BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zwolińska-Ligaj Magdalena (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska)
Tytuł
Areas of Business Activity in the Development of Environmentally Valuable Eco-Products - as Exemplified by the Lublin Voivodeship
Aktywność przedsiębiorców obszarów przyrodniczo cennych w kształtowaniu ekoproduktu - przykład województwa lubelskiego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 3, s. 157-166, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Cykl życia produktu, Marketing, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa
Product life cycle, Marketing, Ecological aspects of the company's activities
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem opracowania jest charakterystyka aktywności przedsiębiorców w zakresie uwzględniania wymogów środowiskowych w ramach poszczególnych faz cyklu życia produktu/usługi oraz ocena wybranych elementów potencjału badanych organizacji istotnych z perspektywy zwiększenia tej aktywności. W pracy dokonano także oceny istotności wybranych czynników wsparcia przedsiębiorców we wdrażaniu rozwiązań proekologicznych oraz zarysowano problem znaczenia lokalizacji na obszarze przyrodniczo cennym dla kształtowania ekoproduktu. Badania ujawniły brak formalnych podstaw wdrażania polityki ekoproduktu oraz motywację działań proekologicznych połowy podmiotów wynikającą głównie z potrzeby spełniania regulacji środowiskowych. Aktywność w kształtowaniu ekoproduktu wymaga w przypadku badanej grupy wzmocnienia i bardziej kompleksowego podejścia. Jej ograniczenie stanowią bariery finansowe i informacyjne. Większość badanych dostrzega możliwości w zakresie kreowania produktu ekologicznego wynikające z lokalizacji. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to classify the activity of entrepreneurs in the field of the integration of environmental concerns into the various phases of the life cycle of a product/ service and the evaluation of the potential of the selected elements of the organizations important from the perspective of expanding this activity. This paper includes an assessment of the significance of some selected factors in the implementation of business support solutions in the adoption of pro-environmental ideas, and outlines the importance of the location as regards a natural, valuable area for the formation of eco-products. The study revealed no formal basis for the implementation of an eco-product policy and the pro-ecology motivation of half of the entities, resulting mainly from the need for compliance with environmental regulations. Activity in the shaping of eco-products requires a strengthening of the case study group and a more comprehensive approach. Its limitations are financial and information barriers. Most respondents see opportunities for creating organic products as a result of their location. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białoń, L. (2011). Przedsiębiorstwo proekologiczne jako forma gospodarowania na obszarach przyrodniczo cennych. [In:] B. Powichrowska (Ed.), Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy. Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok, 183.
 2. Guzal-Dec, D. (2013). Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego [Operationalization of the Pressure-State-Response model in the study of ecological value of rural communes illustrated on the example of Lublin voivodeship]. Rocznik Ochrony Środowiska/Annual Set the Environment Protection, 15 (3), 2925-2941.
 3. Kałuża, H. (2009) Ecological education for sustainable development as a global and regional challenge. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 8 (2), 61-68.
 4. Kokoszka, K. (2008). Marketing ekologiczny w przedsiębiorstwie. [In]: A. Graczyk (Ed.), Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 114.
 5. Lye, S.W., Lee, S.G., Khoo, M.K. (2001). A design methodology for the strategic assessment of a product's eco-efficiency. International Journal of Production Research, 39 (11), 2454-2455.
 6. Mishra, P., Sharma, P. (2012). Green marketing: challenges and opportunities for business. Journal of Marketing & Communication, 8 (2), 35.
 7. Rheinländer, K. (2005) Marketing ekologiczny. [In:] M. Kramer, H. Strobel, L. Buzek (Eds), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym. Vol. III. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 556.
 8. Ryszko, A. (2007). Proaktywość przedsiębiorstw w zarządzaniu środowiskowym. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 9. Sadłowski, A. (2012). The reform of the Common Agricultural Policy after 2013 - adjusting the instruments to the strategic plan for agriculture and rural development. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 11 (2), 60-61.
 10. Sommer, P., Brauweiler, J. (2013). Ochrona środowiska w przedsiębiorstwach. [In:] A. Kryński, M. Kramer, A.F. Caekelbergh (Eds.), Zintegrowane zarządzanie środowiskiem. Systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 476-478.
 11. Witkowska-Dąbrowska, M. (2010). Zarządzanie środowiskiem i zasobami naturalnymi. [In:] T. M. Łaguna, M. Witkowska-Dąbrowska (Ed.), Zarządzanie zasobami środowiska. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Olsztyn, 201.
 12. Zaremba-Warnke, S. (2009). Ekoprodukt. [In:] S. Zaremba-Warnke (Ed.), Marketing ekologiczny. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, 123-124.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu