BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mularska-Kucharek Monika (Uniwersytet Łódzki), Wiktorowicz Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Entrepreneurship of Rural Residents in Poland
Przedsiębiorczość mieszkańców wsi w Polsce
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 3, s. 83-93, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej, Przedsiębiorczość
Rural areas, Synthetic indicator of economic activity, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przekształcenia zachodzące na obszarach wiejskich zmierzają do zwiększania różnorodności terenów wiejskich poprzez rozszerzenie dotychczas pełnionych funkcji, zarówno gospodarczych, jak i społecznych. Zwiększa to znaczenie przedsiębiorczości mieszkańców wsi. Jako cel pracy przyjęto ocenę przedsiębiorczości mieszkańców wsi w porównaniu z mieszkającymi w miastach. Uwzględniono przy tym zarówno postawy, jak i działania przedsiębiorcze. Istotny obszar analizy stanowiła ocena relacji między oboma aspektami przedsiębiorczości. Przeprowadzone badania wykazały, że potencjał przedsiębiorczy mieszkańców wsi w Polsce jest relatywnie duży. Zarówno z punktu widzenia postaw, jak i działań przedsiębiorczych mieszkańcy wsi nie pozostają przy tym w tyle za mieszkańcami miast. Jednocześnie, podejmowane przez nich działania przedsiębiorcze pozostają w związku z ich postawą przedsiębiorczą. (abstrakt oryginalny)

The transformations that occur in rural areas are intended to increase the diversity of the countryside by extending the previously performed functions, both economic and social. This increases the importance of entrepreneurship among rural residents to cope with quite difficult facts, which had an undeniable impact on the quality of life. The aim of the study is to evaluate the entrepreneurship of the rural residents in comparison with living in cities. We have taken into account as the entrepreneurial attitudes as entrepreneurial actions. The important area of the analysis was the assessment of the relationship between these two aspects of entrepreneurship. The conducted studies have shown, that the entrepreneurial potential of the rural population in Poland is relatively high. In these terms, from the point of view of both the entrepreneurial attitudes and actions, residents of the rural areas are not falling behind the residents of cities. At the same time, entrepreneurial activities undertaken by them, remain in relation to their entrepreneurial attitude. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chodkiewicz, J. (2011). Zmagając się ze światem. Znaczenie zasobów osobistych. Available at: www: http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=136 (accessed: 10.10.2011).
 2. Dobrołowicz, W. (1995). Psychodydaktyka kreatywności. WSPS, Warszawa.
 3. Gibb, A.A. (1993). Enterprise culture and education: understanding enterprise education and its links with small business, entrepreneurship and wider educational goals. International Small Business Journal, 11 (3), 11-34.
 4. Griffi n, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa.
 5. Huczek, M. (2009). Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości. [In:] Z. Zioło, T. Rachwał (Eds), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków, 88-98.
 6. Jerschina, J. (1998). Orientacje na przedsiębiorczość w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Elity i społeczeństwa. Przegląd Socjologiczny, 47.
 7. Jerschina, J. (2000). Postawy przedsiębiorczości w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Elity i społeczeństwa (kontynuacja). Przegląd Socjologiczny, 49.
 8. Marks-Bielska, R., Babuchowska, K., Lizińska, W. (2014). Agritourism as a form of business activity in rural areas. Acta Sci. Pol., Oeconomia 13 (3), 69-79.
 9. Mularska-Kucharek, M. (2013). Postawa przedsiębiorcza a subiektywna i obiektywna jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej. Humanizacja Pracy 4 (274), 188-202.
 10. Nawojczyk, M. (2009). Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii. Wyd. NOMOS, Kraków.
 11. Pomykało, W. (1995). Encyklopedia biznesu. Fundacja "Innowacja", Warszawa.
 12. Raport o przedsiębiorczości (2004). Monitor Unii Europejskiej, 1 (32).
 13. Sikorska-Wolak, I., Krzyżanowska K. (2010). Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce. [In:] K. Krzyżanowska (Ed.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 39-57.
 14. Szepelska, A. (2013). Samozatrudnienie jako forma wspierania rozwoju przedsiębiorczości regionów. Ekonomia i Prawo, 1, 69-80.
 15. Trembaczowski, Ł. (2008). Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców. Studium socjologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 16. Wiatrak, A.P. (2003). Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje. [In:] K. Jaremczuk (Ed.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia. Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg, 26-38.
 17. Wicker, A. (1969). Attitudes versus actions: the relationship of verbal and overt behavioral responses to attitude objects. J. Soc. Issues, 25, 41-78.
 18. Zioło, Z., Rachwał, T. (2009). Wprowadzenie. [In:] Z. Zioło, T. Rachwał (Eds), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków, 5-6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu