BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczka Władysława (Poznan University of Life Sciences, Poland), Jabłońska-Porzuczek Lidia (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Factors Determining the Decision to Retire
Czynniki determinujące decyzję o przejściu na emeryturę
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 3, s. 73-82, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Nabywanie uprawnień, Emerytury, Wiek emerytalny, Aktywność zawodowa ludności
Acquiring rights, Pensions, Retirement age, Activity rate of population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach ze względu na zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze i demograficzne zwraca się szczególną uwagę na aktywność zawodową osób starszych. Podejmowane są działania zmierzające do zwiększenia udziału grupy 50+ w rynku pracy, aby działania te przyniosły oczekiwane rezultaty, należy najpierw zidentyfikować przyczyny ograniczające aktywność osób w wieku okołoemerytalnym. Celem publikacji jest identyfikacja czynników wpływających na podjęcie decyzji emerytalnej. Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że respondenci stosunkowo wcześniej korzystali z prawa do świadczeń. Średni wiek przejścia respondenta na emeryturę wyniósł 58,6 lat. Większość czynników wpływających na decyzję o skorzystaniu z prawa do emerytury bezpośrednio związana jest z systemem emerytalnym, a w szczególności z zasadami nabywania uprawnień i obliczania poziomu świadczeń. Respondenci jako główną przyczynę przejścia na emeryturę wskazali osiągnięcie wieku emerytalnego, następnie korzystne warunki finansowe. (abstrakt oryginalny)

In the recent years, regarding to changing socio-economic ad demographic conditions, the professional activity of the older persons is particularly underlined. The measures directed towards increase of share of 50+ group in labour market have been undertaken. In order to achieve this goal, the reasons for limiting the activity of people in age around retirement should be first identified. The aim of the paper is to identify factors influencing decision on retirement. The conducted inquiry research proves that responders relatively earlier exercised their right to benefits. Responders' average retirement age amounted to 58.6 years. The majority of factors determining the decision on retirement are directly related to the pension system, and first, with the entitlement rules and calculation of benefit level. As a main reason for retirement the responders indicated reaching the retirement age, and then favourable financial conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. De la Fuente, A., Ciccione, A. (2003). Das Humankapital in der wissenbasierten globalen Wirtschaft, Europäische Kommission, Europäische Gemeinschaften, after L. Jodkowska, 2009. Państwo opiekuńcze a idea flexicurity. Ekonomista, 2, 227-239.
 2. Dudek, B., Pabich-Zrobek, D. (2002). Zmiany w sprawności funkcji psychologicznych spowodowane starzeniem się a niezawodność starszych prawników. [In:] J.T. Kowalski, P. Szukalski (Eds), Proces starzenia się ludności. Potrzeby i wyzwania. Wyd. Biblioteka, Łódź.
 3. Giles, L.C., Metcalf, P.A., Glonek, G.F., Luszcz, M.A., Andrews, G.R. (2004). The effects of social networks on disability in order Australians. Journal of Aging and Heath, 16 (4), after M. Kilian, 2007. Niepełnosprawni w społeczeństwie. Polityka Społeczna, 11-12, 14-18.
 4. GUS (2007). Przejście z pracy na emeryturę. Warszawa.
 5. GUS (2006). Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r. Warszawa.
 6. GUS (2011). Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. Warszawa.
 7. Jacukowicz, Z. (2007). Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę. IPiSS, Warszawa, 37, 48.
 8. Klimkiewicz, A. (2009). Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy. Polityka Społeczna, 2, 4-10 .
 9. Kołaczek, B. (2009). Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu. Polityka Społeczna, 5-6, 2-6.
 10. Kotowska, I.E. (2008). Zmiany aktywności zawodowej a proces starzenia się ludności [In:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (Eds), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej. Komitet Nauk Demograficznych PAN Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź, 26.
 11. Kotowska, I.E., Abramowska-Kmon, A. (2008). Subiektywna ocena stanu zdrowia i niepełnosprawność. [In:] I.E. Kotowska, I. Wóycicka (Eds), Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań. Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, MPiPS, Warszawa, 47-69.
 12. Makowiec-Dąbrowska, T. (2002). Wiek jako determinant zdolności do pracy ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku fizycznego. [In:] J.T. Kowalski, P. Szukalski (Eds), Proces starzenia się ludności. Potrzeby i wyzwania. Wyd. Biblioteka, Łódź, after: P. Szukalski, 2006. Zagrożenie czy wyzwanie-proces starzenia się ludności. Polityka Społeczna, 9, 6-10.
 13. Mendes de Leon, C.F., Glass, T.A., Beckett, L.A., Seeman, T.E., Evans, D.A., Berkman, L.F. (1999). Social networks and disability transitions across eight intervals of yearly data in the New Haven EPESE, Journal of Gerontology: Psychological Sciences and Social Science, 54 (3), after: M. Kilian, 2007. Niepełnosprawni w społeczeństwie. Polityka Społeczna, 11-12, 14-18.
 14. Molesztak, A. (2008). Jakość życia ludzi starych w aspekcie ich zdrowia. [In:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (Eds), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. Komitet Nauk Demograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź, 56.
 15. OECD (2006). Live Longer, Work Longer.
 16. OECD (2011). Pensions at Glance 2011. Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries.
 17. Sztanderska, U. (2008). Przyczyny wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej osób ubezpieczonych w ZUS. [In:] Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań. Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz. MPiPS, Warszawa, 44-46.
 18. Szukalski, P. (2006a). Dezaktywacja zawodowa Polek i Polaków na przedpolu starości. [In:] Z. Olejniczak (Ed.), Aktywność zawodowa i społeczna osób grupy wiekowej 50 plus. Opracowania, analizy, badania i dobre praktyki. WSMiZ, Leszno, 26-45.
 19. Szukalski, P. (2006b). Zagrożenie czy wezwanie-proces starzenia się ludności. Polityka Społeczna, 9, 6-10.
 20. Tobiasz-Adamczyk, B. (2000). Wybrane element socjologii zdrowia i choroby. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 110.
 21. Wóycicka, I. (2009). Model opieki w Polsce. [In:] I.E. Kotowska (Ed.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 104.
 22. Zaidi, A., Fuchs, M. (2006). Transition from Work to Retirement in EU 25. European Centre. Policy Brief, available at: www.euro.centre.org (accessed: 28.02.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu