BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sierpińska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Gajda-Kantorowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
External Sources of Financing Small and Medium Enterprises in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 433-441, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Źródła finansowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Leasing, Faktoring, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa
Source of financing, Small business, Leasing, Factoring, Business activity lending
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zakres korzystania z różnych form finansowania przez małe i średnie podmioty gospodarcze. Tylko co piąta firma wykorzystuje zyski zatrzymane do finansowania rozwoju. Ponad 40% firm korzysta z kredytu w rachunku bieżącym, a co trzecia z nich - z kredytu bankowego w rachunku kredytowym. Małe firmy napotykają bariery w korzystaniu z kredytów bankowych w postaci braku zabezpieczeń, wysokich kosztów korzystania z tego źródła oraz wysokiego ryzyka upadłości. Przyśpiesza to rozwój leasingu finansującego inwestycje firm oraz faktoringu wykorzystywanego do finansowania operacyjnej działalności. W 2013 roku odsetek firm korzystających z leasingu i faktoringu w Polsce i w UE był zbliżony i wynosił ponad 38%. Firmy w Polsce korzystały z pożyczek bankowych subsydiowanych w takim samym stopniu jak w Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

The article presents the scope of use of various forms of financing for small and medium- sized businesses. Only one fifth of companies uses retained earnings to finance development. In over 40 % companies expansion is financed from overdraft, while in every third business from bank loans in a credit account. Small businesses face many barriers such as lack of collateral, high costs and the high risk of bankruptcy when they want to use bank credit. This speeds up financing investments with leasing and operating activities through factoring. In 2013, the percentage of firms using leasing and factoring in Poland and in the European Union was similar and amounted to over 38%. Companies in Poland benefited from subsidized bank loans to the same extent as in the EU.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Korczyn A., Leasing na nowych zasadach, Wyd. Sigma, Skierniewice 2011.
  2. Leśniewski M.A., Kultura organizacyjna Małych i Średnich Przedsiębiorstw narzędziem rozwoju regionalnego i lokalnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2015, nr 1.
  3. Prędkiewicz K., Prędkiewicz P., Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65, Szczecin 2014.
  4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_pl.pdf.
  5. Tomaszkiewicz B., Kapiszewski J., Mała firma , duży kłopot z kredytem, "Dziennik Gazeta Prawna" 9.10.2014, nr 196.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu