BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Czternasty Waldemar (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce przez fundusze europejskie
Supporting the Development of Social Economy Enterprises in Poland by the European Funds
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 420-432, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Wspieranie przedsiębiorczości, Ekonomia społeczna, Fundusze unijne
Entrepreneurship support, Social economy, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Idee i wartości ekonomii społecznej znajdują swój wyraz w celach przedsiębiorstw społecznych oraz w sposobie realizowanych przez nie działań, jednak nie tylko one są wyznacznikiem ich społecznych zachowań. Niezbędne stają się również określone środki finansowe stymulujące powstawanie oraz rozwój tych przedsiębiorstw. Fundusze Unii Europejskiej mogą stanowić jeden z istotnych determinantów rozwoju ich potencjału oraz czynnik ograniczający lukę kapitałową w sektorze przedsiębiorstw społecznych.(abstrakt oryginalny)

Ideas and values of the social economy are reflected in the objectives of social enterprises, as well as through their economic activity. However, they are not the sole determinant of their social behavior. There should also be some funds to stimulate the creation and development of these enterprises. European Union funds can be one of the most important factors that influence the development of their potential and limiting the equity gap in a sector of social enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogacz-Wojtanowska E., Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej i ich wpływ na gospodarkę lokalną, w: D. Strahl, Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1161, Wrocław 2007.
 2. Coffey International Development, raport końcowy, Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL, Warszawa 2009.
 3. Davister C., Defourny J., Gregoire O., Przedsiębiorstwa społeczne integracji zawodowej WISE w Unii Europejskiej: przegląd kategorii, w: Antologia tekstów kluczowych - przedsiębiorstwo społeczne, red. J. Wygnański, Wyd. FISE, Warszawa 2008.
 4. Defourny J., Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja i rzeczywistość, Ekonomia Społeczna, Kraków 2004, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
 5. Eichner M., Bańczyk P., Czar partnerstw. Tworzenie partnerstw i zarządzanie nimi, Wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2011.
 6. Etzioni A., Modern Organizations, Prentience-Hall, New York 1964.
 7. Hausner J., Laurisz N., Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja, w: Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, red. J. Hausner, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 8. Jaruszek-Kopacz B., Ekonomia społeczna a biznes. Współistnienie, konkurencja, współpraca, Ekonomia Społeczna - Teksty 2008, Warszawa 2008.
 9. Komisja Europejska, Komunikat Komisji. Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji, Bruksela 2011.
 10. Kożuch B., Nauki o organizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011.
 11. Leś E., Nowa gospodarka społeczna. Wybrane koncepcje, Wyd. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 12. Manifest ekonomii społecznej, Gdańsk 2008.
 13. Ministerstwo Infrastruktury i rozwoju, Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020, Warszawa 2014.
 14. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 19.02.2009 r. w sprawie gospodarki społecznej (2008/2050).
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r.
 16. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.
 17. Wygnański K., Frączak P., Ekonomia społeczna w Polsce - definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, Ekonomia Społeczna - Teksty 2006, Warszawa 2006.
 18. Zachariasz K., Dotacje dla firm bezrobotnych i wykluczonych. Większa władza urzędników, "Wyborcza.biz", 25.02.2014.
 19. http://pdsc.pl/pl/blogi/ malgorzata- kaliszewska/ 264- cechy- swoiste- ekonomii- spoecznej (30.11.2014).
 20. http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/gk/panele/gosk_fundusz e_unijne_2007-2013.pdf (26.12.2014).
 21. http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/789151.html?ci=es_komentarze&did=800971 &state=am (7.12.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu