BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gemra Kamil (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Pionierska publiczna emisja obligacji bez prospektu emisyjnego - case study PTI SA
First Public Issue of Bonds Without Prospectus Based on the PTI Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 621-631, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Uczenie maszynowe, Emisja obligacji, Obligacje, Papiery wartościowe, Rynek obligacji
Machine learning, Bonds issuing, Bonds, Securities, Bond market
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne (PTI) SA
Abstrakt
W poszukiwaniu narzędzi efektywnego tworzenia (doskonalenia) wyników grup kapitałowych zaproponowano koncepcję modelu biznesu. Zaprezentowano autorskie podejście do projektowania wartości w złożonych przedsiębiorstwach poprzez pryzmat modeli biznesu jednostek tworzących krąg konsolidacyjny. Taka propozycja wyznacza kierunek dalszych, pogłębionych badań, skoncentrowanych na wartościach dla klientów, z różną siłą przekładających się na wartość dodaną grup kapitałowych. Wczesne rozpoznanie szans i zagrożeń, wynikających z łączenia lub doskonalenia struktury połączonych jednostek gospodarczych o heterogenicznych modelach biznesu, wspiera organizacje w efektywnym podejmowaniu decyzji. Autorka zwróciła uwagę na konieczność wielowymiarowego postępowania w tego typu analizach decyzyjnych, gdzie diagnoza stanu istniejącego (na dzień przejęcia lub reinwestycji) stanowi ich punkt wyjścia. Uniwersalny scenariusz identyfikacji potencjalnego ryzyka, możliwy do zastosowania przy wycenie akwizycji podmiotów, posłużył do opisu szans (zagrożeń) wybranej pary modeli producentów sektora systemów informatycznych zarządzania. Metodologia badania - Zastosowanie autorskiej metody badawczej opartej na trzech podstawowych etapach modelowania systemów (konceptualizacja, konstrukcja, aktywna weryfikacja), obejmujących zarówno podejście heurystyczne (konfrontowanie uzyskanych rezultatów z ekspertami dziedzinowymi), jak i algorytmiczne, wykorzystujące koncepcję tzw. maszynowego uczenia, w celu określenia modelu(i) wiodących dla mieszanej architektury biznesu i stworzenia pełnego obrazu sposobności (zagrożeń) rozpatrywanego przedsięwzięcia. Wynik - Opis autorskiego, wielodyscyplinarnego podejścia do konsolidacji przedsiębiorstw, łączącego koncepcję modelu biznesu i analizę SWOT z teorią rachunkowości; zaproponowanie uniwersalnego scenariusza służącego do rozpoznania potencjalnego ryzyka wyceny przejmowanych jednostek lub wyboru ścieżki rozwoju (reinwestycji) grup kapitałowych i rozłożenia ryzyka w kręgu konsolidacyjnym. Oryginalność/wartość - Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu do formułowania teorii wyjaśniających tworzenie (wewnętrznej i zewnętrznej) wartości grup; propozycja użytecznej listy pytań, niezbędnej do identyfikacji potencjalnego ryzyka łączenia modeli biznesu i jej weryfikacja na dwóch przykładowych modelach (przypadek producentów sektora systemów informatycznych zarządzania). (abstrakt oryginalny)

In the search for the tools of effective creation (improvement) of accomplishments of groups, the author proposed the application of the business model concept, the importance of which has been growing since the beginning of the third millennium. The author presented her unique approach to the designing of value proposition in groups from the perspective of business models of entities forming a consolidation circle. Such a proposal sets the direction of further in-depth studies focused on customer values, translating to a varying degree into the value added of groups. Early recognition of opportunities and threats resulting from the combination or improvement of the structure of combined business entities with heterogenic business models supports an organisation in its effective decision-making process. The author highlighted the necessity of the application of a multidimensional procedure in such decision-related analyses, where the diagnosis of the current state of affairs (as at the acquisition or reinvestment date) is the starting point for them. The author proposed a universal scenario for the identification of potential risks which can be applied in the valuation of the acquisition of business entities, which was further applied to describe the opportunities (threats) for a selected pair of models of Management Information System producers. Design/methodology/approach - The application of the author's unique research method based on three basic system modelling stages (conceptualisation, construction, active verification) comprising both the heuristic approach (validating the findings with experts in particular fields) and the algorithmic approach applying the machine learning concept to define leading model(s) for the mixed business architecture and to paint a full picture of opportunities (threats) of the analysed undertaking. Findings - The description of the author's unique multidisciplinary approach to the consolidation of enterprises, combining the business model concept and SWOT analysis with accounting theory; the proposal of a universal scenario applied to recognise the potential risk of the valuation of acquired entities or to select the path of development (reinvestments) of economic business combinations in order to distribute the risk in the consolidation circle. Originality/value - The application of business models concept to formulate theories explaining the creation of group value; a proposed practical list of questions necessary to identify the potential risk of combining business models, and its verification on two demonstration models (the case of the Management Information System producers sector). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Copeland T., Koller T.,Murrin J. (1997), Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG-Press, Warszawa, s. 149-152.
  2. Cwynar A., Cwynar W. (2008), Optymalizacja struktury kapitału i kalkulacja kosztu kapitału spółki, w: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. M. Panfil, Difin, Warszawa, s. 69.
  3. Duliniec A. (2007), Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, s. 82.
  4. Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa, strategie i instrumenty, Wydawnictwo PWE, Warszawa, s. 15.
  5. Grzywacz J. (2012), Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 12.
  6. Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J. (2005), Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa, s. 52.
  7. Kędzior M. (2011), Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa, s. 134.
  8. Michalczuk G. (2009), Struktura kapitału przedsiębiorstwa - spojrzenie z perspektywy kapitału intelektualnego, w: Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 317.
  9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2013, 433.
  10. Young S.D., O` Byrne S.F. (2001), EVA and Value Based Management. A Practical Guide to Implementation, McGraw-Hill, New York, s. 57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu