BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żmija Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Allocation of the EU Funds and the Development Level of Communes in Rural Areas of the Małopolska Province
Alokacja środków Unii Europejskiej a poziom rozwoju gmin na obszarach wiejskich województwa małopolskiego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 3, s. 177-187, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Alokacja kapitału, Środki unijne, Rozwój obszarów wiejskich
Rural areas, Capital allocation, EU funds union, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Specyficzne problemy obszarów wiejskich województwa małopolskiego sprawiają, że szczególnego znaczenia nabierają działania ukierunkowane na wsparcie ich wielofunkcyjnego rozwoju, co jest jednym z zasadniczych celów polityki rozwoju obszarów wiejskich. W artykule podjęto próbę określenia kierunków przestrzennej alokacji dotacji przyznanych w ramach wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeznaczonych na wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin zlokalizowanych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. Wyniki badań wskazują na terytorialne zróżnicowanie absorpcji środków oraz występowanie znacznych różnic w tym względzie między badanymi gminami. Na poziomie poszczególnych gmin nie stwierdzono natomiast zależności między poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego gminy a łączną wartością dotacji pozyskanych przez beneficjentów w tej gminie. (abstrakt oryginalny)

Due to the specific problems of the rural areas in the Małopolska Province, the measures directed at the support of their multifunctional development are of a particular importance. Such measures are one of the principal aims of the rural areas development policy. This paper is an attempt to determine the direction of the spatial allocation of the funds received in the framework of the selected measures within the Rural Development Program (PROW) in the years 2007-2013, assigned to the support of the multifunctional development of rural areas, taking into account the socio-economic development level of the communes in the rural areas of the Małopolska Province. The results of the study suggest a territorial variations in the funds' absorption and the existence of significant differences in this respect among the studied communes. However, on the level of individual communes, no relationships among the socio-economic development level of a commune and the total value of the subsidies obtained by the beneficiaries in the commune were revealed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecka, D. (2006). Ocena organizacji systemu wdrażania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Czynniki wpływające na wykorzystanie funduszy pomocowych Unii Europejskiej przez gminy. Samorząd Terytorialny, 6, 34-56.
 2. Heffner, K. (2007). Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje - uwarunkowania - zależności - czynniki - skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich [In:] A. Rosner (Ed.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno - gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. IRWiR PAN, Warszawa, 14-25.
 3. Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307-327.
 4. Krakowiak-Bal, A. (2005). Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, 71-82.
 5. Kukuła, K. (2003). Elementy statystyki w zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 154.
 6. Paluch, Ł., Sroka, W. (2013). Socio-economic and environmental determinants of sustainable development of rural communes in Małopolska province. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 12 (2), 66.
 7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, wrzesień 2014, 8.
 8. Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa, 120.
 9. Wilkin, J. (2007). Przemiany na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji systemowej i integracji europejskiej. [In:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (Eds), Odnowa wsi w integrującej się Europie. IRWiR PAN, Warszawa, 37-51.
 10. Żmija, D. (2013). Unemployment in rural areas in Poland. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 12 (1), 76.
 11. Żmija, K. (2014). European Union Funds as an Instrument for Social and Economic Activation of Rural Areas in Poland. [In:] R. Borowiecki, M. Dziur (Eds), Third Sector. Theoretical Cracow University of Economics, Cracow, 209.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu