BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuszczyk Marcin (Politechnika Opolska)
Tytuł
Zmiany w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych - implikacje dla finansów publicznych w Polsce
Changes in Functioning of Opened Pension Funds - Implications for the Public Finance In Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 223, s. 44-53, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze emerytalne, Ubezpieczenia emerytalne, System emerytalny, Finanse publiczne
Pension funds, Pension insurance, Pension schemes, Public finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pogarszający się stan finansów publicznych w Polsce powoduje, że podejmowane są często dość nieoczekiwane i kontrowersyjne decyzje w zakresie poprawy ich kondycji. Za takie należy uznać wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych, w tym korekty sposobu redystrybucji składek na ubezpieczenie emerytalne i przeniesienie części aktywów, którymi zarządzały do sektora publicznego. Zdaniem autora przyjęte zmiany mają na celu przede wszystkim utrzymanie długu publicznego poniżej ustawowych progów ostrożnościowych, w mniejszym zaś stopniu służą zapewnieniu stabilności systemu emerytalnego w Polsce. Reforma w takim kształcie podważa zaufanie społeczeństwa i spowoduje w przyszłości wzrost obciążeń płatników składek oraz budżetu państwa na rzecz systemu emerytalnego. (abstrakt oryginalny)

The deteriorating state of public finances in Poland causes, that quite unexpected and controversial decisions are often taken in order to improve their condition. One should recognize those changes of functioning of opened pension funds, including corrections of the manner of the redistribution of contributions for the pension plan and moving the part of assets, which were managed to the public sector. According to the author, the accepted changes are, above all, aimed for keeping the public debt below statutory prudence thresholds, whereas in smaller step serve providing for the stability of the pension scheme in Poland. The reform in such a shape is undermining the confidence of the society and in the future it will cause an increase in loads for payers of contributions and the state budget for the pension scheme. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Góra M. (2014), Polityka społeczna w warunkach nowej demografii Europy, referat z II Ogólnopolskiej Konferencji Demograficznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej pt. "Państwo, regiony i miasta wobec przemian demograficznych", Opole- Kamień Śląski, 12-15.05.2014 r.
 2. [Strategia 2014] Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2013.
 3. [Ustawa 2013a] Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Dz. U. 2013, poz. 1717.
 4. [Ustawa 2013b] Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2013, poz. 1646.
 5. [Ustawa 2013c] Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013, Dz. U. 2013, poz. 1212.
 6. [Ustawa 2013d] Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, Dz. U. 2013, poz. 938.
 7. [Ustawa 2011] Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, Dz. U. 2011, nr 75, poz. 398.
 8. [Ustawa 2004a] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz. U. 2004, nr 116, poz. 1207 z późn. zm.
 9. [Ustawa 2004b] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Dz. U. 2004, nr 116, poz. 1205 z późn. zm.
 10. [Ustawa 1998] Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dz. U. 1998, nr 137, poz. 887.
 11. [Ustawa 1997] Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Dz. U. 1997, nr 139, poz. 934 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu