BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luciński Witold (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Światowy kryzys gospodarczy a tendencje rozwojowe w sektorze private equity w Europie i Polsce
The Global Economic Crisis and the Trends in the Private Equity Sector in Europe and Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 697-706, rys., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Private equity, Inwestycje, Dezinwestycje, Portfel inwestycyjny
Economic development, Private equity, Investment, Disinvestment, Investment portfolio
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Głównym celem tego artykułu jest ocena znaczenia wpływu kryzysu na funkcjonowanie sektora private equity w latach 2008-2013, a także szans rozwoju tego segmentu rynku finansowego w przyszłości w Europie i Polsce. Metodologia badania - Szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie się wielkości wnoszonych do tej branży środków, rozmiary inwestycji, wartość dezinwestycji i kształtowanie się portfeli inwestycyjnych. Analizę zjawisk przeprowadzono w stosunku do każdej z tych czterech płaszczyzn w odniesieniu do Europy i Polski. Celem tych zabiegów było określenie, czy w sensie statystycznym przebieg zjawisk wykazuje podobieństwa. Tym porównaniom służą współczynniki korelacji. Podstawą do badań były dane na temat europejskiego i polskiego sektora private equity w latach 2000-2013 ze szczególnym omówieniem lat, w których uwidocznił się światowy kryzys gospodarczy. W odniesieniu do omawianego sektora wpływ kryzysu zaznaczył się bardzo głębokimi spadkami wartości środków wnoszonych, kwot inwestowanych oraz odzyskiwanych poprzez dezinwestycje. Wynik - Przyjęto hipotezę, że we wszystkich aspektach funkcjonowania sektora private equity ustępują symptomy kryzysu. Analiza danych liczbowych w dwóch przypadkach (środki wnoszone i inwestycje) nie potwierdza takiej hipotezy, jeśli przyjąć, że objawem końca kryzysu jest konsekwentny wzrost wartości tych kategorii i systematyczne zbliżanie się do poziomów rekordowych zanotowanych w latach przedkryzysowych. W pozostałych dwóch obszarach (dezinwestycje i wielkość portfela) można zaryzykować stwierdzenie, że zjawiska kryzysowe ustąpiły. Oryginalność/wartość - Sektor private equity jest bardzo ważnym składnikiem systemu finansowego, który w dużej mierze jest odpowiedzialny za wdrażanie procesów innowacyjnych w krajach wysoko rozwiniętych. W Polsce jest on niestety stosunkowo słabo rozpoznany. Historia rozwoju sektora private equity dowodzi, że często zachowuje się on inaczej, aniżeli inne elementy sektora finansowego. Stąd warto poddawać go ciągłej obserwacji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main purpose of this article is to evaluate the significance of the impact of the crisis on the functioning of the private equity industry in the period 2008-2013, as well as opportunities for the development of this sector in the future, in Europe and Poland. Design/methodology/approach - Particular attention has been paid to the development of the size of the funds contributed to the industry, the size of the investment, the value of divestments and the formation of investment portfolios. Phenomena analysis was performed with respect to each of these four areas mentioned above in relation to Europe and Poland. Study was also carried as far as phenomena in each of these four areas have similarities in the statistical sense in relation to Europe and Poland. Correlation coefficients, which are presented and discussed in this article are intended to these comparisons. The basis for the study were data on the Polish and European private equity sector in the years 2000-2013 with a special discussion of the years in which the global economic crisis manifested itself. With respect to the sector impact of the crisis marked by a very deep declines in the value of funds raised, the amount of funds invested and recovered through divestments. Findings - It was hypothesized that at this moment in all aspects of the functioning of the private equity sector crisis symptoms disappear. Analysis of the figures in the two cases (funds raised and investments) does not confirm this hypothesis, if we assume that the end of the crisis manifests itself through constant growth in the value of these categories and you can observe a systematic approaching to pre-crisis record levels. In the other two areas (exits and the size of the portfolio) you can venture to say that the crisis is over. Originality/value - Private equity is a very important component of the financial system, which is largely responsible for the implementation of innovative processes in highly developed countries. In Poland it is unfortunately relatively poorly understood. The history of the development of the private equity sector proves that it often behaves differently than other parts of the financial sector. Hence, it should be subjected to continuous monitoring. This article is an attempt at such a presentation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baumeister A., Muelke M. (2010), Private equity Exits: German Trade and Secondary Sales in the Financial Crisis, "The Journal of Private equity", Summer.
 2. Campbell D., Campbell M. (2008), The economic impact of private equity, 360o, "The Ashridge Journal" Spring.
 3. Christopoulos A., Mylonakis J., Koromilas Ch. (2011), Measuring the Impact of Financial Crisis on Intemational Markets: An Application of the Financial Stress Index, "Review of European Studies" vol. 3, no. 1, June.
 4. Cohen, H.R. (2012), Preventing the Fire Next Time: Too Big to Fail, "Academic Journal Texas Law Review" vol. 90, iss. 7.
 5. Coller J. (2008), What goes up, must come down, EVCA Yearbook.
 6. Gurung A., Lerner J. (2008), Executive summary, w: The Global Economic Impact of Private equity Report.
 7. Kaplan S.N., Stromberg P. (2008), Leveraged Buyouts and Private equity, "Journal of Economic Perspectives" vol. 22, no. 4 - Season.
 8. Kaplan S., Schoar A. (2003), Private equity Performance: Returns, Persistence and Capital Flow, MIT Sloan School of Management, Working Paper 4446-03, November.
 9. Lerner J. (2011), The Future of Private equity, "European Financial Management" vol. 17, no. 3.
 10. Ljungqvist A., William J.W. (2003), IPO pricing in the Dot-Com buble, "Journal of Finance" vol. 58, April.
 11. Loughran T., Ritter J.R. (2004), Why Has IPO Underpricing Changed Over Time?, "Financial Management" vol. 33, no. 3.
 12. Mikita M. (2009), Fundusze Private equity w dobie kryzysu finansowego, eFinanse, Finansowy Kwartalnik Internetowy, nr 4, www.e-finanse.com.
 13. Nazelle N. (2008), Back to basics, EVCA Yearbook.
 14. Payne J., Private equity and Its Regulation in Europe, European Business Organization Law Review 12.
 15. Prelipcean G., Boscoianu M. (2011), An Overview of the Possible Strategies in Venture Capital Investments in Post-Turbulence Periods, "Management and Economics" vol. 16, iss. 3, September.
 16. Report on the European Economy (2009), EEAG Report.
 17. Rizzi J.V. (2009), Back to the Future Again: Private equity After the Crisis, "Journal of Applied Finance" iss. 1 & 2.
 18. Roczniki EVCA Yearbook z lat 2001-2014.
 19. Raport, Co po kryzysie? Powrót do starych wyzwań globalnych w nowych warunkach (2014), PWC CEO Survey.
 20. Raport, Polska perspektywa. Restrukturyzacja i zarządzanie w trudnych czasach (2013), PWC CEO Survey.
 21. Seretakis A. (2013), A Comparative Examination of Private equity in The United States and Europe: Accounting for the Past and Predicting the Future of European Private equity, "Fordham Journal of Corporate & Financial Law" vol. XVIII.
 22. The Global Economic Impact of Private equity Report 2010. The Globalization of Alternative Investments (2010), Working Papers, vol. 3: World Economic Forum Geneva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu