BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Jolanta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Usługi biegłego rewidenta dla MSP - wartością dla przedsiębiorcy
An Expert Auditor's Services - a Value for an Entrepreneur
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 575-585, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Biegli rewidenci
Small business, Accounting, Authorized auditors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie usług biegłego rewidenta oferowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw, które będą miały istotny wkład w podwyższenie jakości rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a jednocześnie ograniczą ryzyko działalności gospodarczej i wyjdą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Ze względu na regulacje prawne, usługi dotyczące auditingu i innych usług poświadczających mają charakter katalogu zamkniętego. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe rodzaje usług, ich katalog jest otwarty i to od biegłych rewidentów i wymagań rynku zależy, w jakim kierunku i zakresie będą się rozwijać. Skorzystanie z usług biegłego rewidenta do wykonania konkretnych zadań pozwoli na wykorzystanie doświadczenia i wiedzy najwyższej jakości i jednocześnie ograniczy koszty jedynie do wykonywanej usługi, przyczyniając się do podniesienia jakości i wartości przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

This article presents the services of an expert auditor directed at small and medium enterprises. These services will have a significant impact on the improvement of accounting quality and financial audits and at the same time will reduce entrepreneurship risk and will meet entrepreneurs' expectations. Owing to legal regulations services connected with auditing and other attestation services are of a finite nature. However, the remaining types of services are not finite and their direction and scope depend on expert auditors and market demand. Utilising an expert auditor's services to perform certain tasks will allow for implementing the experience and knowledge of the highest quality and at the same time will limit the costs entirely to the performed service, which will contribute to improving the quality and value of an enterprise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audit and Attest Services, www.aicpa.org/ INTERESTAREAS/FRC/ AUDITATTEST/ Pages/AuditAttestServices.aspx (2.04.2013).
 2. Czubakowska K., Metodologia rachunkowości, w: Rachunkowość według prawa bilansowego, red. K. Czubakowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 3. Dadacz J., Kierunki zmian przepisów o rachunkowości, "Rachunkowość" 2014, nr 1.
 4. Dadacz J., Uproszczenie rachunkowości jednostek "mikro", "Rachunkowość" nr 9.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r., (Dz.Urz.UE 182).
 6. Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 7. Micherda B., Podstawy Rachunkowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 8. Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002.
 9. Podstawy rachunkowości, red. S. Sojak, J. Stankiewicz, TNOiK, Toruń 2008.
 10. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2013, www.parp.gov.pl/files/74/81/ 626/18670.pdf (2014.11.02).
 11. Schermerhorn J.R. Jr., Zarządzanie Kluczowe koncepcje, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 12. Supernat J., Funkcje zarządzania, w: A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 13. Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2004.
 14. Ślebzak M., Ślebzak K., Spodziewane zmiany ustawy o rachunkowości a obligatoryjne badania sprawozdań finansowych. Artykuł dyskusyjny, "Rachunkowość" 2014, nr 8.
 15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.10.220.1447 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DzU 2009, nr 77, poz. 649, z późn. zm.).
 17. Wiśniewska J., Klasyfikacja usług wykonywanych przez biegłych rewidentów, "Copernican Journal of Finance & Accounting" 2013, vol. 2, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu