BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luty Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Połączenia i przejęcia transgraniczne z udziałem polskich spółek w latach 2005-2014 - wybrane zagadnienia
Cross-Border Mergers and Acquisitions Involving Polish Companies in the Years 2005-2014 - Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 547-557, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Połączenia jednostek gospodarczych, Przedsiębiorstwo międzynarodowe
Mergers and acquisitions, Business combinations, International enterprise
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest analiza transgranicznych połączeń jednostek gospodarczych, w których jedna ze spółek (przejmująca lub przejmowana) jest spółką polską, druga z łączących się spółek jest z innego kraju niż Polska. Metodologia badania - Badanie zostało przeprowadzone na próbie spółek biorących udział w połączeniach transgranicznych. W bazie Thomson Reuters zidentyfikowano 215 połączeń (w latach 2005-2014). Wynik - W wyniku badania okazało się, że istnieje słaba lub średnia dodatnia korelacja między liczbą połączeń transgranicznych a innymi formami przejęcia kontroli (aktywów lub tytułów własności). Dodatkowo w większości przypadków polskie spółki łączyły się ze spółkami z tego samego sektora działalności gospodarczej. Oryginalność/wartość - Połączenia transgraniczne stanowią istotny udział we wszystkich połączeniach polskich spółek. Brak jest badań z zakresy połączeń transgranicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to analyze cross-border business combinations in which one of the companies (taking or acquired) is a Polish company, the second of the merging companies is from a different country than Poland. Design/Methodology/approac - T he s urvey was c onducted o n a sample of companies involved in crossborder connections. Thomson Reuters in the database identified 215 cross-border mergers (years 2005-2014). Findings - T he s tudy found t hat t here i s a weak or moderate positive correlation between the number of cross-border mergers and other forms of acquisition of control (assets or titles). Additionally, in most cases, Polish companies were connected with companies in the same sector of economic activity. Originality/value - Cross-border mergers are an important part in all the joints Polish companies. There is no experience with the range of cross-border connections. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allerhand M. (1997), Kodeks handlowy: komentarz, Wydawnictwo Sto, Bielsko-Biała.
 2. Czerwonka L. (2010), Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących, "Przegląd Organizacji" nr 10, s. 33-36.
 3. Czerwonka L. (2010), Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 4 (723) , s. 31-37.
 4. Ditmar A.K., Ditmar R.F. (2008), Timing of Financial Decisions: An Examination of the Correlation in Financing Waves, "Journal of Financial Economics" vol. 90 , s. 59-83.
 5. Eisfeldt A.L., Rampini A.A. (2003), Capital Reallocation and Liquidity, "Journal of Monetary Economics" vol. 53, s. 369-399.
 6. Harford J. (2005), What Drives Merger Waves?, "Journal of Financial Economics" vol. 77, s. 529-560.
 7. Giovanni J. di (2005), What Drives Capital Flows? The Case of Cross-Border M&A Activity and Financial Deepening, "Journal of International Economics" vol. 65, no. 1, s. 127-149.
 8. Janowicz M. (2012), Cykliczność fuzji i przejęć na świecie i w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 54, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", s. 67-86.
 9. Kodeks handlowy: komentarz (1998), red. K. Kruczalak,Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.
 10. Litwińska-Werner M. (2005), Kodeks spółek handlowych: komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Luty P. (2014), Ocena kondycji finansowej łączących się spółek na przykładzie jednostek z wybranych województw Polski Zachodniej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 75 (131).
 12. Luty P. (2014), Ocena kondycji finansowej spółek przejmujących na przykładzie wybranych polskich spółek w latach spowolnienia gospodarczego 2008-2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 66, s. 213-220.
 13. Makaew T. (2009), The Dynamics of International Mergers and Acquisitions, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1572005.
 14. Maksimovic V., Phillips G. (2001), The Market for Corporate Assets: Who Engages in Mergers and Asset Sales and Are There Efficiency Gains?, "Journal of Finance" vol. 56, s. 2019-2065.
 15. Maksimovic V., Phillips G., Yang L. (2009), Public and Private Merger Waves, University of Maryland and University of California, Los Angeles.
 16. Mitchell M.L., Mulherin J.H. (1996), The Impact of Industry Shocks on Takeover and Restructuring Activity, "Journal of Financial Economics" vol. 41, s. 193-229.
 17. Oziębło M. (2012), Rola zarządu i kadry menedżerskiej w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wydawnictwo SAN , s. 51-63.
 18. Perepeczo A. (2009), Fuzje i przejęcia - efektywność finansowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 19. Perepeczo A. (2010), Fale fuzji i przejęć w latach 1990-2009 a kryzys finansowy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 39, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", s. 21-36.
 20. Remlein M. (2008), Połączenie i podział jednostek gospodarczych w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 21. Rojek T. (2011), Fuzje i przejęcia w procesach kreowania wartości przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 38, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", s. 587-596.
 22. Witosz A., Kidyba A. (2013), Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 23. Yang L. (2008), The Real Determinants of Asset Sales, "Journal of Finance" vol. 63, s. 2231-2262.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu