BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pieloch-Babiarz Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie
Assessment of Investment Attractiveness of Socially Responsible Listed Companies
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2015, R. 13, nr 1, s. 21-37, rys., tabl., bibliogr. 30 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Indeks RESPECT, Atrakcyjność inwestycyjna, Spółki giełdowe, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Mierniki taksonomiczne
RESPECT Index, Investing attractiveness, Stock market companies, Corporate Social Responsibility (CSR), Taxonomic indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na dwa pytania badawcze. Czy odpowiedzialne społecznie spółki notowane na GPW w Warszawie są atrakcyjniejsze inwestycyjnie od pozostałych spółek giełdowych7 Które spółki działające według zasad CSR powinny stanowić szczególny przedmiot zainteresowania inwestora giełdowego7 Cel opracowania został zrealizowany przez empiryczną weryfikację hipotezy badawczej stanowiącej, iż syntetyczny miernik atrakcyjności inwestycji osiąga najwyższe wartości dla spółek wchodzących w skład portfela indeksu RESPECT. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. W części teoretycznej krótko omówiono istotę CSR oraz opisano metodykę obliczania taksonomicznej miary atrakcyjności inwestycji (TMAI). W części empirycznej pozytywnie zweryfikowano postawioną hipotezę badawczą. Wyniki badań potwierdziły, iż spółki z indeksu RESPECT są atrakcyjniejsze inwestycyjnie niż inne spółki. Ponadto badania wykazały, że najatrakcyjniejsze inwestycyjnie są nowe spółki z indeksu RESPECT, a atrakcyjność inwestycyjna spółek odpowiedzialnych społecznie spada po kilku latach w portfelu tego indeksu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is an attempt to find the answers to the following research questions: whether socially responsible companies listed on the Warsaw Stock Exchange are more attractive investments than other listed companies? and which companies operating under the rules of CSR should be a particular subject of interest of stock market investor? The purpose of studies was carried out by the empirical verification of research hypothesis stipulating that a synthetic measure of investment attractiveness reaches the highest value for the companies included in the portfolio of RESPECT Index. The article consists of two main parts. In the theoretical part, there were briefly discussed the essence of CSR and described the methodology for calculating the taxonomic measure of investment attractiveness (TMAI). In the empirical part, scientific hypothesis was positively verified. The results confirmed that companies from RESPECT Index are more attractive investments than the other companies. Furthermore, studies showed that the most attractive are new companies of RESPECT Index and the investment attractiveness of socially responsible companies decreases after a few years in the portfolio of this index. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becchetti L., Ciciretti R., Hasan I. (2009), Corporate social responsibility and shareholders' value: an empirical analysis, "Bank of Finland Research", Vol. 1.
 2. Biuletyny Statystyczne GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-lista7gpwlc_idH 1, dostęp dnia 31.01.2015.
 3. Bojar M. (2007), Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 4. Bowen H. R. (1953), Social Responsibilities of the Businessman, Harper and Brothers, New York.
 5. Brammer S., Brooks C., Pavelin S. (2006), Corporate Social Performance and Stock Returns: UK Evidence from Disaggregate Measures, "Financial Management", Vol. 35, No. 3.
 6. Cwynar W. (2010), Quasi-beta index: multidimensional comparative analysis application to determine risk index for stock investments on the Warsaw Stock Exchange, "E-finanse", nr 6.
 7. El Ghoul S., Guedhami O., Kwok C. Y., Mishra D. R. (2011), Does corporate social responsibility affect the cost of capital?, "Journal of Banking & Finance", Vol. 35.
 8. Freeman R. E. (2010), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge University Press, Cambridge.
 9. Godfrey P. C., Merrill C. B., Hansen J. M. (2009), The relationship between corporate social responsibility and shareholder value: an empirical test of the risk management hypothesis, "Strategic Management Journal", Vol. 30.
 10. Grabiński T., Wydmus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 11. Green Paper - Promoting an European framework for Corporate Social Responsibility (2001), Commission of European Communities, Brussels.
 12. Jerzemowska M. (2004), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 13. Kemper A., Martin R. L. (2011), After the Fall: The Global Financial Crisis as a Test of Corporate Social Responsibility Theories, "European Management Review", No. 7.
 14. Kochalski C. (2012), Raportowanie banków komercyjnych spoza indeksu RESPECT w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku kapitałowym, w: Instrumenty i sposoby zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa, Duraj J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Kurtys E. (2002), Analiza finansowa przedsiębiorstwa w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 16. Lee D. D., Faff R. W. (2009), Corporate Sustainability Performance and Idiosyncratic Risk: A Global Perspective, "The Financial Review", Vol. 44.
 17. Łuniewska M., Tarczyński W. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Marcinkowska M. (2011), Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 639 "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 37, Szczecin.
 19. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 20. Odkrywając ISO 26000, http://www.pkn.pl/sites/default/files/discove-ring_iso_26000.pdf.
 21. Olejniczak K. (2014), Reguła 3E jako podstawa zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, "Studia Ekonomiczne", nr 180.
 22. Orlitzky M., Schmidt F. L., Rynes S. L. (2003), Corporate Social and Financial Performance: A Meta-Analysis, "Organization Studies", No. 24.
 23. Pava L., Krausz J. (1996), Association between Corporate Social Responsibility and Financial Performance, "Journal of Business Ethics", No. 15.
 24. Porter M. E., Kramer M. R. (2007), Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu -pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej?, "Harvard Business Review Polska", nr 5.
 25. Roczniki Giełdowe, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-lista7gpwlc_idH0, dostęp dnia 31.01.2015.
 26. Stopy zwrotu, http://www.parkiet.com/temat/88.html, dostęp dnia 31.01.2015.
 27. Tarczyński W. (1994), Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, "Przegląd Statystyczny", nr 3.
 28. Urbaniak M. (2007), Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w doskonaleniu działań organizacji, "Problemy Jakości", nr 6.
 29. Walczak-Duraj D. (2012), Rola reputacji i manipulacji w marketingowych strategiach komunikacyjnych przedsiębiorstw, w: Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Duraj J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 30. Wiśniewski T. (2010), Indeks RESPECT Index jako inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych w procesie tworzenia zasad CSR na polskim rynku kapitałowym, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu