BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przepióra Paweł (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw przez system podatkowy
Support of Micro and Small Firms by the Tax System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 642-651, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Wspieranie small businessu, Małe i średnie przedsiębiorstwa, System podatkowy
Small business support, Small business, Tax system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wsparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw budzi wiele kontrowersji. Z politycznego punktu widzenia jest to dość nośne hasło i politycy najczęściej opowiadają się za działaniami tego rodzaju. W praktyce trudno jednak wesprzeć wszystkie przedsiębiorstwa, nawet tylko te mikro i małe. Zresztą podejście podmiotowe, czyli wspieranie per se określonej grupy przedsiębiorstw jest raczej nieracjonalne i nieefektywne, nawet jeśli są to np. przedsiębiorstwa z branż technologicznych. Wsparcie powinno raczej premiować określone zachowania przedsiębiorstw, czyli mieć charakter bodźca lub premiować podmioty znajdujące się w określonej szczególnej sytuacji, która stawia firmę w gorszym położeniu niż inne podmioty gospodarcze. Przyglądając się preferencjom fiskalnym w Polsce, trzeba stwierdzić, że dotyczą one w zasadzie trzech obszarów: zwolnienia dotacji z podatków dochodowych, możliwości rozliczenia straty z przeszłości oraz zwolnień w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Pozostałe, znane w świecie rozwiązania preferencyjne albo nie istnieją w polskim systemie podatkowym, albo skala ich stosowania jest marginalna. Czy zatem wprowadzać inne preferencyjne rozwiązania podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw? Na to pytanie trudno odpowiedzieć tym bardziej, że jak pokazują badania przeprowadzone przez Radę Podatkową Lewiatan większość z przepytanych osób opowiada się za brakiem przywilejów podatkowych dla sektora MSP. Niewątpliwie przy wprowadzaniu nowych ulg niezbędna jest ostrożność i rzetelna kalkulacja kosztów i korzyści.(abstrakt oryginalny)

Public aid for SME's evokes many controversy. Politicians generally support this idea. In practice, it is difficult to support all companies, even just the micro and small. Anyway subjective approach of supporting "per se" a particular group of companies is rather irrational and inefficient, even if they are e.g. technological companies. Support should rather reward certain behaviors of enterprises (incentive approach) or reward enterprises in a specific situation which puts the company unfairly disadvantaged (situational approach). Analyzing fiscal preferences in Poland, it is clear that they basically refer to three areas: grant exemptions from income taxes, the possibility of past losses deduction and the exemptions in Special Economic Zones. Other preferential solutions, known around the world do not exist in the Polish tax system or the scale of their use is marginal. So other preferential tax solutions for small and medium-sized enterprises should be introduced or not? This question is difficult to answer. According to researches carried out by Lewiatan Council Tax most of the interviewed people are in favor of the lack of tax benefits for the SME sector. Undoubtedly, the introduction of new incentives require reliable calculation of costs and benefits.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Report on European SMEs 2013/2014 - A Partial and Fragile Recovery, Final Report - July 2014, European Commission.
 2. Bruce D., Mohsin M., Tax Policy and Entrepreneurship: New Times Series Evidence, "Small Business Economics" 2006, nr 26.
 3. Cieślak-Wróblewska A., Coraz mniej pracujących na własny rachunek, "Rzeczpospolita", 17.04.2013.
 4. Crawford C., Freedman J., Small Business Taxation, The Institute for Fiscal Studies, Legal research paper series, Paper nr 25/2011, University of Oxford.
 5. Freedman J., Small Business Taxation: Policy issues and the UK, w: Taxing small business - Developing Good Tax Policies, red. N. Warren, Australian Tax Research Foundation, Conference Series 23, 2003.
 6. Iniewski R., Model podatkowy MŚP - Zasady opodatkowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Analizy - Rekomendacje, Rada Podatkowa Lewiatan, Warszawa 2013.
 7. Internationalisation of European SMEs - final report, European Commission 2010.
 8. Manzo M., Corporate Taxation and SMEs: the Italian experience, OECD Centre for Tax Policy and Administration, OECD Taxation Working Papers Series.
 9. Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej, Warszawa 1995, za: Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 10. Przepióra P., Podatek VAT w małych i średnich przedsiębiorstwach - dyskusja o neutralności i kształcie regulacji podatkowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.
 11. Poutziouris P., Chittenden F., Michaelas N., Oakey R., Taxation and the Performance of Technology-based Small Firms in the U.K, "Small Business Economics" 2000., nr 14.
 12. Rogut A., Piasecki B., Główne kierunki polskiej innowacyjności. Podstawowe czynniki warunkujące kreowanie i powstawanie innowacji, Łódź, wrzesień 2010, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 13. Wartość preferencji podatkowych, Zał. B, Ministerstwo Finansów 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu