BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Postrach Krzysztof (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Tworzenie wartości dla akcjonariuszy w świetle nadzoru korporacyjnego
Creation of Value for the Shareholders in the Light of Corporate Governance
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2015, R. 13, nr 1, s. 39-57, tabl., bibliogr. 17 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Spółki publiczne, Tworzenie wartości, Wartość dla akcjonariuszy, Ład korporacyjny, Grupa kapitałowa, Spółki giełdowe
Public companies, Value creation, Shareholder Value (SHV), Corporate governance, Capital group, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Duży odsetek spółek publicznych w Polsce nie tworzy wartości dla akcjonariuszy. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu struktur własności na efektywność działania spółek publicznych. Badania te nie były w stanie wyjaśnić w wystarczającym stopniu zjawiska destrukcji wartości. Starano się wykazać, że jedną z przyczyn tego zjawiska jest transfer wartości. Zalicza się go do głównych problemów nadzoru korporacyjnego. Szczególną uwagę zwrócono na występowanie tego zjawiska w grupach kapitałowych, jako że mają one przeważający udział w kapitalizacji warszawskiej giełdy. W części empirycznej przytoczono przypadki transferu wartości w celu zwrócenia uwagi na niektóre uwarunkowania tego zjawiska związane ze strukturą własności. W podsumowaniu stwierdzono, że nadzór korporacyjny w spółkach giełdowych w dalszym ciągu nie może poradzić sobie z problemem transferu wartości. (abstrakt oryginalny)

A large percentage of public companies in Poland create no value for their shareholders. The results of research on the effect of ownership structures on the performance of public companies are presented. The research was unable to sufficiently explain the value destruction phenomenon. An attempt was made to demonstrate that one of the causes of this phenomenon is the value transfer. It is ranked among the main problems of corporate governance. Special consideration was given to the occurrence of this phenomenon in capital groups, as they have a predominant part in the capitalization of the Warsaw Stock Exchange. In the Empirical Section, value transfer cases are quoted to draw attention to some of the conditions of this phenomenon, which are associated with the ownership structure. In the Summary, it has been concluded that the corporate governance in listed companies still cannot cope with the value transfer problem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska A. (2013), Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 2. Aluchna M., Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Zamojska-Adam-czak A. (2005), Analiza empiryczna relacji między strukturami nadzoru korporacyjnego (corporate governance) a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 3. Aluchna M. (2007), Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 4. Claessens S., Klingebiel D., Lubrano M. (2002), Capital Market Development and Corporate Governance in Poland: The Way Forward, http://www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/08/21/000334955_20080821072405/Rendered/PDF/4508 10WP0Box3310Market0Dev01PUBLIC1.pdf, dostęp dnia 16.03.2015.
 5. Cwynar A., Cwynar W. (2002), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje - systemy - narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 6. Demsetz H., Villalonga B. (2001), Ownership structure and corporate performance, "Journal of Corporate Finance", Vol. 7, No. 3.
 7. Dyck A., Zingales L. (2004), Private benefits of control: An international comparison, "The Journal of Finance", Vol. 59, No. 2.
 8. Gruszczyński M. (2014), Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Difin, Warszawa.
 9. Jarosz D. (1999), Zyski za granicę. "Parkiet", nr 74.
 10. Kucharczyk K. (2013), KNF w akcji. Czy kontrowersyjne transakcje odejdą do lamusa?, "Parkiet", 20.11.2013.
 11. Opalski A. (2012), Prawo zgrupowań spółek, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Rankingi EVA, Value Based Advisors, http://www.vba.pl/prezentacje.html, dostęp dnia 18.02.2015.
 13. Roe M. J. (2004), The Institution of Corporate Governance, Harward Law School, Discussion Paper 2004/488/08.
 14. Staniłko J. F. (2014), W poszukiwaniu dynamiki i skali. Strategie wzrostu i transformacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych, Warszawa.
 15. Szewc-Rogalska A. (2012), Wpływ struktur własnościowych spółek giełdowych na kreację wartości dla akcjonariuszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 16. Trocki M., Subda K. (2010), Wartość dla akcjonariuszy polskich grup kapitałowych. w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Trocki M. (2004), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu