BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilczyński Piotr L. (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Rozmieszczenie europejskich stoczni produkujących okręty wojenne
Naval Shipyards Distribution in Europe
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2015, vol. 29, nr 1, s. 138-161, fot., rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Rozwój przemysłu w wybranych krajach = Development of Industry in Selected Countries
Słowa kluczowe
Przemysł obronny, Przemysł stoczniowy, Struktura przemysłu, Struktura przestrzenna, Budownictwo okrętowe, Flota morska, Marynarka wojenna
Defense industry, Shipbuilding industry, Industrial structure, Spatial structure, Shipbuilding, Marine fleet, Navy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia przegląd współczesnych korporacji i zakładów stoczniowych działających w krajach Europy, wraz z katalogiem wytwarzanych przez nie w ostatnich latach okrętów wojennych. Dla lepszego zobrazowania wykonano opracowanie kartograficzne pokazujące ten sektor w Europie, jego rozmieszczenie i poszczególne gałęzie. Będzie to stanowić podstawę do dalszej dyskusji na temat tendencji i zmian w przemyśle zbrojeniowym, przez co stanie się ona pomocna dla innych. Ze względu na położenie Polski i ograniczone możliwości objętościowe tej pracy zawężono temat opracowania do krajów Europy. Drugim koniecznym ograniczeniem jest wykazanie tylko producentów okrętów ciężkich oraz tych producentów okrętów, którzy podpisali kontrakty na dostawy choćby z jedną armią w Europie. Dlatego nie wzięto pod uwagę np. producentów wyłącznie okrętów sportowych, dla VIP-ów, łódek i pontonów lub okrętów szkoleniowych. Ze względu na powszechność i zaliczanie do branży chemicznej pominięto także grupę producentów amunicji do dział okrętowych i rakiet stosowanych na okrętach. Metodą analizy kondycji przemysłu zbrojeniowego w gałęzi stoczniowej jest analiza bieżącej sprawozdawczości instytucji badawczych przemysłu zbrojeniowego oraz kontroli zbrojeń. Pozwoli to na ostateczne dokonanie syntezy w postaci mapy stoczniowego przemysłu zbrojeniowego Europy, co jest przedsięwziętym celem tego opracowania.(abstrakt oryginalny)

This elaboration is an overview of modern corporations and manufacturing plants operating in Europe, along with a catalog of naval weaponry produced by them in recent years. To better illustrate the development the defense shipyards sector in Europe, its distribution and individual branches, some cartographic research has been performed. This subject is the basis for further discussion on trends and developments in the armaments industry, which can become a helpful notification for others who are interested in the topic. Due to the position of Poland and the paper's limited volume, the research topic has been narrowed down to the naval industry development of the countries of Europe. The second necessary limitation is that the manufacturers who produce heavy ships are taken into consideration, and those producers who have signed contracts for the supply of at least one army in Europe. Therefore shipyards whose ships are only for sports, VIP, or supply smaller boats and pontoons or training ships will not be taken into account here. Due to the large prevalence and classification to the chemical industry the groups of manufacturers of ammunition for naval guns and manufacturers of missiles used on ships will also be omitted. The analysis of the condition of the arms industry in shipbuilding will be based on the current reports of research institutions, which focus on defense industry and arms control. This will allow for a final synthesis in the form of maps of shipbuilding defense industry in Europe, which is the main aim of this study.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bursztyński, A., Kozłowski, D. (2011). Uwarunkowania działań sił amfibijnych państw unii europejskiej. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 52, 89-106.
 2. Chmieliński, M., Cywiński, A. (2005). Wybrane zagadnienia technologii STEALTH w aspekcie korwety wielozadaniowej dla Marynarki Wojennej RP. Problemy Techniki Uzbrojenia, 95(11), 101-110.
 3. Eberhardt, P. (2013). Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana. Przegląd Geograficzny, 85(4), 629-654.
 4. Gorszkow, S. (1979). Potęga morska współczesnego państwa. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 5. Ireland, B. (2009). The Illustrated Guide To Destroyers And Frigates. Wigston: Hermes House.
 6. Makowski, A. (2000). Siły morskie współczesnego państwa. Gdynia: Impuls Plus Consulting.
 7. Manseck, H. (2005). Ship Profile-The Royal Swedish Navy "Visby" Class Corvette-Operating Maritime Stealth. Naval Forces, 26(4), 77-86.
 8. Marszałkiewicz, J. (2012). Rozwój doktryn powietrznych w okresie zimnej wojny. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 2011, 170-183.
 9. O'Rourke, R. (2009). Navy Aegis Cruiser and Destroyer Modernization: Background and Issues for Congress. Darby: DIANE Publishing.
 10. Przybylski, T., Władzikowski, R. (2009). Siły Morskie RP w nowej sytuacji geopolitycznej. Struktura, zadania, koncepcja przeobrażeń. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 4, 180-196.
 11. Rokiciński, K. (2007). Koncepcje okrętów do zwalczania zagrożeń asymetrycznych na przykładzie niemieckiej fregaty typu 125. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 48, 137-146.
 12. Rubel, R.C. (2011). The future of aircraft carriers. Naval War College Review, 64(4), 13-28. Pozyskano z: https://www.usnwc.edu/getattachment/87bcd2ff-c7b6-4715-b2ed-05df6e416b3b/The-Futureof- Aircraft-Carriers SIPRI
 13. Yearbook 2014 (2014). Oxford: Oxford University Press. Pozyskano z: http://www.sipri.org/ yearbook/2014 ISSN 0953-0282
 14. Skulski, P. (2011). Uwarunkowania marketingu na międzynarodowym rynku broni. Ekonomia, 1(13), 192-206.
 15. Szubrycht, T. (2005). Tendencje w budownictwie okrętów nawodnych państw europejskich w świetle nowych wyzwań z zakresu bezpieczeństwa. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 46, 2(161), 125-137.
 16. Szubrycht, T. (2008). Rola sił morskich w polityce państwa. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 49, 2(173), 129-144.
 17. Wilczyński, P.L. (2013a). Inwestycje w zbrojenia w czasach kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość- Edukacja, 9, 227-244.
 18. Wilczyński, P.L. (2013b). Sektor zbrojeniowy jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 133-156.
 19. Wilczyński, W.J. (2011). Europa: geograficzna wspólnota ducha. Pressje, 24-25, 21-31.
 20. Work, R.O. (2004). Small combat ships and the future of the navy. Issues in Science and Technology, 21(1), 60-66. Pozyskano z www.csbaonline.org/4Publications/PubLibrary/A.20041030.SmlCmbt Ships/A.20041030.SmlCmbtShips.pdf
 21. Wróbel, K. (2009). Zintegrowane systemy bezpieczeństwa morskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 63, 95-103.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu