BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klepacki Jarosław (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Instrumentarium zarządzania negatywnym ryzykiem zmian kursu cen paliw płynnych
Negative Risk Management Instruments of the Prices of Liquid Fuels
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 395-408, rys., bibliogr. 36 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Ryzyko finansowe, Ceny paliw, Ropa naftowa, Zabezpieczenie przed ryzykiem, Surowce energetyczne
Financial risk, Fuel prices, Oil, Hedge against the risk, Energy raw materials
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Wykładnią prowadzenia działalności gospodarczej w zmiennym otoczeniu zewnętrznym jest generowanie możliwie wysokiego współczynnika bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo z kolei to pochodna stabilności finansowej oraz dobrych i sprawdzalnych perspektyw rozwoju. Kluczem jest natomiast proces skutecznego zarządzania głównymi ryzykami. Bezdyskusyjnie jednym z takich ryzyk jest możliwość wzrostu stałych kosztów operacyjnych. W przypadku wielu polskich przedsiębiorstw jednym z głównych kosztów jest cena paliwa. Ostatnie lata przyniosły sporo ważnych zmian w marginalizowanym do niedawna procesie zarządzania ryzykiem niekorzystnych zmian cen paliw. Celem niniejszego opracowania jest próba dookreślenia praktycznych aspektów tych zmian. (abstrakt oryginalny)

The interpretations of doing business in a changing external environment is to generate the highest possible safety factor. Security, in turn, is a derivative financial stability and good growth prospects and verifiable. The key is, however, the process of effective management of major risks. Indisputably one of these risks is the possibility of increased operational costs. For many Polish enterprises one of the main cost is the price of fuel. Recent years have seen a lot of important changes in marginalized until recently, the risk management of adverse changes in fuel prices. The purpose of this paper is to specify the practical aspects of these changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec A. (2013), Rynek akcji w 2008 roku. Finanse. Prognozy grupy Noble Bank na 2008 rok, czerwiec.
 2. Bauman Z. (2000), Globalizacja: I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa.
 3. Badania ankietowe: Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro, przeprowadzone przez pracownię badawczą BD Center, listopad 2012, www.spsb.com.pl.
 4. Bennet D. (2000), Ryzyko walutowe - instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 5. Beck U. (2009), World at Risk, Policy Press, Cambridge.
 6. Białek M., Gross-Gołacka E., Kaliski M. (2013), Prognozy produkcji ropy naftowej do 2018 r. według Średnioterminowego Raportu Rynku Ropy Naftowej opracowanego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną, maj.
 7. Bizon-Górecka J. (2007), Modelowanie struktury systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ujęcie holistyczne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz.
 8. BM Reflex, www.reflex.com.pl (17.02.2014).
 9. Dług publiczny, raporty roczne za lata 2006-2010. Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 10. Duszczyk M. (2012), Oto dlaczego paliwa są tak drogie, Dziennik "Gazeta Prawna" z 17.01.2015 r.
 11. Filipiak B. (2000), Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusz, procesy, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. Globalizacja: Mechanizmy i wyzwania (2002), red. B. Liberska, PWE, Warszawa.
 13. Gruszczyńska-Brożbar E. (2009), Funkcjonowanie GPW w Warszawie w świetle światowego kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 550, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 40, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 14. http://nafta.wnp.pl/kolejne-banki-obnizaja-prognozy-cen-ropy,242158_1_0_0.html (10.02.2015).
 15. Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych, Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, Departament Budżetu Państwa, Departament Długu Publicznego.
 16. Jagannathan R., Kapoor M., Schaumburg E. (2009), Why Are We in a Recession? The Financial Crisis is the Symptom Not the Disease!, Working Paper 15404, October.
 17. Jajuga K. (1998), Inwestycje - instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Jajuga K. (2009), Instrumenty pochodne, CEDUR, Warszawa.
 19. Jedynak P., Teczke J. (2001) Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 20. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 21. Kasiewicz S. (2012), Strategie przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego, perspektywa sektora MSP, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk.
 22. Kasiewicz S., Kurkliński L., Świerżyński Ł. (2010), Pasywne podejście do zarządzania ryzykiem, Harvard Business Review Polska.
 23. Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M. (2010), Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, "Bank i Kredyt" nr 41 (6).
 24. Kopaliński W. (1999), Słownik wyrazów obcych, Rytm, Warszawa.
 25. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. KNF (2010), Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009, Raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 27. Księżopolski K.M. (2009), Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw, w: Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, red. K.M. Księżpolski, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa.
 28. NBP (2010), Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce w ramach projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity, Warszawa.
 29. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie (2009), Raport pokontrolny w firmie Polskie Linie Lotnicze LOT SA, 29 kwietnia.
 30. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D. (2010), Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 31. Opałka A. (2012), Wpływ kryzysu na światowych rynkach finansowych na sytuację makroekonomiczną Polski - analiza wybranych wskaźników, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 729, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 54, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 32. Raport banku Goldman Sachs, www.ekonomia.rp.pl/artykul/1170639.html (10.02.2015).
 33. SAS Institute, Nowe wyzwania w obszarze zarządzania ryzykiem w sektorze finansowym, www.sas.com.
 34. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa.
 35. Wiślicki T. (2000), Straty i odszkodowania w ujęciu rachunkowym i podatkowym, Serwis FK, nr 15.
 36. www.efixdm.pl (20.02.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu