BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Marek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Ocena atrakcyjności inwestycyjnej modeli biznesu
Evaluation of Investment Attractiveness of Business Models
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 455-468, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Atrakcyjność inwestycyjna, Wartość przedsiębiorstwa
Business models, Investing attractiveness, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie idei powstania, zasad obliczania oraz walidacja zastosowania proponowanego wskaźnika oceny atrakcyjności inwestycyjnej modeli biznesu spółek notowanych na alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (rynku NewConnect). Metodologia badania - Autor proponuje autorskie ujęcie sposobu weryfikacji spółek tego rynku z punktu widzenia kryterium modelu biznesu. W artykule przedstawiono szczegółowe kryteria zastosowane w konstrukcji owego wskaźnika oraz próbę jego walidacji na przykładzie kilku wybranych spółek notowanych na rynku NewConnect. Na potrzeby walidacji zaprojektowanego wskaźnika wykorzystano publicznie dostępne informacje publikowane przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz informacje opisane w dokumentach informacyjnych spółek oraz finansowych raportach okresowych. Wynik - Wynikiem artykułu jest przedstawienie atrybutów proponowanego wskaźnika oceny atrakcyjności inwestycyjnej modeli biznesu wraz z przedstawieniem zasad jego obliczania, przejętych założeń oraz wyników walidacji tego wskaźnika na podstawie obliczeń dla wybranych spółek notowanych na rynku New-Connect. Oryginalność/wartość - Za pomocą opisanego w pracy wskaźnika możliwe jest zbudowanie rankingu spółek notowanych na rynku NewConnect z punktu widzenia kryterium atrakcyjności użytkowanych przez nie modeli biznesu. Zastosowanie niniejszego wskaźnika w ramach aktywności rynku NewConnect znacznie wzbogaciłoby ocenę spółek w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej ich modeli biznesu i mogłoby stanowić skuteczne narzędzie dla inwestorów w zakresie oceny podejmowanego przez nich ryzyka biznesowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present the principles of calculation, validation, and application of the idea of the creation of the proposed evaluation index of investment attractiveness of the business models of companies listed on the Stock Exchange alternative market in Warsaw (NewConnect). Research methodology - The author proposes a method of verification of companies in this market from the point of view of the business model criterion. The paper presents the detailed criteria used in the construction of this index and its validation test of selected companies listed on NewConnect. In article was used publicly available information published by the Board of the Stock Exchange in Warsaw and information published by the companies. Result - The result of this article is to present the attributes of the proposed evaluation index of investment attractiveness of business models together with the principles of its calculation, the acquired assumptions and validation results of this index, calculated for selected companies listed on NewConnect. Originality/value - Application of this indicator can allowed to build a ranking of companies listed on New-Connect by the criterion of business model. The application of this index on the NewConnect market can significantly enrich the assessment of companies in the context of the investment attractiveness of their business models and could be an effective tool for investors in assessing the risks taken. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 2. Amit R., Zott Ch. (2012), Creating Value Trough Business Model Innovation, "MIT Sloan Management Review" Spring, vol. 53, no. 3.
 3. Bęben R. (2013), Marketing inwestorski jako proces zaspokajania potrzeb na rynku kapitałowym, Difin, Warszawa.
 4. Fielt E. (2013), Conceptualizing Business Models: Definitions, Frameworks and Classifications, "Journal of Business Models" vol. 1, no. 1.
 5. Jabłoński M. (2014), Zmienność rynku kapitałowego a zmienność modeli biznesu - implikacje wzajemne na przykładzie rynku NewConnect, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych, Modele - Metody - Procesy, red. R. Borowiecki, J. Kaczmarek, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 6. Jabłoński M. (2013), Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 7. Podręcznik Oslo (2005), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD.
 8. Poulsen T., Plenborg T., Rohde C. (2009), Strategy Implementation through a VBM Control System, Institut for Regnskab og Revision, Handelshøjskolen i København, Department of Accounting and Auditing, Copenhagen Business School, WP 2009-06.
 9. Rocznik giełdowy (2013), Dane statystyczne za rok 2012, Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, marzec.
 10. Sierpińska M., Szczepankowski P. (2008), Badanie koniunktury spółek rynku NewConnect. Metodologia i próbna weryfikacja proponowanych modeli, Badania operacyjne i decyzje, nr 3.
 11. Yrjölä M. (2014), Value Creation Challenges in Multichannel Retail Business Models, "Journal of Business Models" vol. 2, no. 1.
 12. Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.), informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu