BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flotyński Marcin (Poznań University of Economics)
Tytuł
The Rate of Return of the Primary Offerings on the Example of Small Firms Listed on the Newconnect and Companies on the WSE Main Market
Stopa zwrotu ofert pierwotnych na przykładzie małych spółek na rynku NewConnect i przedsiębiorstw na rynku głównym GPW
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 475-485, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Rynek NewConnect, Giełda papierów wartościowych, Pierwsza oferta publiczna
NewConnect market, Stock market, Initial Public Offering (IPO)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Alternatywny system obrotu - NewConnect w latach 2007-2014 rozwijał się dynamicznie, o czym świadczy znaczna liczba notowanych na tym rynku przedsiębiorstw, które przeprowadziły ofertę pierwotną sprzedaży swoich akcji. W artykule podjęto badanie, które miało na celu wskazanie opłacalności inwestowania w spółki debiutujące na rynku NewConnect w latach 2012-2014. Aby uwiarygodnić otrzymane rezultaty przebadano również stopy zwrotu akcji spółek po udanej ofercie publicznej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w tożsamym okresie. Wykonano badanie dla 223 spółek - 70 z rynku regulowanego GPW oraz 153 z rynku małych spółek NewConnect. Stopy zwrotu obliczono dla różnych momentów - przeprowadzono symulacje inwestycji zarówno krótko, jak i długoterminowych. Celem artykułu jest sprawdzenie, jak kształtowały się stopy zwrotu akcji spółek debiutujących na rynku NewConnect w porównaniu ze stopami zwrotu debiutów na rynku głównym w analogicznym okresie. Postawiono hipotezę badawczą, według której inwestowanie w oferty pierwotne spółek na rynku alternatywnym powinno być bardziej opłacalne niż inwestowanie w IPO spółek z rynku głównego. Hipotezę oparto na występującym w literaturze założeniu wyższej premii za ryzyko w przypadku spółek o małej kapitalizacji i premii za ryzyko niedostatecznej płynności obrotu ich akcjami, jaką charakteryzują się przedsiębiorstwa z New- Connect. Analizę oparto na metodzie porównawczej oraz na miernikach statystycznych służących do opisu struktury zbiorowości.(abstrakt oryginalny)

Alternative trading system - the NewConnect was developing very dynamically in years 2007-2014. The proof for that is the fastly growing number of companies which made a private placement of their shares and now are quoted on the market. In the article the research has been conducted with the aim to indicate the profitability of investing into enterprises debuting on the NewConnect in three years between 2012 and 2014. In order to make the results more reliable, rates of return of stocks (which were the subject of IPO in the analogic period) listed on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange have been calculated. Estimation have been conducted for 223 stocks: 70 from the WSE regulated market and 153 from the NewConnect - the market for small firms. Returns have been counted for the various moments (dates) so as to simulate short and long-term investments. The aim of the article is to check what was the level of returns of stocks which have debuted on the New- Connect in the period mentioned on the background of the rates of return of IPOs from the WSE main market in the same years. Furthermore, the research hypothesis has been proposed according to which private placements investments on the NewConnect should be more money- making than buying firms on IPOs on the regulated market. It has been based on the presumption of the higher risk premium in the case of enterprises with lower capitalization and the potentially higher risk premium for illiquidity which characterizes stocks listed on the NewConnect. The analysis has been carried out on the grounds of comparative method and statistical measures which serve to population structure description.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 2. Bodie Z., Merton R. Finanse, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 3. Brealey R., Myers S., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 4. Jagielnicki A., NewConnect: nowa szansa na duże zyski, Wyd. Helion, Gliwice 2013.
 5. Kordela D., NewConnect - rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw: systematyka, organizacja, perspektywy rozwoju, CeDeWu, Warszawa 2013.
 6. Kordela D., Ocena procedur i kosztów rynku alternatywnego NewConnect z punktu widzenia emitentów, in: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego no. 695, Ekonomiczne Problemy Usług no. 80, Szczecin 2012.
 7. Mosionek-Schweda M., Emitenci na rynku NewConnect, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. XLIV, 2 sectio h, Lublin 2010.
 8. Popczyk W., Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym: analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 9. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2011.
 10. Szczepankowski P., Efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku NewConnect w ujęciu sektorowym, "Współczesna ekonomia" 2010, no. 1 (13).
 11. www.newconnect.pl/.
 12. www.gpw.pl/.
 13. www.gpwinfostrefa.pl/.
 14. www.stooq.pl/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu