BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sroka Wojciech (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Resources and Use of Agricultural Land in Polish Cities According to Chosen Theories of Location of Agricultural Production
Zasoby i wykorzystanie gruntów rolnych w polskich miastach w świetle wybranych teorii lokalizacji produkcji rolnej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 3, s. 135-147, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Renta gruntowa, Rolnictwo, Grunty rolne
Land annuities, Agriculture, Arable land
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy poddano weryfikacji hipotezę, że udział gruntów użytkowanych przez gospodarstwa rolne w powierzchni miast, a także zakres ich produkcyjnego wykorzystania są determinowane działaniem mechanizmu rent gruntowych. Wykazano, iż w bardzo dużych miastach (powyżej 500 tys. ludności) oraz miastach, gdzie występuje bardzo duże natężenie przedsiębiorstw z sektora pozarolniczego udział użytków rolnych jest odpowiednio o ponad 8,5 oraz 5,1 punktów procentowych mniejszy niż średnio w badanej populacji miast. Ponadto w jednostkach tych ponad 35% użytków rolnych nie było użytkowane rolniczo, podczas gdy średnio w polskich miastach odsetek ten wynosił około 28%. Duże znaczenie dla sposobu wykorzystania gruntów w miastach oprócz mechanizmu rent gruntowych mają również działania spekulacyjne oraz interwencja publiczna, które są najbardziej nasilone w dużych miastach oraz miastach o dużej liczbie przedsiębiorstw z sektora pozarolniczego. (abstrakt oryginalny)

This article is written to verify the hypothesis which states that the share of land used by farms within the surface of cities and their scope of production usage are determined by the mechanism of land rents. It can be noted that in big cities (above 500 thousands of inhabitants) and in cities with a concentration of companies from non-agricultural sector, the share of agricultural lands is above 8.5 and 5.1 percentage points lower than in the researched city population. It should also be mentioned that in these units above 35% of agricultural lands are not used agriculturally, whereas in Polish cities, on average, this proportion amounts up to about 28%. Upmost importance to the use of lands in cities is also attached to speculative actions and public intervention, which are prevalent in big cities and cities with a large number of companies from non-agricultural sectors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagińska, J., Szmytkie, R. (2005). Population changes in large polish cities in the end of 20TH century. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 4, 4-13.
 2. Bański, J. (2008). Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś. [In:] A. Jezierska-Thoele, L. Kozłowski (Eds), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce. Wydawnictwo UMK, Olsztyn, 29-43.
 3. Czyżewski, B., (2013). Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce. PWN, Warszawa.
 4. Czyżewski, B., Matuszczak, A. (2010). Rola rent gruntowych w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. Acta Sci. Pol., Oeconomia 9 (3), 65-72.
 5. Giecewicz, J. (2005). Obszary rolne jako czynnik przyrodniczej rewitalizacji miasta. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. - OL PAN, 128-134.
 6. Grabowska, U. (1986). Ekonomika gospodarstw indywidualnych w strefie podmiejskiej. IERiGŻ, Warszawa.
 7. Krzyk, P., Tokarczuk, T., Heczko-Hyłowa, E., Ziobrowski, Z. (2013). Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast - problemy planistyczne. Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast, Kraków.
 8. Kurz, H.D. (2011). Über das wirtschaftliche Lesen von Landschaften und Städten Raum in der Wirtschaftstheorie: ein Überblick. Institut für Volkswirtschaftslehre und Graz Schumpeter Centre, Graz.
 9. Lewandowska-Gwarda, K. (2013). Rola przestrzeni w badaniach ekonomicznych. Acta Universitatis Nicolai Copernici - Ekonomia, 44 (1), 145-158.
 10. Lorens, P., Martyniuk-Pęczek, J. (2010). Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast. Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.
 11. Luchter, B. (2010). Przemiany w użytkowaniu ziemi w rozwoju miasta Krakowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 12. Losch, A. (1961). Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji. PWE, Warszawa.
 13. Marks-Bielska, R. (2010). Rynek ziemi rolniczej w Polsce. Wydawnictwo UMK, Olsztyn.
 14. Musiał, W., Wojewodzic, T. (2013). Bariery przemian agrarnych w rolnictwie polskim. Poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych. Wystąpienie podczas IX Kongresu Ekonomistów Polskich (manuscript).
 15. Runge, A. (2012). Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce. Prace Geograficzne, 129, 83-101.
 16. Shulze Steinmann, M., Holm-Muller, K. (2010). Thünensche Ringe der Biogaserzeugung-der Einfluss der Transportwürdigkeit nachwachsender Rohstoffe auf die Rohstoffwahl von Biogasanlagen. German Journal of Agricultural Economics, 59, 1-12.
 17. Sroka, W. (2013). Rolnictwo i gospodarstwa rolne w miastach - znaczenie i zakres zjawiska. Roczniki Naukowe SERiA, 40 (3), 317-322.
 18. Sroka, W. (2014). Definicje oraz formy miejskiej agrokultury-przyczynek do dyskusji. Wieś i Rolnictwo, 3 (164), 85-104.
 19. Szymańska, D., Grzelak-Kostulska, E., Hołowiecka, B. (2006). Zmiany powierzchni i gęstości zaludnienia miast Polski w latach 1960-2003. [In:] J. Słodczyk, E. Szafranek (Eds), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społecznej miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 341-353.
 20. Szymańska, J., (2012). Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Tarkowski, M. (2007). Ład przestrzenny jako czynnik rozwoju gospodarczego. Pomorski Przegląd Gospodarczy, 2 (31), 10-14.
 22. Wagner, K. (2005). Funktionen der Landwirtschaft in stadtnahen Grünstrukturen. EU-COST Aktion C11 "Greenstructure and urban planning" (No 19), Vienna: AWI Bundesanstalt für Agarwirtschaft.
 23. Wigier, M. (2012). Czas i przestrzeń w długookresowym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - ujęcie retrospektywne. Journal of Agribusiness and Rural Development, (24), 263-272.
 24. Wójtowicz-Wróbel, A. (2008). Metropolitalne uwarunkowania rozwoju małych miast i zmian w ich tożsamości - przykład Słomnik i Niepołomic. Czasopismo Techniczne, 5, 161-174.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu