BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwacka-Mokrzycka Joanna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Trends in Consumer Behaviour Changes : Overview of Concepts
Tendencje zmian zachowań konsumenckich : przegląd koncepcji
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 3, s. 149-156, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Teoria konsumpcji, Zachowania konsumenta, Zaspokojenie potrzeb, Potrzeby komunikacyjne
Consumption theory, Consumer behaviour, Meet needs, Communication needs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest dokonanie przeglądu podejść do analizy uwarunkowań zachowań konsumenckich i określenie ich przydatności do prowadzenia analiz segmentacyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rynek żywnościowy. Punktem wyjścia rozważań jest umiejscowienie zachowań konsumenckich w teorii konsumpcji z podkreśleniem wkładu innych dziedzin i dyscyplin naukowych w jej rozwój. Następnie dokonano przeglądu różnych klasyfikacji wykorzystywanych do opisu uwarunkowań zachowań konsumenckich. Przedstawiono ponadto typologie konsumentów i ich znaczenie w procesie segmentacji. Ostatnia część opracowania została poświęcona metodom oceny poziomu zaspokojenia potrzeb żywnościowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to review the approaches to the analysis of consumer behaviour conditions and to determine their suitability for segmentation analyses, with particular attention paid to the food market. The starting point for consideration is the placement of consumer behaviour in the theory of consumption, with emphasis on the contribution to its development by other scientific areas and disciplines. The next section is devoted to the overview of various classifications used to describe the determinants of consumer behaviour. In addition, the paper presents consumer typologies and their significance in the process of segmentation. The last part of the study is devoted to the methods of assessment of the level of satisfaction of food needs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boczar, K., Kossut, Z. (1983). Ekonomika Handlu [Economics of Commerce]. PWE, Warszawa.
 2. Bywalec, Cz., Rudnicki, L. (1999). Podstawy ekonomiki konsumpcji [Fundamentals of Consumption Economics]. Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 3. Bywalec, Cz., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja [Consumption]. PWE, Warszawa.
 4. Garbarski, L. (2001). Zachowania nabywców [Buyer behaviour]. PWE, Warszawa.
 5. Gutkowska, K., Ozimek, I., Laskowski, W. (2001). Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych [Conditions of Consumption in Polish Households] Wyd. SGGW, Warszawa.
 6. Hodoly, A. (1965). Podstawowe problem spożycia w Polsce Ludowej [Basic Consumption Issues in Polish People's Republic]. Biblioteka IHW, Warszawa.
 7. Hodoly, A. (1975). Zarys ekonomiki spożycia. Wydawnictwo AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 8. Kall, J. (1992). Wielka manipulacja [Great Manipulation]. Businessman Magazine, 10.
 9. Komor, M. (2000). Euro-Marketing. PWN, Warszawa.
 10. Kos, C., Nowak, J. (1988). Tendencje spożycia żywności w wybranych krajach RWPG i EWG [Trends In Food Consumption In Selected CMEA and EEC Countries]. PWN, Warszawa.
 11. Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola [Marketing. Analysis, Planning, Implementation and Control]. Gebethner & S-ka, Warszawa [in Polish].
 12. Kramer, T. (1983). Marketing. University of Economics, Katowice.
 13. Krzyżewski, R. (1959). O przedmiocie i kierunkach badania konsumpcji [On the Subject Matter and Directions of Research into Consumption]. Zeszyty Naukowe SGPiS, 14.
 14. Kusińska, A. (2009). Segmentacja rynku i typologia konsumentów [Market Segmentation and Consumer Typology]. IBRKiK, Warszawa.
 15. Kwasek, M. (2008). Dochodowa elastyczność popytu w Polsce [Income Elasticity of Demand in Poland]. Wiadomości Statystyczne, Warszawa.
 16. Kwasek, M. (2012). Wzorce konsumpcji żywności w Polsce [Food Consumption Patterns in Poland]. Studia i Monografi e. IERiGŻ, Warszawa.
 17. Lange, O. (1978). Ekonomia polityczna [Political Economics]. Vol. I, II. PWE, Warszawa.
 18. Lipiński, E. (1960). Na marginesie "Ekonomii politycznej Oskara Langego" [On the Margin of Oscar Lange's Political Economics]. The Economist, 2.
 19. Marciniak, S. (1994). Rola państwa i rynku w gospodarce [The Role of the State and the Market in the Economy]. [In:] Elementy makro- i mikroekonomii dla inżynierów [Elements of Macro- and Microeconomics for Engineers]. PWN, Warszawa.
 20. Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe [Buyer Behaviour and its Marketing Consequences]. PWE, Warszawa.
 21. Mynarski, S. (1990). Metody badań marketingowych [Marketing Research Methods]. PWE, Warszawa.
 22. Piasny, J. (1967). Miejsce konsumpcji w teorii gospodarki socjalistycznej [The Place of Consumption in the Theory of Socialist Economy]. Zeszyty Naukowe WSE w Poznaniu, 2 (40).
 23. Pohorille, M. (1971). Model konsumpcji w ustroju socjalistycznym [Consumption Pattern in the Socialist System]. PWE, Warszawa.
 24. Szwacka-Salmonowicz, J. (1991). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania popytu na owoce i warzywa w Polsce [Social and Economic Conditions of Demand for Fruit and Vegetables in Poland]. IRWiR PAN, Warszawa.
 25. Szwacka-Salmonowicz, J., Zielińska, Z. (1996). Hierarchia potrzeb żywnościowych w 1993 roku na tle 1986 roku [Hierarchy of Food Needs in 1993 in Comparison to 1986]. IRWiR PAN, Warszawa.
 26. Szwacka-Salmonowicz, J. (2003). Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce [Change of Buyer Behaviour as a Determinant Shaping Segmentation Strategy of Food Industry Companies in Poland]. Wyd. SGGW, Warszawa.
 27. Szwacka-Mokrzycka, J. (2013). Tendencje rozwojowe popytu i podaży żywności w Polsce [Development Trends in Demand and Supply of Food in Poland]. Wyd. SGGW, Warszawa.
 28. Tkaczyk, J. (2012): Czekając na euro konsumenta [Waiting for the Euro-Consumer]. Available at: Rynkologia.pl/wp-content/upload/2012/01/euro.pdf.
 29. Tucek, M., Friedlaenderova, H. (2002). Europe at the Gates of Union. Czech Republic. Median KMR. TGI SMG/KRC.
 30. Wielkopolan, B. (2001). Badania TGI, czyli miniencyklopedia wiedzy o konsumencie. Media Marketing Polska, Warszawa.
 31. Wiszniewski, E. (1983). Ekonomika konsumpcji [Economics of Consumption]. PWN, Warszawa.
 32. Zielińska, Z. (1978). Współczynniki elastyczności dochodowej jako mierniki przemian w strukturze spożycia żywności w Polsce [Income Elasticity Rates as a Measure of Changes In the Food Consumption Structure In Poland]. Internal Trade, 5.
 33. Zielińska, Z. (1989). Rozwój konsumpcji [Development of Consumption]. IHWiU, Warszawa.
 34. Żelazna, K. (2000). Zarządzanie zasobami wiejskich gospodarstw domowych. [Management of Rural Household Resources.]. Wyd. SGGW, Warszawa.
 35. Żelazna, K., Kowalczuk, I., Mikuta, T. (2002). Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii [Economics of Consumption. Theoretical Issues]. Wyd. SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu