BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świętek Agnieszka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Osuch Wiktor (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Rachwał Tomasz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Kurek Sławomir (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Projekt "Common Goals - Common Ways" jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym
The Project "Common Goals - Common Ways" as an Example of Activation of Roma Group at Risk of Social and Economic Exclusion
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 415-429, ryc., bibliogr. 47 poz.
Entrepreneurship - Education
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Słowa kluczowe
Edukacja, Mniejszości narodowe, Grupy etniczne, Romowie, Aktywizacja bezrobotnych, Wykluczenie społeczne
Education, Ethnic minority, Ethnics group, Romany, Unemployed activation, Social exclusion
Uwagi
streszcz., summ., Niniejsza publikacja powstała w ramach realizacji międzynarodowego projektu transferu innowacji "Common Ways - Common Goal" przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
W związku z coraz słabszym zainteresowaniem instytucji edukacyjnych tak potrzebnym współcześnie kształceniem zawodowym oraz nawiązywaniem i utrzymywaniem przez szkoły zawodowe kontaktu z podmiotami rynku pracy, jak również potrzebą świadomego planowania kariery zawodowej uczniów, podjęto badania dotyczące aktywizacji grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym - Romów. Badania realizowano w latach 2012-2014 w trzech krajach: w Niemczech (głównie przykłady z Bawarii), w Szkocji oraz w Polsce. Dotyczyły one szkolnictwa zawodowego oraz możliwości transferu innowacji w kontekście docelowej aktywizacji mniejszości romskiej na Węgrzech. W tym celu wykorzystano prace badawcze prowadzone w ramach międzynarodowego projektu "Common Goals - Common Ways", pokazując rolę i zadania poszczególnych partnerów zagranicznych w przygotowaniu, testowaniu oraz wdrażaniu programu kształcenia Romów w kontekście ich przyszłej aktywizacji zawodowej. Pomimo różnych uwarunkowań kulturowych, społecznych, ekonomicznych oraz integracyjnych edukacja młodych Romów, a zwłaszcza usuwanie wszelkich barier edukacyjnych, stanowi najważniejszy aspekt przyszłej aktywizacji zawodowej, rozwoju motywacji i kształtowania postaw przedsiębiorczych mniejszości romskiej w wielu krajach Unii Europejskiej, w tym na Węgrzech i w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Due to the declining interest of educational institutions in vocational training much needed today, and in establishing and maintaining contact between vocational schools and labour market entities, as well as the needs of conscious career planning by students, research was undertaken for the activation of those groups at high risk of social and economic exclusion, including the Roma population. This study was undertaken in the years 2012-2014 in three countries: Germany (chiefly examples from Bavaria), Scotland and Poland in the field of vocational education and the possibility of transferring innovation within the context of the target activation of the Roma minority in Hungary. In this regard, research work carried out within the framework of the international project titled "Common Goals - Common Ways" was used, showing the role and responsibilities of each of the foreign partners in the preparation, testing, and implementation of the program of educating the Roma population in the context of their future professional activation. In spite of the different cultural, social, economic, and integration backgrounds of the young Roma people, education, and especially the removal of all educational barriers, is the most important aspect of the future of professional activation, as well as developing motivation and shaping entrepreneurial attitudes of the Roma minority in many EU countries, including Hungary and Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benhabib, A., Merabet, A., Benachenhou, M., Grari, Y., Boudia, F., Merabet, H. (2014). Environmental and Individual Determinants of Female Entrepreneurship in Algeria: Applying the Structural Equation Modeling. Entrepreneurial Business and Economics Review, 2(1), 65-80.
 2. Daszkiewicz, N., (2014). Education as a Stimulating Factor for Entrepreneurship Development, Horyzonty Wychowania, 13(26), 165-177.
 3. Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014). Miejsce przedsiębiorczości w systemie edukacyjnym Francji i jej wpływ na aktywizację gospodarczą regionów. O idei l'esprit d'entreprise. Horyzonty Wychowania, 13(26), 287-302.
 4. Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T. (2011). Założenia i cele Projektu "Krok w przedsiębiorczość" dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 308-320.
 5. Fridrich, Ch. (2006). "Other people", "Otherness" and "Regional Identity" from the Socio-geographical Perspective. In: From the Margin to the Centre. Capturing the Perspectives of Young People from European Minority Group, ed. Ch. Fridrich, Klagenfurt: Drava Verlag, 52-64.
 6. Grönfors, J., Trotta-Tuomi, M. (2006). The Roma Minority in Finland - an Overview. In: From the Margin to the Centre. Capturing the Perspectives of Young People from European Minority Group, ed. Ch. Fridrich, Klagenfurt: Drava Verlag, 152-155.
 7. Jasińska-Kania, A. (2009). Wykluczanie z narodu: dystanse społeczne wobec mniejszości narodowych i migrantów. W: A. Jasińskia-Kania, S. Łodziński (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce - mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, 39-57.
 8. Jimenez, J.J., Wach, K. (2014). The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Source: Pilot Study Results. Horyzonty Wychowania, 13(26), 121-144.
 9. Kézdi, G., Surányi, E. (2009). A Successful School Integration Program, An Evaluation of the Hungarian National Government's School Integration Program 2005-2007. Budapeszt: Roma Education Found.
 10. Kemény, I., Janky, B., Lengyel, A. (2004). A magyarországi cigányság 1971-2003. Budapeszt, 37-39.
 11. Kilar, W., Rachwał, T. (2014). Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych. Horyzonty Wychowania, 13(28), 111-130.
 12. Kosała, M. (2014). Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Horyzonty Wychowania, 13(28), 317-340.
 13. Kulig-Moskwa K., Strzelczyk A. (2014). Postawy i zachowania przedsiębiorcze studentów na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu - wyniki badań własnych. Horyzonty Wychowania, 13(28), 81-94.
 14. Kurek, S., Rachwał, T. (2009). The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union. Europa XXI, 19, 127-142.
 15. Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012). Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI, Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 24-36.
 16. Kwieciński, L., Młodzińska-Granek, A. (2014). Academic Entrepreneurship in the Humanities and Social Sciences: Research Conducted among Students of Wroclaw University, Horyzonty Wychowania, 13(26), 33-49.
 17. Milewski, J. (2001). Romowie żyją wśród nas. Suwałki: Wydawnictwo Stowarzyszenia "Integracja".
 18. Mirga, A. (2010). Niechciani współobywatele. W: Przyszłość Romów w Polsce. Warszawa: Instytut Obywatelski, 23-25.
 19. Mróz, L. (1986). Wyróżnianie grupy własnej przez Cyganów w Polsce: swojskość, inność, obcość. W: Etnografia Polska. t. XXX, z. 1, 139-162.
 20. Nowicka, E. (2007). Romowie i świat współczesny. W: P. Borek (red.), Romowie w Polsce i Europie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 124-147.
 21. Najda, M., Wach, K. (2008). Lifelong Learning in the Fields of Tourism in the European Union Taking Poland into Special Consideration, W: M. Bednarczyk (ed.), Entrepreneurship in Tourism and Sport Business, Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 45-58.
 22. Osuch, W. (2008). Problem aktywizacji społecznej i zawodowej romskiej mniejszości narodowej w Austrii na przykładzie miasta Oberwart. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 195-201.
 23. Osuch, W., Dwojak, A. (2009). Wspieranie przedsiębiorczości przez przeciwdziałanie marginalizacji społeczno-ekonomicznej grup nieprzystosowanych do konkurencji w gospodarce rynkowej jako dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego (na przykładzie mniejszości romskiej). Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 244-253.
 24. Osuch, W., Świętek, A. (2013). Informacja o międzynarodowym projekcie "Common Goals - Common Ways". W: Z. Zioło, M. Borowiec (red.), Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego". Kraków-Warszawa: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komisja Geografii Przemysłu, 119-121.
 25. Paszko, A., Sułkowski, R., Zawicki, M. (red.). (2007). Romowie na rynku pracy. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej.
 26. Piróg, D. (2014). The impact of degree programme educational capital on the transition of graduates to the labour market. Studies in Higher Education (online), 1-15.
 27. Piróg, D. (2015). Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy: proces, determinanty, predykcja. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 28. Poruncia, A., Nichersu, J. (2006). The Roma Minority in Romania and in Eastern Romania - an Overview. In: From the Margin to the Centre. Capturing the Perspectives of Young People from European Minority Group, ed. Ch. Fridrich, Klagenfurt: Drava Verlag, 75-83.
 29. Probst-Thayanandasivam, S. (2006). The Roma Minority in Austria - an Overview In: From the Margin to the Centre. Capturing the Perspectives of Young People from European Minority Group, ed. Ch. Fridrich, Klagenfurt: Drava Verlag, 117-122.
 30. Quality of life in ethnically diverse neighbourhoods. (2011). Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 31. Rachwał, T. (2010). Chapter 9. Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms. W: Surdej A., Wach K. (red.), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, Toruń: A. Marszałek Publishing House, 139-156.
 32. Rantanen, T., Pawlak, A., Toikko, T. (2015). The Significance of Social Welfare Attitudes in Young People's Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(1), 43-60.
 33. Rokhman, W., Ahamed, F. (2015). The Role of Social and Psychological Factors on Entrepreneurial Intention among Islamic College Students in Indonesia. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(1), 29-42.
 34. Safin, K. (2014). Przedsiębiorcze zachowania studentów - stan i konsekwencje dla dydaktyki, Horyzonty Wychowania, 13(26), 327-340.
 35. Szymańczak, J. (2011). Społeczność Romów w Polsce. W: Analizy Biura Analiz Sejmowych, 1(45), Warszawa.
 36. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-257.
 37. Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11-32.
 38. Wach, K. (2015). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16(7/3), 25-40.
 39. Wójcik, K. (2011). Sytuacja prawna i społeczna Romów na Węgrzech. W: A. Frąckowiak-Adamska, A. Śledzińska-Simon (red.), Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie. Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 12, Uniwersytet Wrocławski, 141-161.
 40. Zbierowski, P. (2014). Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów - wyniki badań. Horyzonty Wychowania, 13(28), 51-63.
 41. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013. (2013, 2 lutego). Pozyskano z: http://www.msw.gov.pl/portal/pl/185/2982/Tresc_Programu.html
 42. Sprawozdania z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce za lata 2004-2012. (2013, 2 lutego). Pozyskano z: http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/program-na-rzecz-spole/program-na-rzecz-spole/program-na-rzecz-spole-1/6978,Sprawozdania-z-realizacji-Programu-na-rzecz-spolecznosci-romskiej-w-Polsce-w-201.html
 43. Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r., KOM 2011 nr 173, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. (2013, 12 lutego). Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0173:FIN:PL:PDF
 44. Living conditions of the Roma: Substandard housing and health. (2012). European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Pozyskano z: http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef12021.htm
 45. http://wyborcza.pl/1,76842,14270513,Slowacy_oddzielili_Romow_kolejnym_murem.html
 46. http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/988624,Policja-zlikwidowala-obozowisko-Romow-pod-Paryzem
 47. http://metro.gazeta.pl/Wydarzenia/1,133290,15759142,Rozmowa_z_Michalem_Syska__dyrektore_Osrodka_Mysli.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu