BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Bazyli (Poznań University of Economics, Poland), Brelik Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Considerations on a Land Intrinsic Productivity and its Determinants in a Sustainable Agriculture
Rozważania wokół samoistnej produktywności ziemi i jej uwarunkowań w rolnictwie zrównoważonym
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 3, s. 39-48, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo zrównoważone, Produktywność ziemi, Zasoby naturalne
Sustainable agriculture, Productivity of land, Natural resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję zrównoważonego rozwoju, wskazując jego różne wymiary. Środowisko naturalne w krajach rozwiniętych stało się niemal całkowicie antropogeniczne. W takich warunkach sposób wykorzystania zasobów naturalnych powinien także się zmienić. Związane jest to z nowymi potrzebami i priorytetami opisanymi w artykule, czyli zapotrzebowaniem na zapewnienie dotyczące odnawialności zasobów naturalnych, jak również prospołecznymi i proekologicznymi kryteriami alokacji zasobów. Podstawowym celem artykułu była próba opracowania nowej koncepcji renty gruntowej oraz odpowiedź na pytanie, czy ziemia potrzebuje dodatkowych nakładów kapitału w formie bodźca, aby utrzymać produktywność pieniężną w warunkach zrównoważonego rozwoju. Autorzy sformułowali hipotezy: powodem występowania renty ziemi są samoistne użyteczności czynnika ziemi, które w gospodarce towarowo-pieniężnej powodują, że oczekiwana produktywność kapitału w rolnictwie jest większa niż w jego otoczeniu rynkowym. W związku z tym, wartość renty gruntowej jest zdeterminowana pozytywną różnicą między oczekiwaną produktywnością kapitału w rolnictwie i jego otoczeniu rynkowym. (abstrakt oryginalny)

The paper reviews the concept of sustainable development, indicating its various dimensions. Natural environment in developed countries became almost entirely anthropogenic. Under such conditions, the way of using natural resources has to change as well. It is forced by the new needs and priorities described above, i.e. a demand for an assurance concerning renewability of natural resources as well as pro-social and proenvironmental criteria of the resources allocation. The fundamental objective of the paper is an attempt at elaboration of the new land rent concept and find the answer to the question: Does a land need capital stimulus to be productive in a sustainable development? Authors formulated the hypothesis: the reason for the land rent to occur are intrinsic land utilities which in the commodity money economy cause the expected productivity of capital factor in agriculture to be higher than in its market environment. Therefore, the value of land rent is determined by a positive difference between the expected productivity of capital in agriculture and in its market environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brelik, A. (2012). Sustainable tourism development-case of Wolin. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 11 (2), 19-27.
 2. Bryden, J., Shucksmith, M. (2000). The concept of sustainability in relation to agriculture and rural development in the European Union. [In:] Rural and regional development in the Northern Periphery. Report 4/00. Center for Rural Research. Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.
 3. Czyżewski, A., Matuszczak, A. (2011). Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów. EiOGŻ, 90, 9-14.
 4. Czyżewski, B., Brelik, A. (2013). Public goods and intrinsic land productivity - deliberations in the context of the paradigm of sustainable agriculture. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 12 (4), 31-40.
 5. Czyżewski B., Brelik, A. (2014). Sustainable development of agriculture - case of Poland. Roczniki Naukowe, 2, 38-43.
 6. Hagedorn, K., Arzt, K., Peters, U. (2002). Institutional Arrangements for Environmental Co-opertaives: a Conceptual Framework. [In:] K. Hagedorn (Ed.), Environmental Co-operation and Institutional Change. Theories and Policies for European Agriculture. Edward Elgar, Northampton, 14-19.
 7. Haite, I. (2010). Sustainable Development Planning Experience in Rēzekne. Economic Science for Rural Development, 23, 30-36.
 8. Kisiel, R. (2001). Obszary wiejskie i rolnictwo wobec wyzwań XXI wieku. Roczniki Naukowe SERiA, Book 1.
 9. Marks-Bielska, R. (2011). Chosen aspects of sustainable development in Poland with particular focus on agriculture. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Research Papers, 2 (26).
 10. McKean, M.A. (1993). Empirical Analysis of Local and National Property Rights Institutions, za Beijer Discussion Paper 42. Beijer International Institute of Ecological Economics, Stockholm.
 11. Our Common Future (1987). The Brundtland 2. Commission.
 12. Rogall, H. (2010). Economics of Sustainable Development. Theory and Practice. Zysk i S-ka, Poznań.
 13. Szymański, W. (2001). Globalizacja, wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa.
 14. Weis, T. (2011). Światowa gospodarka żywnościowa. Batalia o przyszłość rolnictwa, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa.
 15. Żylicz, T. (1995). Can There Be an Ecological Tax? Economic Discussion Papers, 17, Warsaw University, Faculty of Economic Sciences, Warsaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu