BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kreczmańska-Gigol Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Perspektywy rozwoju usług faktoringowych dla sektora MSP w Polsce
Future Development of Factoring for SMEs in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 408-419, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Faktoring, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Factoring, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z ważnych barier rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw jest bariera finansowa. Bariera ta może być usuwana między innymi przez wzrost stopnia wykorzystania faktoringu przez te przedsiębiorstwa. Rozwój rynku usług faktoringowych wspierać może rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Rozwój rynku usług faktoringowych dla MSP w Polsce zależy od czynników popytowych i czynników podażowych. Perspektywy rozwojowe tego rynku są bardzo dobre.(abstrakt oryginalny)

Financial barrier is one of the major barriers for SMEs. This barrier can be removed, inter alia, through increasing the use factoring by the company. The development of the factoring market may support the development of SMEs. The development of the factoring market for SMEs depends on the demand and supply factors. Future development of this market is very promising in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becchetti L., Trovato G., The determinants of growth for small and medium - sized firms. The role of the availability of external finance, "Small Business Economics" 2002, nr 19 (4).
 2. Hermelo F.D., Vassolo R., The determinants of firm's growth: an empirical examination, "Revista ABANTE" 2007, vol. 10, nr 1.
 3. Churchill N.C., Lewis V.L., The five stages of small business growth, "Harvard Business Review" may 1983.
 4. Czerwińska-Lubszczyk A., Michna A., MSP w warunkach spowolnienia gospodarczego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 64, Organizacja i Zarządzanie nr 1894, 2013.
 5. Czerwińska-Lubszczyk A., Michna A., Męczyńska A., Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora budowlanego, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_2_6.pdf (20.03.2014).
 6. Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007.
 7. Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 8. Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
 9. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 10. Gałczyńska M., W 2003 branża przyspieszyła, "Puls Biznesu", 1,03.2004.
 11. Kochmańska M., Bariery rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich firm, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie i Marketing 1/2007.
 12. Kreczmańska-Gigol K., Faktoring, w: Finansowanie przedsiębiorstwa - ujęcie teoretycznopraktyczne, red. J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 13. Kreczmańska-Gigol K., Mikłosz M., A Comparative Analysis of Factoring in Poland and Great Britain, "Journal of Management and Financial Sciences" 2013, nr 12.
 14. Kreczmańska-Gigol K., Wykorzystanie instrumentów zarządzania należnościami przez przedsiębiorstwa w Polsce, w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 15. Kreczmańska-Gigol K., Wpływ kryzysu na dostępność kredytu bankowego dla przedsiębiorstw na polskim rynku oraz ich skłonność do korzystania z substytutów kredytu w zależności od wielkości przedsiębiorstw, w: Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 16. Ministerstwo Gospodarki, Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa 2013.
 17. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
 18. www.factors-chain.com.
 19. www.fci.nl.
 20. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2013, GUS,Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu