BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska Dominika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Obowiązki przedsiębiorstw wobec instytucji administracji publicznej
Responsibilities of Enterprises on Public Administration Institutions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 586-597, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Działalność gospodarcza, Obowiązki pracownicze
Public administration, Business activity, Employee obligations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Każdy przedsiębiorca w całym okresie prowadzenia działalności ma styczność co najmniej z czterema urzędami. W zależności od profilu wybranej aktywności zawodowej liczba organów państwowych, z którymi będzie miał do czynienia może ulec zwiększeniu. Przedstawione w niniejszym artykule instytucje administracji państwowej należą do najczęściej uczestniczących w życiu gospodarczym przedsiębiorcy. Urzędy te pełnią wiele funkcji, ale do najważniejszych, z punktu widzenia osoby prowadzącej działalność, można zaliczyć administracyjne, ewidencyjne, informacyjne, kontrolne oraz egzekucyjne. Przepisy określające prawa i obowiązki zarówno przedsiębiorcy, jak i konkretnej instytucji są bardzo obszerne, dlatego autor ograniczył się do omówienia najważniejszych przepisów związanych bezpośrednio z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz obligujących przedsiębiorców, w zależności od ustawy, do wypełnienia określonych czynności podczas prowadzenia działalności gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

During all economic activity very entrepreneur has contact with at least four Offices. Depending on type of the business he number of public institutions which entrepreneur will contact may increase. Presented in this article public administration institutions are the most common that participate in the economic life of the entrepreneur. These offices have many functions but the most important, for the person conducting business, are administrative, accounting, information, control and enforcement. Regulations about the rights and obligations for entrepreneurs and specific institutions are very extensive therefore the author limited the article to discussion of key legislation directly related to starting a business and obliging entrepreneur to complete certain tasks, depending on the law, during economic activity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, DzU 2009, nr 184, poz. 1437.
 2. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 2014, poz. 121 ze zm.
 3. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DzU 2014, poz. 1502.
 4. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2012, poz. 361 ze zm.
 5. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2014, poz. 851 ze zm.
 6. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330 ze zm.
 7. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, DzU 2012, poz. 591 ze zm.
 8. Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, DzU 2012, poz. 1314 ze zm.
 9. Ustawa z 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, DzU 2004, nr 121, poz. 1267 ze zm.
 10. Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, DzU 2013, poz. 1203 ze zm. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2012, poz. 749 ze zm.
 11. Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU 2009, nr 205, poz. 1585 ze zm.
 12. Ustawa z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, DzU 2013, poz. 186 ze zm.^6 Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2013, poz. 1030 ze zm.
 13. Ustawa z 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, DzU 2012, poz. 826 ze zm.
 14. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, DzU 2003, nr 90, poz. 844 ze zm.
 15. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy, DzU 2013, poz. 674 ze zm.
 16. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2013, poz. 672 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu