BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piróg Danuta (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości : rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego
Entrepreneurial Competences : Theoretical Deliberations and their Illustrations in Higher Education
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 364-376, tab., bibliogr. 35 poz.
Entrepreneurship - Education
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Słowa kluczowe
Edukacja, Kompetencje, Przedsiębiorczość, Szkolnictwo wyższe, Rynek pracy
Education, Competences, Entrepreneurship, Higher education, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości były i nadal są uznawane za istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych. Będąc znaczącym elementem kapitału ludzkiego, są one zarówno kluczową determinantą powstawania i efektywnego prosperowania przedsiębiorstw, a także pomyślnego wejścia na rynek pracy najemnej, jak i rozwijania kariery zawodowej. Badacze reprezentujący różne dyscypliny naukowe są zgodni, że w warunkach kryzysu gospodarczego i turbulentnego rynku pracy kompetencje te stanowią fundament efektywnego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie na różnych płaszczyznach życia zawodowego i pozazawodowego. Studia literatury jednoznacznie dowodzą, że kompetencje, które powszechnie uznawane są za odnoszące się do przedsiębiorczości, mają wybitnie eklektyczny charakter, co skutkuje pluralizmem pojęciowym i mnogością ich klasyfikacji. Celem artykułu jest:
- dokonanie analizy wyników teoretycznych prac poświęconych kompetencjom z grupy przedsiębiorczość, ze szczególnym uwzględnieniem ich zakresu oraz roli we współczesnej wizji rozwoju społeczno-gospodarczego,
- egzemplifikacja nurtu kompetencyjnego w wyżej wymienionym zakresie w postkartezjańskim modelu uniwersytetu. (abstrakt oryginalny)

Entrepreneurial competences have been and are still considered the crucial factor in socio-economic development. As a significant element of social capital, these competences are key factors in creating and developing new enterprises, a successful transition into the labour market, and furthering professional careers. Several socio-psychological studies prove that, in a period of economic crisis and turbulent labour market, entrepreneurial competences are responsible for the enhancement of people's social life activities. The literature review shows various approaches towards research into entrepreneurial competence types. Therefore, the competences, which are commonly perceived as entrepreneurial, have a very eclectic character, i.e. they are defined in a variety of ways and categorised into a variety of groups. The aim of this article is to:
- Analyse various theoretical studies devoted to entrepreneurial competences/business competences with a particular emphasis on their role in the current vision of socio-economic development;
- Exemplify this "entrepreneurial competence stream" in the previously mentioned aspects within a post-Cartesian university model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białasiewicz, M. (2008). Przedsiębiorczość - pożądana kompetencja. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 1, 7-16.
 2. Bielecki, P. (2011). Kompetencje absolwentów studiów wyższych w świetle ogólnoeuropejskich badań CHEERS, REFLEX i TUNNG. W: K. Jędralska, K. Bernais (red.), Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 13-66.
 3. Bird, B. (1995). Towards a theory of entrepreneurial competency. W: J.A. Katz, R.H. Brockhaus (red.), Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth. Greenwich: CT: JAI Press, 51-72.
 4. Błażejewski, W. (2006). Problemy rozwoju postaw przedsiębiorczych u gimnazjalistów. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 242-248.
 5. Borowiec, M., Rachwał, T. (2011). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 321-332.
 6. Boyatzis, R.E. (1982). The competent manager: a model for effective performance. London: Wiley.
 7. Chandler, G., Hanks, S. (1994). Founder Competence, the Environment, and Venture Performance. Entrepreneurship Theory & Practice, 18 (3), 77-89.
 8. Erikson, T. (2002). Entrepreneurial capital: the emerging venture's most important asset and competitive advantage. Journal of Business Venturing, 17, 275-290. DOI: 10.1016/S0883-9026(00)00062-8
 9. Gabała, J. (2005). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 145-152.
 10. Gołębiowski, G. (2014). Przedsiębiorczość w Polsce w świetle badań Global Entrepreneurship Monitor. Studia BAS, 1(37), 9-25.
 11. Górniak, J. (red.) (2014). Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r. Warszawa: PARP.
 12. Izquierdo, E., Deschoolmeester, D., Salazar, D. (2005). The importance of competencies for entrepreneurship: A view from entrepreneurs and scholars' perspective. Pozyskano z: http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/documentos_trabajo/entrepreneurship/Importance.pdf (ostatni dostęp: 2014, 20 października).
 13. Izquierdo, E., Deschoolmeester, D. (2010). What Entrepreneurial Competencies should be emphasized in Entrepreneurship and Innovation Education at the Undergraduate Level? W: A. Fayolle (red.), Handbook of Research on Entrepreneurship Education: International Perspectives, 3. Gheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
 14. Jałowiecki, B. (1998). Rola uniwersytetu w rozwoju regionalnym. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4(138).
 15. Johannisson, B. (1993). Entrepreneurial Competence and Learning Strategies. W: R. Larsson, L. Bengtsson, K. Eneroth, A. Malm (red.), Research in Strategic Change. Lund: Lund University Press, 77-99.
 16. Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012). Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI, Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 24-36.
 17. Lackeus, M. (2013). Developing entrepreneurial competencies. An action-based approach and classification in entrepreneurial education. Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. Pozyskano z: http://vcplist.com/wp-content/uploads/2013/11/Lackeus-Licentiate-Thesis-2013-Developing-Entrepreneurial-Competencies.pdf
 18. Lans, T., Biemans, H., Mulder, M., Verstegen, J. (2010). Self-awareness of mastery and improvability of entrepreneurial competence in small businesses in the agrifood sector. Human Resource Development Quarterly, 21(2), 147-168. DOI: 10.1002/hrdq.20041
 19. McMillan, J., Woodruff, Ch. (2002). The central role of entrepreneurs in transition economies. Journal of Economics Perspectives, 16(3), 153-170. DOI: 10.1257/089533002760278767
 20. Man, T., Lau, T., Chan, K.F. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises. A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of Business Venturing, 17(2), 123-142.
 21. Markowska, M. (2011). Entrepreneurial Competence Development. Triggers, Processes & Consequences. JIBS Dissertation Series No. 071. Pozyskano z: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:458043/FULLTEXT02.pdf
 22. Maxwell, J.R., Westerfield, D.L. (2002). Technological entrepreneurism: characteristics related to the adoption of innovative technology. SAM Advanced Management Journal, 67(1), 9-21.
 23. Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A. (2007). Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 747, 52.
 24. Milewska, M. (2006). Rozbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży wiejskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 249-255.
 25. Mitchelmore, S., Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: a literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 16(2), 92-111.
 26. Osuch, W. (2010). Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne nauczycieli geografii oraz studentów geografii - kandydatów na nauczycieli. Kraków: Wyd. Naukowe UP.
 27. Piróg, D. (2013a). Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 302-316.
 28. Piróg, D. (2013b). Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy. Dylematy współczesnego rynku pracy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, 160, 131-138.
 29. Piróg, D. (2014). The impact of degree programme educational capital on the transition of graduates to the labour market. Studies in Higher Education, 1-15. DOI: 10.1080/03075079.2014.914916
 30. Rachwał, T. (2005). Kształtowanie postaw u uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 137-144.
 31. Strojny, J. (2007). Kształtowanie postawy przedsiębiorczej - procesy socjalizacji i autokreacji. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: FPiAKE, 205-211.
 32. Strzebońska, A., Dobrzyńska, M. (2011). Kompetencje jako przejaw kapitału ludzkiego. W: J. Górniak (red.), Bilans kapitału ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2011 roku. Warszawa: PARP, 26-39.
 33. Sztanderska, U., Minkiewicz, B., Bąba, M. (2005a). Absolwent na rynku pracy. Forum Akademickie, 6.
 34. Sztanderska, U., Minkiewicz, B., Bąba, M. (2005b). Absolwent na rynku pracy. II, Forum Akademickie, 7-8.
 35. Świłło, I. (2012). Jestem przedsiębiorczy - kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych technik i narzędzi. Prezentacja projektu. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 71-77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu