BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kordela Dominika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Nowe rynki giełdowe - analiza i ocena rozwoju
New Markets in Warsaw Stock Exchange Structure - the Analysis and Evaluation of Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 659-669, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Rynek NewConnect, Rynek równoległy
Capital market, Stock market, NewConnect market, Parallel market
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest ocena rozwoju i funkcjonowania nowych rynków z uwzględnieniem strony podażowej i popytowej oraz określenie obszarów dysfunkcyjnych obu rynków giełdowych. Metodologia badania - W artykule dokonano analizy jakościowej (ocena wybranych zdarzeń na rynkach oraz decyzji i działań organizatora obrotu) oraz ilościowej obu rynków (analiza dynamiki podstawowych mierników i parametrów charakteryzujących rynek akcji NewConnect i rynek papierów dłużnych Catalyst). Wynik - Przeprowadzone analizy pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie hipotezy: Nowe rynki giełdowe NewConnect i Catalyst, pomimo dynamicznego rozwoju strony podażowej, nie spełniają kryteriów dobrze działającego rynku papierów wartościowych. Analizy wskazują, że oba rynki spełniają oczekiwania emitentów, o czym świadczy dynamika nowych emisji, wzrost kapitalizacji (NewConnect) oraz wzrost wartości emisji (Catalyst). Najważniejszymi słabymi stronami rynków są niska płynność notowanych instrumentów finansowych oraz problem wywiązywania się emitentów ze swoich obowiązków. Oryginalność/wartość - W artykule przeprowadzono badania podstawowych parametrów obu rynków od momentu ich powstania do roku 2014. Zwykle w literaturze przedmiotu rynki te badane są oddzielnie, zaś niniejsze opracowanie obejmuje analizę obu rynków jako rynków charakteryzujących się w początkowej fazie rozwoju stosunkowo niskim stopniem regulacji i wymagań wobec emitentów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - This article aims to assess the development and functioning of new markets in polish capital market, taking into account the supply side and the demand side and to identify areas of dysfunctional both stock markets. Design/methodology/approach - The article presents a qualitative analysis (evaluation of selected events in the markets and the decisions of the Warsaw Stock Exchange) and quantification of both markets (analysis of the dynamics of the basic indicators and parameters characterizing the NewConnect stock market and bond market Catalyst). Findings - Analyzes allowed for positive verification of the hypothesis: the new stock markets NewConnect and Catalyst, despite the dynamic development of the supply side does not meet the criteria for a well-functioning securities market. Analyses indicate that both markets meet the needs of issuers markets as evidenced by the growth of new issues, the increase in capitalization (NewConnect) and the increase in the value of the issue (Catalyst). The main weaknesses are the low liquidity and issuers quality problem, which in turn discourages investors to be more active. Originality/value - This paper focused on the basic parameters of both NewConnect and Catalyst from inception to 2014. Typically in the literature, these markets are examined separately, the study includes an analysis of both markets as markets in the initial phase of development characterized by the relative low level of regulation and requirements for issuers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asyngier R. (2013), Wprowadzanie akcji do obrotu na rynku NewConnect na tle głównych alternatywnych systemów obrotu w Europie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, vol. XLVII, Lublin.
 2. Biuletyn statystyczny Catalyst, www.gpwcatalyst.pl (31.01.2015).
 3. Biuletyn statystyczny NewConnect, www.newconnect.pl (31.01.2015).
 4. Dębski W. (2007), Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Duszek P. (2013), Perspektywa inwestora, w: Raport Catalyst, www.gpwcatalyst.pl (30.01.2015).
 6. Hyży M. (2012), Rynek Catalyst, diagnoza: bieg z niewielkimi przeszkodami, eBiuletyn NewConnect nr 7.
 7. Kordela D. (2012), Ocena inwestycji na NewConnect na podstawie płynności rynku i stopy zwrotu z akcji, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, vol. XLVI, Lublin.
 8. Kordela D. (2013), Znaczenie narzędzi ochrony interesów inwestorów na rynku alternatywnym, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 752, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 102, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Mitoraj B. (2013), Podsumowanie rozwoju Catalyst, w: Raport Catalyst, www.gpwcatalyst.pl (30.01.2015).
 10. Raport Catalyst (2013), GPW SA, www.gpwcatalyst.pl (30.01.2015).
 11. Nawrot W. (2008), Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa.
 12. OBI, Ogólnopolskie Badania Inwestorów za lata 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, www.sii.org.pl (3.01.2015).
 13. Tygodniowe Raporty z rynku Catalyst, www.wiadomosci.stockwatch.pl (30.01.2015).
 14. Udział różnych grup inwestorów w obrotach giełdowych GPW SA, www.gpw.pl (1.02.2015).
 15. www.gpw.pl (29.01.2015).
 16. www.gpwcatalyst.pl (30.01.2015).
 17. www.newconnect.pl (30.01.2015).
 18. www.wiadomosci.stockwatch.pl (30.01.2015).
 19. Wypych M. (2013), Analiza strukturalna rynku Catalyst, w: Rynki kapitałowe. Skuteczne inwestowanie, red. W. Gos, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 768, "Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia" nr 63, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu