BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dymek Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Model parametryczny w zarządzaniu ryzykiem przedsięwzięć informatycznych
On the Use of a Parametric Model in IT Investment Risk Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2015, nr 237, 249 s., tab., rys., bibliogr. s. 226-234
Słowa kluczowe
Przedsięwzięcia informatyczne, Projektowanie systemów informatycznych, Zarządzanie projektem, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko inwestycyjne, Modele ekonometryczne, Rozprawa habilitacyjna
IT projects, Information system design, Project management, Risk management, Investment risk, Econometric models, Habilitation thesis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Główną tezę niniejszej pracy sformułowano następująco: istnieje potrzeba budowy parametrycznego modelu przedsięwzięcia informatycznego, integrującego różne sposoby jego postrzegania przez interesariuszy i stanowiącego wspólny punkt odniesienia dla podejmowanych decyzji. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zdefiniowano pojęcie ryzyka, przedstawiono jego etymologię I sposoby kwantyfikacji. W rozdziale drugim skupiono się na ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych. Rozdział trzeci omawia pojęcie przedsięwzięcia informatycznego. Rozdział czwarty zawiera prezentację autorskiej metody konstrukcji parametrycznego modelu przedsięwzięcia informatycznego opartego na metodach pomiaru wykorzystywanych w różnych perspektywach przedsięwzięcia oraz mówienie jego właściwości. Ostatni rozdział ilustruje możliwość użycia prezentowanego modelu. (fragment tekstu)

Information technology plays an essential role in the modern business organisation. Despite the fact that IT has become widely available, it is still very expensive. Some world-wide statistics show that spending on IT-based solutions exceed 50% of total investment expenditure. At the same time, analysis driven by different organisations - the Standish Group, for example, shows that less than 50% of customers are satisfied with the results they see from investing in IT-based solutions and about 30% of IT projects are cancelled, ending in defeat. This means that using risk management in IT investments should be treated as an important part of a company's activities. This book considers the problem of IT investment risk management. It first looks at the general idea of risk (chapter 1) and the concept of risk management in investment undertakings (chapter 2). There are many proven and effective methods of risk management for investment undertakings but the problem appears when we want to tailor them to IT investments. The unique challenges that come with IT-based solutions, which mainly grow out of the computer software, and the process of developing and implementing it in the organisation and its business processes, all make risk management more difficult. Chapter 3 defines and characterises IT investment as a separate kind of investment undertaking. It also covers a survey of risk factors and methods of risk management in IT investments. An analysis of the successes, challenges and impaired factors of IT projects pointed out by different authors according to the effectiveness of these projects shows that one of the most crucial success factors is strong involvement and cooperation on the part of all stakeholders, particularly users and managers. The foundation for proper cooperation is ensuring that all stakeholders have access to all necessary information and that they interpret and understand information in the same way, regardless of their expertise and knowledge in the field of software engineering. Chapter 4, the main part of the book, presents a method of developing the parametric model, a description of an IT investment which incorporates different stakeholder perspectives into one consistent system. The starting point is an analysis of roles played by various groups of stakeholders in different phases of the investment. This allows three perspectives on the IT investment to be identified: product, process and result, each of which reflects the point of view of specific groups of stakeholders and can be expressed by the use of selected measures and indicators typical for a given group. The main problem is incorporating these different measures and indicators into one coherent system - the parametric model - which will be the main source of information about the investment process common for all the groups of stakeholders. The process of developing the parametric model is based on identifying which primary features of the processes and products of IT investment are measured by different measures and indicators and deter-mining the relations between them. Expressing these relations in quantitative or qualitative ways allows them to be incorporated into a coherent parametric IT investment model which can be used at different phases of investment as a risk management tool. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamowicz M., Iwasiewicz A., Analiza addytywnego modelu kwalimetrycznego, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", nr 191, Kraków 1984.
 2. Ackoff R.L., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1969.
 3. Adamus W., Gręda A., Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich, "Badania Operacyjne i Decyzje", 2005, nr 2.
 4. Apgar D., Inteligencja ryzyka - jak nauczyć sią zarządzania niewiadomym, Helion, Gliwice 2008.
 5. Arnuphaptrairong Т., Top Ten Lists of Software Project Risks: Evidence from the Literature Survey, Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011, vol I, IMECS 2011, March 16-18, Hong Kong 2011.
 6. Badania operacyjne, red. W. Sikora, PWE, Warszawa 2008.
 7. Basili V.R., Caldiera G., Rombach H.D., The Goal Question Metric Approach, Institute for Advanced Computer Studies, Department of Computer Science, University of Maryland, US, 1995, ftp://ftp.cs.umd.edu/pub/sel/papers/gqm.pdf (dostęp: lipiec 2012).
 8. Beck K., Andres C., Wydajne programowanie, MIKOM, Warszawa 2006.
 9. Behkamal В., Kahani M., Akbari M.K., Customizing ISO 9126 Quality Model for Evaluation of B2B Applications, "Information and Software Technology" 2009, nr 51.
 10. Berkun S., Sztuka zarządzania projektami, Onepress, Gliwice 2006.
 11. Bernstein P.L., Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa 1997.
 12. Bolton W., Zarys fizyki, PWN, Warszawa 1982.
 13. Booch G., Rumbaugh J., Jackobson I., UML przewodnik użytkownika, WNT, Warszawa 2001.
 14. Borkowski P., Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 15. Borkowski R., Cywilizacja, technika, ekologia. Wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2001.
 16. Briand L.C., Wieczorek I., Resource Estimation in Software Engineering [w:] Encyclopedia of Software Engineering, red. J.J. Marcinak, John Wiley and Sons, New York 2002, http://faculty.ksu.edu.sa/ghazy/cost_msc/ r8.pdf (dostęp: lipiec 2012).
 17. Brooks F.P., Mityczny osobomiesiąc. Eseje o inżynierii oprogramowania, WNT, Warszawa 2000.
 18. Buła P., Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych - aspekt uniwersalistyczny, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003.
 19. Canfora G., Di Penta M., New Frontiers of Reverse Engineering, IEEE Computer Society, Future of Software Engineering (FOSE'07), Minneapolis, Minnesota, May 23-25, 2007.
 20. Carr N.G., IT Doesn't Matter, "Harvard Business Review" 2003, May.
 21. Chong Y.Y., Brown E.M., Zarządzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 22. Chrabański C., Mapowanie procesów systemu zarządzania jakością zgodnego ze standardem ISO 9001:2000 przeznaczonego dla wytwórców oprogramowania [w:] Informatyka i efektywność systemów, red. M. Goliński, J.K. Grabara, J.S. Nowak, PTI, Katowice 2005.
 23. Cyfert S., Informacja w procesie zarządzania [w:] Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, red. K. Krzakiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 24. Czarnacka-Chrobot В., Przyczyny niepowodzeń projektów informatycznych - z kronik chaosu Standish Group [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, WNT, Warszawa-Szczyrk 2001.
 25. DA3 Software Sustaining Engineering Metrics Handbook ver. 2.0, Office of the Assistant Director for Program Support, Mission Operations Directorate, National Aeronautics and Space Center, L.B. Johnson Space Center, Houston 1992.
 26. Damodaran A., Ryzyko strategiczne: podstawy zarządzania ryzykiem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 27. DeMarco T., Lister Т., Czynnik ludzki - skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły, WNT, Warszawa 2002.
 28. Department of the Army Pamphlet 73-1: Test and Evaluation in Support of Systems Acquisition, Headquarters US Department of the Army, Washington, May 30, 2003, http://www.apd.army.mil/pdffiles/p73_l.pdf (dostęp: lipiec 2012).
 29. Department of the Army Pamphlet 73-7 Pre-publication Сору - Chapter 10: Army Software Metrics, US Department of Defence, Washington 1996, July.
 30. Dewett Т., Jones G.R., The Role of Information Technology in the Organization: A Review, Model and Assessment, "Journal of Management" 2001, nr 27.
 31. Dominguez J., The Curious Case of the CHAOS Report 2009, http://www.projectsmart. co.uk/the-curious-case-of-the-chaos-report-2009.html (dostęp: lipiec 2012).
 32. Drucker P., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Bizness, Warszawa 2009.
 33. Dudycz H., Porównanie metod badania efektywności przedsięwzięć informatycznych, "Prace Naukowe AE w Katowicach", Katowice 2006.
 34. Dudycz H., Dyczkowski M., Efektywność przedsięwzięć informatycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 35. Dymek D., Ciągłość realizacji celów w przedsięwzięciach opartych na technologii informatycznej, "Zeszyty Naukowe UE w Krakowie", nr 838, Kraków 2010.
 36. Dymek D., Managing the Requirements Changes in the UML Based Projects [w:] Software Engineering: Proceedings of the Tenth IASTED International Conference February 15-17, 2011, Innsbruck, Austria, red. A. Toptsis, Acta Press, Anaheim 2011.
 37. Dymek D., Nieciągłość nadzoru w przedsięwzięciach informatycznych jako czynnik ryzyka, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 6, Ostrołęka 2008.
 38. Dymek D., The Personal Sources of the Software Requirements Specification in Context of Its Compliance with the Organization Goals [w:] Knowledge - Economy - Society: Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, red. P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.
 39. Dymek D., Ryzyko w przedsięwzięciach informatycznych [w:] Bezpieczeństwo i efektywność systemów informatycznych, red. A. Kapczyński, J. Trawka, Wydawnictwo PTI Oddział Górnośląski, Katowice 2009.
 40. Dymek D., Software Requirements Specification as a Linkage between the Organizational Goals and Software Structure [w:] Knowledge - Economy - Society: Challenges of the Contemporary World, red. R. Oczkowska, B. Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
 41. Dymek D., Wybrane metody szacowania zasobów w inżynierii oprogramowania, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", nr 551, Kraków 1999.
 42. Dymek D., Kotulski L., Evaluation of Risk Attributes Driven by Periodically Changing System Functionality, "Transaction on Engineering, Computing and Technology" 2006, vol. 16, November.
 43. Dymek D., Kotulski L., The Influence of Relations among Different Levels of UML Diagrams onto Software Maintenance, IEEE Computer Society, Proceedings of 2nd International Conference on Dependability of Computer Systems - DepCoS-Relco-mex'07, Szklarska Poręba, June 14-16,2007.
 44. Dymek D., Kotulski L., Using UML(VR) for Supporting the Automated Test Data Generation, IEEE Computer Society, Proceedings of 3rd International Conference on Dependability of Computer Systems - DepCoS-Relcomex'08, Szklarska Poręba, June 26-28, 2008.
 45. Efektywność przedsięwzięć rozwojowych. Metody - analiza - przykłady, red. R. Borowiecki, Fogra, Warszawa-Kraków 1995.
 46. Erdil K., Software Maintenance as Part of the Software Life Cycle, Department of Computer Science, Tufts University, Medford, Massachusetts, 2003, http://www.hep-guru.com/maintenance/Final_121603_v6.pdf (dostęp: czerwiec 2012).
 47. Eveleens J.L., Verhoef C., The Rise and Fali of the Chaos Report Figures, "IEEE Software" 2010, January/February.
 48. Fenton N.E., Pfleeger S.L., Software Measurement - a Rigorous and Practical Approach, PWS Publishing, Boston 1997.
 49. Finklestein L., Teoria i filozofia pomiaru [w:] Podręcznik metrologii, red. P. Sydenham, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988.
 50. Flasiński M., On the Parsing of Deterministic Graph Languages for Syntactic Pattern Recognition, "Pattern Recognition", vol. 26, Elsevier Science 1993.
 51. Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 52. Fowler M., Refaktoryzacja - ulepszanie struktury istniejącego kodu, WNT, Warszawa 2006.
 53. Gierszewska G., Romaszewska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 54. Gołębiowski Т., Zarządzanie strategiczne - planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 55. Guide to Practical Software and System Measurement - ver. 4.0c, PSM, 2003, http://www.psmsc.com (dostęp: lipiec 2012).
 56. Guide to Software Engineering Body of Knowledge, IEEE Computer Society, Washington 2004.
 57. The Guide to the Project Management Body of Knowledge - PMBOK Guide (wyd. polskie), Project Management Institute, Warszawa 2009.
 58. Hamlet D., Maybee J., Podstawy techniczne inżynierii oprogramowania, WNT, Warszawa 2003.
 59. Handbook of Graph Grammars and Computing by Graph Transformation: Volume I, Foundations, red. G. Rozenberg, World Scientific Publishing, New York 1997.
 60. Hijazi H., Risk Factors in Software Development Phases, "European Scientific Journal" 2014, vol. 10, nr 3, January.
 61. Hull E., Jackson K., Dick J., Requirements Engineering, Springer, London 2005.
 62. Informatyka ekonomiczna, red. S. Wrycza, PWE, Warszawa 2010.
 63. Informatyka gospodarcza, red. J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 64. ISO/IEC 9126:2001 Software engineering: Product quality - Part 1: Quality model, ISO, Geneva 2001.
 65. ISO/IEC 9126-2:2003 Software engineering: Product quality - Part 2: External metrics, ISO, Geneva 2003.
 66. ISO/IEC 9126-3:2003 Software engineering: Product quality - Part 3: Internal metrics, ISO, Geneva 2003.
 67. ISO/IEC 9126-4:2004 Software engineering: Product quality - Part 4: Quality in use metrics, ISO, Geneva 2004.
 68. ISO/IEC 14764-2006 IEEE Std. 14764-2006 Software Engineering: Software Life Cycle Processes - Maintenance, ISO/IEEE, Geneva-New York 2006.
 69. ISO/IEC 15288:2008 Systems and software engineering: System life cycle processes, ISO, Geneva 2008.
 70. ISO/IEC 15939:2007 System and software engineering, ISO, Geneva 2007.
 71. ISO/IEC 25040:2011 Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - evaluation process, ISO, Geneva 2011.
 72. Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 73. Jajuga K., Jajuga Т., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko, PWN, Warszawa 1996.
 74. Janasz K., Zarządzanie strategiczne: koncepcje - metody - strategie, Difin, Warszawa 2008.
 75. Jędrzejowicz P., Strategiczne oceny inwestycji w technologie informacyjne [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, WNT, Warszawa-Szczyrk 2002.
 76. Jorgensen M., Forecasting of Software Development Work Effort: Evidence on Expert Judgment and Formal Models, "International Journal of Forecasting" 2007, vol. 23, nr 3.
 77. Jorgensen M., A Review of Studies on Expert Estimation of Software Development Effort, "Journal of Systems and Software" 2004, vol. 70, nr 1-2, February, http://simula. nо/research/se/publications/SE.4.Joergensen.2004.c/simula_pdf_file (dostęp: lipiec 2012).
 78. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin, Warszawa 2008.
 79. Kaner C., Bond W.P., Software Engineering Metrics: What Do They Measure and How Do We Know?, 10th International Software Metrics Symposium (Metrics 2004), Chicago, IL, September 14-16,2004, http://kaner.com (dostęp: lipiec 2012).
 80. Kawa Р., Wydymus S., Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Kraków 1998.
 81. Kendall K.E., Kendall J.E., Systems Analysis and Design, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1988.
 82. Kerzner H., Advanced Project Management, Onepress, Gliwice 2005.
 83. Keyes J., Software Engineering, CRC Press LLC, Boca Raton, Florida 2003.
 84. Kisielnicki J., Zarządzanie projektami, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 85. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2005.
 86. Kitchenham В., Pfleeger S.L., Software Quality: The Elusive Target, "IEEE Software" 1996, vol. 13, nr 1, January.
 87. Kitchenham В., Pfleeger S.L., Fenton N., Towards a Framework for Software Measurement Validation, "IEEE Transactions on Software Engineering" 1995, vol. 21, nr 12, December.
 88. Knight F.H., Risk, Uncertainty, and Profit, Hart, Schaffner and Marx, Houghton Mifflin, Boston, http://www.econlib.org/library/Knight/knRUP.html (dostęp: maj 2012).
 89. Kobyliński A., ISO/IEC 9126 - analiza modelu jakości produktów programowych [w:] Systemy wspomagania organizacji. SWO 2003, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, "Prace Naukowe AE w Katowicach", Katowice 2003.
 90. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami - PMBOK Guide 2000, Project Management Institute, Wydawnictwo MT&DC, Warszawa 2003.
 91. Kotulski L., Nested Software Structure Maintained by aedNLC Graph Grammar, Proceedings of the 24th IASTED International Multi-Conference on Software Engineering, Innsbruck 2006.
 92. Kotulski L., Dymek D., On the Load Balancing of Business Intelligence Reporting Systems, Systems Analysis and Design for Advanced Modeling Methods: Best Practices, red. A. Bajaj, S. Wrycza, IGI Global, New York 2009.
 93. Kotulski L., Dymek D., On the Modeling Timing Behavior of the System with UML(VR), Computational Science - ICCS 2008, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Heidelberg 2008.
 94. Kotulski L., Dymek D., Using UML(VR) for the Support of the Test Data Generation, "International Journal of Critical Computer-Based Systems" 2010, vol. 1, nr 1/2/3.
 95. Kotulski L., Tusiewicz M., Dymek D., On the Efficient Dynamical Financial Analysis Computation Supported by UML(VR) [w:] Business Intelligence in Economic Forecasting: Technologies and Techniques, red. J. Wang, S. Wang, IGI Global, Hershey-New York 2010.
 96. Krzakiewicz K., Decyzje kierownicze w zarządzaniu [w:] Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, red. K. Krzakiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 97. Kulwicki E., Efektywność ekonomiczna postępu technicznego a ryzyko gospodarcze, "Czasopismo Techniczne" 1967, nr 9.
 98. Kuraś M., Informatyka a coraz nowsze pojęcia informatyczne, "e-mentor" 2009, nr 4(31), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/31/id/679 (dostęp: czerwiec 2012).
 99. Kuraś M., Zając A., Czynniki powodzenia i ryzyka projektów informatycznych, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", nr 522, Kraków 1999.
 100. Lech Р., Przegląd metod oceny efektywności rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie [w:] Badania systemowe, t. 41: Zastosowania informatyki w nauce, technice i zarządzaniu, red. J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2005.
 101. Lendzion J.P., Stankiewicz-Mróz A., Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 102. Lutowski R., Software Requirements - Encapsulation, Quality and Reuse, Taylor and Francis Group, Boca Raton, FL, 2005.
 103. Mandić V., Utilizing GQM+ Strategies for Business Value Analysis: An Approach for Evaluating Business Goals, Proceedings of the 2010 ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, ESEM'10, Bolzano-Bozen, September 16-17, 2010, http://www.cs.umd.edu/~basili/publications/ proceedings/P 132.pdf (dostęp: lipiec 2012).
 104. Manns L.D., Dominance in the Oil Industry: Standard Oil from 1865 to 1911 [w:] Market Dominance - How Firms Gain, Hołd, or Lose It and the Impact on Economic Performance, red. D.I. Rosenbaum, Praeger, Westport 1998, http://www.questia.com/ PM.qst?a=o&d=10058077 (dostęp: czerwiec 2012).
 105. Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 106. Matkowski P., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 107. Mazur M., Problem jakości, "Prakseologia" 1969, nr 32.
 108. McCabe T.J., A Complexity Measure, "IEEE Transactions on Software Engineering" 1976, vol. SE-2, nr 4, December.
 109. Miłosz M., Zarządzanie projektami informatycznymi - między formalizmem a elastycznością [w:] Dylematy zarządzania projektem informatycznym, red. M. Miłosz, J.K. Grabara, PTI, Katowice 2006.
 110. Mingus N., Zarządzanie projektami, Onepress, Gliwice 2002.
 111. Niemiec A., Grocholski L., Inżynieria oprogramowania w świetle wytycznych norm międzynarodowych [w:] Informatyka i efektywność systemów, red. M. Goliński, J.K. Grabara, J.S. Nowak, PTI, Katowice 2005.
 112. Nohotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1997.
 113. Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje [w:] Społeczeństwo informacyjne - krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, PTI, Katowice 2008.
 114. Olejnik R.M., Koncepcja pomiaru według Kazimierza Ajdukiewicza, "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce" 1993, z. XV, http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/015/zfn01506Olejnik. pdf (dostęp: 21.07.2011).
 115. OMG Unified Modelling Language(tm), Infrastructure - Version 2.4.1, http://www.omg. org/spec/UML/2.4.1/Infrastructure/PDF (dostęp: lipiec 2012).
 116. OMG Unified Modelling Language(tm), Superstructure - Version 2.4.1, http://www.omg. org/spec/UML/2.4.1/Superstructure/PDF (dostęp: lipiec 2012).
 117. Ordysiński Т., Evaluation Methods of IT Investment in Organization [w:] Information Systems in Management XIV: Security and Effectiveness of ITC Systems, red. P. Jałowiecki, A. Orłowski, WULS Press, Warszawa 2011.
 118. Osiatyński L., Problem kwantyfikacji ryzyk w handlu zagranicznym, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1963, nr 1.
 119. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 120. Penc J., Strategiczny system zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 121. Penc J., Strategie zarządzania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994.
 122. Реnс-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą - koncepcje i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 123. Phillips J., Zarządzanie projektami IT, Onepress, Gliwice 2005.
 124. Pilawski В., Ile kosztuje informatyka [w:] Informatyka w gospodarce - problemy i metody, red. J. Kisielnicki, J.S. Grabara, J.S. Nowak, WNT, Szczyrk 2003.
 125. Pohl K., Bockle G., Linden F.J. van der, Software Product Line Engineering. Foundations, Principles and Techniques, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2005.
 126. PRINCE2 - Electronic On-line Manual, Central Computers and Telecommunications Agency, Key Computer Software (Europe) Limited and University of Portsmouth, www.fee.unicamp.br/ieee/PRINCE2.pdf (dostęp: grudzień 2012).
 127. Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-Press, Warszawa 2002.
 128. Recommended Approach to Software Development, Rev. 3, Software Engineering Laboratory Series, SEL-81-305, NASA, June 1992, ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa. gov/19930009672_1993009672.pdf (dostęp: czerwiec 2012).
 129. Report on the EUINSF Strategic Workshop on Engineering Software-Intensive Systems, May 22-23, 2004 Edinburgh, GB, red. M. Wirsing, http://www.ercim.eu/eu-nsf/sis.pdf (dostęp: czerwiec 2012).
 130. Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 131. Rogowski W., Michalczewski A., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 132. Schach S.R., Practical Software Engineering, R.D. Irwin, Aksen Associates, Boston 1992.
 133. Schmidt P, PRINCE2 i techniki planowania, http://www.4pm.pl/ artykul/prince2_i_tech-niki_planowania-56-1247.html (dostęp: lipiec 2012).
 134. Skrzypek J., Ocena efektywności informatycznych przedsięwzięte inwestycyjnych [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych, t. 2, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, WNT, Warszawa-Szczyrk 2002.
 135. Sobczak K., Sobczak M.M., Wokół matematyki i psychologii, "Nauka" 2011, nr 2, www.portalwiedzy.pan.pl/images/stores/ pliki/publikacje/nauka/2011/2/N211-6-Sobczak.pdf (dostęp: lipiec 2015).
 136. Software Development Metric Set, DA3 Systems Engineering Office, National Aeronautics and Space Center, L.B. Johnson Space Center, Houston 1992.
 137. Software Intensive Systems in the Future, TNO/IDATE, 2005, http://ebookbrowse.com/tno-idate-study-itea-sis-in-the-future-final-report-pdf-d247419189 (dostęp: czerwiec 2012).
 138. Społeczeństwo informacyjne w Polsce - wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011, GUS, Warszawa 2012, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ nts_spolecz_infor- m_w_polsce_2007-2011.pdf (dostęp: czerwiec 2012).
 139. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 140. Stachurski M., Metoda estymacji długości kodu źródłowego na podstawie diagramów statycznych UML, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin 2009 (praca doktorska).
 141. The Standish Group Report: Chaos, http://www.projectsmart.co.uk/docs/chaos-report.pdf (dostęp: lipiec 2012).
 142. Stanieć I., Klimczak K.M., Ryzyko operacyjne [w:] Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, red. I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 143. Stoner J.A.F., Wenkel C., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
 144. Szyjewski Z., Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2004.
 145. Szyjewski Z., Zarządzanie projektami informatycznymi, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 146. Targalski J., Metodyka podejmowania decyzji w zarządzaniu, PWN, Warszawa 1977.
 147. Targowski A., Amerykańskie podejście do ekonomiki informatyki [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych, t. 3, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, WNT, Warszawa-Szczyrk 2001.
 148. Teczke J., Zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka, PWN, Kraków 1996.
 149. Turski W.M., Metodologia programowania, WNT, Warszawa 1982.
 150. Urbański M.K., O naturze wielkości fizycznej, Materiały XXXVI Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM'04, http://157.158.48.5/mkm2004/PDF/mkm/02.pdf (dostęp: lipiec 2012).
 151. Wallace L., Keil M., Software Project Risk and Their Effect on Outcomes, "Communications for the ACM" 2004, vol. 47, nr 4.
 152. Watson A.H., McCabe T.J., NIST Special Publication 500-235: Structured Testing: A Testing Methodology Using the Cyclomatic Complexity Metric, August 1996, http:// hissa.ncsl.nist.gov/HHRFdata/Artifacts/ITLdoc/235/title.htm (dostęp: lipiec 2012).
 153. Westfall L., Software Reąuirements Engineering: What, Why, Who, When, and How, The Westfall Team, 2006, http://www.westfallteam.com/Papers/ The_Why _What_Who_ When_and_How_Of_Software_Requirements.pdf (dostęp: lipiec 2012).
 154. Wiatr T., Zarządzanie przedsięwzięciami - wchłanianie wiedzy i doświadczeń [w:] Materiały konferencyjne Trzeciej Konferencji Project Management- Profesjonalizm, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Zielona Góra 2000.
 155. Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania, red. T. Trzaskalik, PWE, Warszawa 2014.
 156. Willett A.H., The Economic Theory of Risk and Insurance, "Studies in History, Economics and Insurance", vol. XIV, nr 2, The Columbia University Press, 1901, przedruk: The S.S. Huebner Foundation for Insurance Education, University of Pennsylvania, USA, 1951.
 157. Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa 1989.
 158. Wrycza S., Analiza i projektowanie systemów informatycznych [w:] Informatyka ekonomiczna, red. S. Wrycza, PWE, Warszawa 2010.
 159. Wrycza S., Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 160. Wysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, Onepress, Gliwice 2005.
 161. Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996.
 162. Zachorowska A., Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2008.
 163. Zamperoni A., Gerritsen В., Integrating the Developers' and the Management's Perspective of an Incremental Development Life Cycle, 12th Annual Pacific Northwest Software Quality Conference, October 17-19, Portland, Oregon 1994, http://www. Hacs.nl/TechRep/1994/tr94-22.html (dostęp: czerwiec 2012).
 164. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 165. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, red. I. Stanieć, J. Zawiła-Niedźwiecki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 166. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 167. Zemke J., Ryzyka zarządzania organizacją gospodarczą, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 168. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.
 169. Zimniewicz K., Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa-Poznań 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-0428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu