania i gospodarowania, postrzegając je jako szanse a nie zagrożenie. (abstrakt oryginalny)

The study verified the premise that the presence of running events constitutes a factor conducive to the development of entrepreneurship in and adjacent to national parks, within which routes for competitions are marked. In order to write the article, documentation was employed from ten editions of Pearls of Malopolska and the conclusions of the author's active participation in this regular, cross-country running event, which has been organised since 2013 in the following National Parks: Pieninski, Ojcowski, Babiogorski, Tatrzanski and Gorczanski. Pearls of Malopolska is a sporting event but also an innovative product on the tourist services market. The event involves internal recipients, i.e. the hosts and residents of units through which the routes run, as well as external participants such runners, their families, tourists and businessmen. Pearls of Malopolska has become an important factor in shaping the positive image of a given place. The author has demonstrated large reserves of possibilities of involvement in the described initiative of local entities, which has been confirmed in a larger group of studies on the climate for the development of business tourism in the Malopolska region). The Pearls of Malopolska cycle is an example of the relationship between the administrator and the local host, in which local authorities, businesses and managers of the protected area gradually open up to innovative forms of use and management, seeing it as an opportunity and not as a threat. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn, J. (2001). Marketing w turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bąk, E. (2010). Rola sportu w strategii rozwoju miasta Poznania, czyli dlaczego Poznań stawia na sport. W: B. Sojkin (red.), Sport w Poznaniu i Wielkopolsce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 3. Bednarczyk, M. i in. (2004). Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 4. Błaszczak, A. (2013). Miłośnicy biegania dają zarobić. Pozyskano z: http://ekonomia.rp.pl/ [2013, 7 maja].
 5. Bosiacki, S., Śniadek, J. (2011). Sport jako instrument promocji miasta na przykładzie Poznania. W: B. Sojkin, Z. Waśkowski (red.), Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 6. Brol, R. (1996). Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego W: M. Obrębalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
 7. Brzozowski, T. (2009). Społeczeństwo informacyjne a gospodarowanie czasem wolnym. Etyczne konsekwencje desakralizacji życia społecznego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 69-82.
 8. Cudowska-Sojko, A. (2011). Rola turystyki w rozwoju regionu - aspekt teoretyczny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79.
 9. Dryglas, D., Wach K. (2007). Klimat dla rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w Małopolsce w świetle badań empirycznych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 46-51.
 10. Dzieńdziura, K. (2008). Kapitał społeczny a rozwój potencjału turystycznego regionu. W: K. Dzieńdziura, P. Zmyślony (red.). Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie. Sulechów: PWSZ.
 11. Dzięgiel, A., Lubowiecki-Vikuk, A. (2013). Imprezy biegowe jako specyficzny rodzaj wydarzeń sportowych. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 12(2), 119-135.
 12. Gołembski, G. (2005). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Goman, M. (2012). Jak biegają Polacy - raport Runner's World. Runner's World, 8(36), 42-49.
 14. Hadzik, A. (2010). Wybrane aspekty uczestnictwa w turystyce sportowej w kraju i regionie. W: S. Bosiacki (red.). Gospodarka turystyczna w XXI w. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. Poznań: AWF.
 15. Hausner, J., Kudłacz, T., Szlachta, J. (1997). Instytucjonalne przesłanki regionalnego rozwoju Polski. Synteza wyników badań. Studia KPZK PAN, 106.
 16. Huczek, M. (2009). Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 88-98.
 17. Klasik, A. (2006). Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Katowice: Wyd. AE, 279.
 18. Klasik, A., Kuźnik, F. (1998). Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego. W: S. Dolata (red.). Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy. Opole: Uniwersytet Opolski.
 19. Klisiński, J. (2005). Turystyka sportowa jako dyscyplina akademicka i składowa zarządzania sportem. W: H. Mruk (red.). Marketingowo o sporcie. Poznań: Sport & Business Foundation.
 20. Kogut-Jaworska, M. (2011). Wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju sportu i rekreacji w samorządach lokalnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79.
 21. Kornak, A., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 22. Kowalczyk, A. (2001). Geografia turyzmu. Warszawa: PWN.
 23. Kowalski, J. (2011). Marka i komunikacja marketingowa w wydarzeniach sportowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79, 169-176.
 24. Kozak, M.W. (2010). Turystyka: niewykorzystana szansa rozwojowa regionów?. Studia Regionalne i Lokalne, 4.
 25. Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wyd. AE, 115.
 26. Krawczyk, Z. (2006). Współczesne trendy w rozwoju turystyki. W: J. Kosiewicz, K. Obodyński (red.), Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 27. Kupiec, L. (2008). Turystyka czynnikiem rozwoju regionu. W: A.F. Bocian (red.), Podlasie - dwie dekady transformacji. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 28. Lenartowicz, M. (2001). Nowy obszar badań - turystyka sportowa. Kultura Fizyczna, 1-2.
 29. Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (1992). Geografia turystyki Polski. Warszawa: PWE.
 30. Lubowiecki-Vikuk, A., Paczyńska-Jędrycka, M. (2010). Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 13.
 31. Majewska, J. (2006). Wyzwalanie ducha przedsiębiorczości w środowisku społecznym gminy dla rozwoju lokalnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 91-100.
 32. Matecki, P., Semrau, J. (2006). Sport jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. W: H. Mruk, K. Kropielnicki, P. Matecki (red.), Marketing dla sportu. Poznań: Wydawnictwo Sport & Business Foundation.
 33. Medlik, S. (1995). Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa. Warszawa: PWN.
 34. Meyer, B., Milewski D. (2009). Strategia rozwoju turystyki w regionie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 35. Mirek, J. (2011). Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79.
 36. Parysek, J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: UAM.
 37. Pawlak, Z., Smoleń, A. (2011). Sport kwalifikowany jako wyznacznik rozwoju lokalnego i regionalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79.
 38. Rogala, A. (2011). Rola sportu w strategii rozwoju miasta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79.
 39. Safin, K. (2003). Zarządzanie małą firmą. Wrocław: Wyd. AE.
 40. Strzelecki, K. (2009). Miasto i gmina Miastko jako produkt turystyczny. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 254-265.
 41. Szromnik, A. (2010). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. wyd. III poprawione, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 42. Sztompka, P. (1998). Zaufanie: podstawa relacji społecznych. W: Krytyczna teoria organizacji. Warszawa: WSPiZ im. L. Koźmińskiego, 10.
 43. Śniadek, J. (2011). Sport i rekreacja w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79.
 44. Warda, J., Kłosowski, W. (2001). Wdrażanie lokalnych projektów rozwojowych. Jak radzić sobie z konfliktem. Rozwój Regionalny, 2-3.
 45. Wojdakowski, P., Krawczyński B. (2008). Turystyka sportowa: motywy wyjazdów a rdzeń produktu, W: J. Klisiński (red.). Teoria i praktyka marketingu w sporcie i biznesie sportowym, Bytom: WSEiA.
 46. Zalech, M. (2010). Polityka turystyczna na szczeblu lokalnym - zakres, zadania, działania, determinanty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 53.
 47. Zioło, Z. (2009). Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 10-18.
 48. Zmyślony, P. (2008). Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym. Poznań: Akademia Ekonomiczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu