BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiak Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wybór zewnętrznych źródeł kapitału w kontekście zmodyfikowanej teorii hierarchii
The Choice of External Sources of Capital in the Context of a Modified Pecking Order Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 685-695, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Źródła finansowania, Asymetria informacji, Modele regresji
Source of financing, Information asymmetry, Regression models
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest zaproponowanie metody weryfikacji tezy zmodyfikowanej teorii hierarchii źródeł finansowania, a następnie jej zastosowanie do określenia preferencji badanych przedsiębiorstw w zakresie sposobu finansowania zapotrzebowania na kapitał. Do weryfikacji zmodyfikowanej teorii hierarchii źródeł finansowania wykorzystano model regresji Shyam-Sunder i Myersa. Pojemność zadłużeniową określono na podstawie różnicy wartości wskaźnika zadłużenia danego przedsiębiorstwa i mediany tego wskaźnika w branży. Na podstawie zaprezentowanych wyników badań stwierdzono, że przedsiębiorstwa w większym stopniu zapotrzebowanie na kapitał finansują długiem niż kapitałem własnym, przy czym w grupie przedsiębiorstw charakteryzujących się wysokim poziomem asymetrii informacji nie zaobserwowano relatywnie większego pozyskania długu, co może wynikać z braku pojemności zadłużeniowej tych podmiotów. Artykuł powinien być postrzegany jako głos w dyskusji nad metodami empirycznej weryfikacji zmodyfikowanej teorii hierarchii źródeł finansowania. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was to propose the verification method of modified pecking order theory, and then to use this method to state which source of financial deficit prefer companies: debt or equity. To verify the modified pecking order theory, the Shyam-Sunder and Myers test was used. Debt capacity was approximated as the difference between the debt ratio value of the company and the median of this ratio in the industry. Studies have shown that the enterprises in case of the financial deficit fulfil it to a greater extent using the debt than obtaining equity from outside, but the high level of information asymmetry however did not cause the increase of using the debt, due to the lack of debt capacity in this group of enterprises. The paper should be regarded as part of the discussion about the verification methods of modified pecking order theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa.
 2. De Jong A., Verbeek M., Verwijmeren P. (2010), The Impact of Financing Surpluses and Large Financing Deficits on Tests of the Pecking Order Theory, "Financial Management" vol. 3.
 3. Frank M., Goyal V. (2008), Trade-off and Pecking Order Theories of Debt, red. B. Espen Eckbo, Handbook of Empirical Corporate Finance, Volume 2, Elsevier B.ZV, North - Holland.
 4. Gajdka J. (2002), Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Kim E. (1978), A Mean-Variance Theory of Optimal Capital Structure and Corporate Debt Capacity, "Journal of Finance" vol. 33.
 6. Kubiak J. (2011), Metody badania asymetrii informacji w przedsiębiorstwie w zakresie alokacji kapitału, "Gospodarka Narodowa" nr 4.
 7. Kubiak J. (2013), Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Myers S. (1984), The Capital Structure Puzzle, "Journal of Finance" vol. 39.
 9. Myers S., Poque G. (1974), A Programming Approach to Corporate to Financial Management, "Journal of Finance" vol. 29.
 10. Opler T., Titman S. (1994), Financial Distress and Corporate Performance, "Journal of Finance" nr 49.
 11. Słoński T. (2008), Statyczne i dynamiczne metody ustalania maksymalnej pojemności zadłużeniowej, w: Współczesne Finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, red. B. Kołosowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu